Allmänt

Har ni implementerat något återvinningsprogram?
HP:s produkter är utformade för en effektiv resursanvändning och lång hållbarhet. När de når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparations-,...
Använder ni godkända återvinningsleverantörer?
Våra leverantörer som specialiserar sig på återanvändning och återvinning måste använda specifika bearbetningsmetoder och till fullo uppfylla relevanta för...
Hur förhåller sig HP till export av elektroniskt avfall till utvecklingsländer?
HP tillåter inte att e-avfall exporteras från industriländer (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och EU) till utvecklingsländer ...
Beskriv hur ni följer bestämmelserna om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
HP uppfyller alla lagkrav som berör införlivandet av WEEE-direktivet i medlemsländernas lagstiftningar och register hos nationella myndigheter i alla releva...