Vi gör regelbundna väsentlighetsbedömningar avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att granska relevanta ESG-ämnen, åter bekräfta våra etablerade fokusområden. Dessa bedömningar förtydligar och formar vår strategi för hållbar inverkan, investeringar och upplysningar. Detta ger oss möjlighet att fokusera på områden där vi har största möjliga genomslagskraft, hitta luckor i våra tillvägagångssätt och identifiera trender och möjligheter till ledarskap för vår verksamhet. ESG-väsentlighetsbedömningarna vägleder oss när vi sätter våra mål, och vi har satt djärva mål i relation till flera av våra viktigaste ESG-ämnen för att nå resultat och göra långsiktiga framsteg. 


På HP stödjer vi FN:s mål för hållbar utveckling för 2030 (SDG) och inser vikten av att bidra till en mer hållbar framtid. Vi har befintliga program som bidrar till framstegen för 16 av de 17 målen, och vi fortsätter att arbeta med innovationer som hjälper oss att uppnå dem. Några av våra nuvarande mål är: 


  • Minska växthusgasutsläppen från HP:s värdekedja med 50 % till 2030 (jämfört med 2019), och uppnå nettonollutsläpp till 2040.1 

  • Uppnå 75 % cirkuläritet för produkter och förpackningar senast 20302 
  • Återvinna 1,2 miljoner ton hårdvara och material till 2025, sedan början av 2016 
  • Motverka skogsskövling som orsakas av icke HP-papper som används i våra produkter och utskriftstjänster till 20303 och fortsätta att införskaffa enbart hållbara fibrer för alla HP-märkta skrivarpapper och pappersbaserade förpackningar för hem- och kontorsskrivare och tillbehör, datorer och skärmar.4 
  • Nå en miljon anställda genom program för anställdas bemyndigande till 2030, sedan början av 20155 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report. 1 Absolut minskning av växthusgasutsläpp i scope 1, 2 och 3 jämfört med 2019. Icke HP-papper som förbrukas under produktens användning är undantagna. 

2 Procentenhet av HP:s totala årsproduktion och -förpackningsinnehåll, efter vikt, som kommer att komma från återvunna och förnyelsebara material och återanvända produkter och delar innan 2030. 

3 Fibrer efter vikt kommer att vara 1) certifierade enligt strikta tredjepartsstandarder, 2) återvunna eller 3) balanserade med skogsrestaurering, skydd och andra initiativ genom HP:s ramverk för hållbart skogsbruk. 

4 HP-märkt skrivarpapper och pappersbaserade förpackningar för hem- och kontorsskrivare och tillbehör, datorer och bildskärmar kommer från certifierade och återvunna källor, med en preferens för certifiering av Forest Stewardship Council® (FSC®). Förpackningen är lådan som produkten levereras i och allt pappersbaserat material inuti lådan. 

5 Detta ersätter och utökar vårt tidigare mål för kompetensutveckling och förbättrat välbefinnandet för 500 000 fabriksarbetare till 2025, sedan början av 2015. Före 2020 omfattade uppgifterna endast produktionsleverantörernas anställda. År 2020 utvidgade vi tillämpningsområdet för vårt program till att även omfatta icke-produktionsleverantörer och arbetstagare vid HP-kontrollerade tillverkningsanläggningar.