Ja. HP kräver att specialiserade leverantörer använder miljömässigt ansvarsfull teknik och följer alla relevanta lagar till punkt och pricka. Vi föredrar också att våra leverantörer i tillämpliga fall skaffar trejdepartscertifiering (R2 eller e-Stewards). Vi har avtal med konsulten Environmental Resources Management (ERM) som granskar våra återvinningsleverantörers efterlevnad av följande HP-policyer och leverantörsstandarder: 

 

ERM:s revisioner bedömer leverantörernas metoder och resultat avseende miljö, hälsa och säkerhet. Dessutom kontrollerar ERM att materialflödena nedströms baseras på registrerad leverans och registrerat mottagande för att säkerställa att inget material avleds till anläggningar utanför vårt godkända leverantörsnätverk. Leverantörer som får revisionsanmärkningar måste inom 30 dagar tillhandahålla en korrigeringsplan, och anmärkningarna måste åtgärdas inom 90 dagar. I extrema fall avslutar vi våra affärer med leverantörer som har otillräcklig transparens eller inte är villiga att göra de nödvändiga förändringarna.

 

Genom ERM har HP granskat 34 leverantörsanläggningar i 22 länder under 2020. Här ingår upprepade revisioner av 19 leverantörsanläggningar för att utvärdera deras åtgärder för ett förbättrat resultat. Eftersom 51 % av de större avvikelserna inträffade på anläggningar som granskades för första gången innebar HP:s engagemang att sådan bästa praxis som möjliggjorde omedelbara resultatförbättringar infördes. HP har avslutat utredningarna av 100 % av de större avvikelserna som identifierades under 2020. De flesta anläggningar med större avvikelser kommer att granskas på nytt nästa år för att avgöra om förbättringarna upprätthålls.

 

Våra kunder kan känna förtroende för att HP:s återvinningsmetoder är sunda. Mer information om vår återvinningspolicy finns på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06000309.