HP äger och hyr anläggningar runt om i världen. Vår policy för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) (tillgänglig på kinesiska, koreanska och spanska) och vårt EHS-ledningssystem (som gäller alla HP-anställda, alla entreprenörer och alla anläggningar där verksamhet bedrivs) hjälper oss att hantera vår miljöpåverkan, förbättra de anställdas säkerhet, verifiera utvecklingen mot våra mål och följa interna standarder och att dokumentera vår efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi utreder alla påståenden om att våra anläggningar skulle misslyckas med att följa tillämpliga lagar, och vidtar korrigerande åtgärder om så behövs. 

På våra 159 anläggningar i 56 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, energiförbrukning och vattenutsläpp samt avfallsgenerering.  

På HP stöder vi FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er) 2030. Vi har befintliga program som bidrar till framstegen mot 16 av de 17 målen, och vi fortsätter att arbeta med innovationer som hjälper oss att uppnå dem. Våra mål inom HP Operations inkluderar för närvarande: 

  • Vi ska minska växthusgasutsläppen i Scope 1 och Scope 2 från globala verksamheter med 65% till 2025, jämfört med 2015.1 
  • Vi ska minska växthusgasutsläppen från fordonsflottor som ägs eller leasas av HP med 25 % till 2025, jämfört med 2015. 
  • Vi ska använda 100 % förnybar el i globala verksamheter till 2025. 
  • Vi ska minska förbrukningen av dricksvatten i globala verksamheter med 35 % till 2025, jämfört med 2015. 
  • Vi ska ha nollavfall i HP:s verksamheter till 20252 


Se detaljerad information i avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report '


1 Detta uppdaterade mål har validerats av SBTi och stöder det bredare målet att HP:s verksamheter ska vara koldioxidneutrala till 2025. 

2 Verksamheter med nollavfall: vi ska eliminera ofarligt avfall, som annars hamnar på soptippen, i alla direkta HP-verksamheter till 2025. Detta omfattar alla anläggningar i hela världen som ägs och drivs av HP. Nollavfall definieras av certifieringsstandarder från UL eller TRUE.