Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 1 % av vårt totala vattenavtryck. Detta är i stort sett jämnt fördelat mellan direktförbrukning (huvudsakligen för användning i byggnader och till nedkylning, skötsel av utemiljöer och produktion av högrenat vatten för tillverkning) och indirekt förbrukning (kopplad till generering av den elektricitet vi använder i våra anläggningar). 

År 2022 var vårt totala vattenuttag 2 227 000 kubikmeter vatten, 13 % mindre än 2021. Merparten av denna minskning berodde på vattenreduktionsprojekt på två anläggningar samt minskad produktion. Den årliga intensitetsfaktorjusteringen, som gäller platser där vattendata extrapoleras, minskade vårt beräknade vattenuttag med 67 000 kubikmeter under året (motsvarande 3 % av totalen). Vattenuttagets intensitet per miljon USD nettointäkter minskade med 12 % mellan 2021 och 2022. 

Globalt sett återvann eller återanvände HP 279 000 kubikmeter vatten1 under 2022 för landskapsarkitektur, VVS-inventarier inomhus och som processvatten. Detta motsvarade 12,5 % av den totala vattenförbrukningen. Företaget samlade även in och använde 2 000 kubikmeter regnvatten för kyltorn under årets gång. 

Vi använder World Resource Institute-verktyget Aqueduct Water Risk Atlas för att utvärdera risker på anläggningar och prioritera platser med vattenstress. Med det här verktyget utvärderade vi 159 HP-anläggningar som en del av vår riskmodellering för 2022. Sextiofyra av de utvärderade anläggningarna (40 % av totala antalet) faller inom kategorierna med hög eller extremt hög risk för grundvattenstress.2 Vi tog ut 238 000 kubikmeter vatten från dessa platser, vilket motsvarar 10,7 % av vårt totala vattenuttag. 

Se detaljerad information i avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report 

1 NEWater (ultrarenat avloppsvatten som används till tillverkning, landskapsarkitektur och VVS i Singapore) är för närvarande vår enda återanvända källa. 

2 För att närmare vara i linje med GRI-standarderna, rapporterar vi dessa data enligt baslinjevattenstress i motsats till den totala vattenrisk som rapporterats under tidigare år.