HP uppfyller alla lagkrav som följer av införlivandet av direktivet om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) i medlemsländernas lagstiftning och register med nationella myndigheter i alla relevanta länder eller regioner. Datum för registrering och tillämpning beror på vilket land. HP ser också till att all information som krävs för beräkning av sina producentförpliktelser tillhandahålls från och med det datum som anges i nationell eller regional lagstiftning.


Det finns flera skyldigheter som åläggs producenter av elektrisk och elektronisk utrustning såsom HP. Företagets efterlevnadssätt för vart och ett av dessa skyldigheter beskrivs i HPs WEEE Compliance Statement som finns tillgängligt på http://sustainability.ext.hp.com/en/support/solutions/articles/35000061770-how-does-hp-comply-with-the-weee-directive- .