Vi gör regelbundna väsentlighetsbedömningar avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att granska relevanta ESG-ämnen, bekräfta våra etablerade fokusområden samt förtydliga och forma vår strategi för hållbar påverkan, investeringar och publiceringar. Denna process ger oss möjlighet att fokusera våra insatser på områden där vi har största möjliga genomslagskraft, hitta luckor i våra tillvägagångssätt och identifiera trender och möjligheter till ledarskap för vår verksamhet. ESG-väsentlighetsbedömningarna vägleder oss när vi sätter våra mål, och vi har satt djärva mål i relation till flera av våra viktigaste ESG-ämnen för att nå resultat och göra långsiktiga framsteg. 

 

HP stöder FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er). Vi har befintliga program som bidrar till framstegen mot 16 av de 17 målen, och vi fortsätter att arbeta med innovationer som hjälper oss att uppnå dem. Några av våra nuvarande mål är: 

  • Använda 30 % konsumentanvänd återvunnen plast i HP:s portfölj för personliga system och utskriftsprodukter till 2025.1

  • Minska växthusgasutsläppen från HP:s värdekedja med 50 % till 2030 (jämfört med 2019), och uppnå nettonollutsläpp till 2040.2 

  • Motverka skogsskövling som orsakas av icke HP-papper som används i våra produkter och utskriftstjänster till 2030.3 Fortsätta att införskaffa enbart hållbara fibrer för alla HP-märkta skrivarpapper och pappersbaserade förpackningar för hem- och kontorsskrivare och tillbehör, datorer och skärmar.4 

  • Säkerställa att arbetsrelaterade mänskliga rättigheter5 respekteras hos 100 % av våra viktigaste kontrakterade tillverkningsleverantörer och leverantörer med hög risk på nästa nivå till 2030. 

  • Möjliggöra bättre studieresultat6 för 100 miljoner människor till 2025, sedan början av 2015. 

 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar påverkan i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report.


 

1 Återvunnen plast som procentandel av den totala plasten som användes i alla HP:s personliga system, skrivarhårdvara och skrivarpatroner som levererats under det rapporterade året. Den totala volymen inkluderar inte märkeslicensierade produkter och eftermarknadstillbehör för hårdvara. Den totala återvunna plasten inkluderar konsumentanvänd återvunnen plast, plast från slutna kretslopp och plast som riskerar att hamna i havet som använts i HP-produkter. Plast i personliga system definieras av miljömärkningskriterierna i EPEAT®. Med förbehåll för relevanta restriktioner för användning och distribution av material avsett för återvinning och/eller återvunnen råvara.

2 Absolut minskning av växthusgasutsläpp på områdena 1, 2 och 3 jämfört med 2019. Icke HP-papper som förbrukas under produktens användning är undantagna.

3 Fibrer efter vikt kommer att vara 1) certifierade enligt strikta tredjepartsstandarder, 2) återvunna eller 3) balanserade med skogsrestaurering, skydd och andra initiativ genom HP:s ramverk för hållbart skogsbruk.

4 HP-märkt skrivarpapper och pappersbaserade förpackningar för hem- och kontorsskrivare och tillbehör, datorer och bildskärmar kommer från certifierade och återvunna källor, med en preferens för certifiering av Forest Stewardship Council® (FSC®). Förpackningen är lådan som produkten levereras i och allt pappersbaserat material inuti lådan.

5 Arbetsrelaterade mänskliga rättigheter definieras som modernt slaveri, arbetstid, lön och säkerhet. Försäkran baserad på nyckeltal som baseras på bevis och analys av publicerade upptäckter, obligatoriska datainlämningar, certifieringar, revisioner, o.s.v.

6 Vi möjliggör bättre studieresultat genom att tillhandahåll program och lösningar för lärande och digital kunskap som stöder utbildning.