Designen spelar en viktig roll för att avgöra en produkts miljömässiga påverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prestandan hos våra produkter under hela deras livscykel.

 

1992 utvecklade vi vårt Design for Environment-program för att formellt ta hänsyn till faktorer som påverkar hållbarhetsprestandan under produktens design- och utvecklingsfaser. Vi kallar för närvarande detta program för Design for Circularity för att återspegla hur vi utformar produkter och affärsprocesser för en cirkulär ekonomi.

 

Vi använder ett vetenskapsbaserat förhållningssätt för att utvärdera våra produkter, identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter samt för att sätta upp mål. Några av våra främsta designprioriteringar är att öka användningen av återvunnet och förnybart material, använda kemikalier på ett ansvarsfullt sätt; öka produkternas reparationsmöjligheter, återanvändningsbarhet, livslängd och återvinningsbarhet; ständigt förbättra produkternas energieffektivitet och bygga in åtkomlighetsfunktioner. Vårt program har kontinuerligt utvecklats som svar på teknologiska och vetenskapliga utvecklingar, förändringar i vår leveranskedja och kundernas efterfrågan.

  • Bedömning av livscykel – HP använder livscykelanalys (LCA) och mäter koldioxidavtrycket (PCF)1 för att kvantifiera våra produkters miljöpåverkan, analysera möjliga alternativ och sätta upp mål för produktprestandaförbättringar som ger värde åt våra kunder och vår verksamhet.
  • Hållbarhet, reparationsbarhet och återanvändbarhet – HP-produkter får ofta höga betyg för hållbarhet och reparationsbarhet. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse som förlänger produktens livslängd, skapar mervärde från naturresurserna och minskar miljöpåverkan.
  • Print and compute as a service – HP:s tjänstebaserade lösningar är utformade för att ge kunderna ökat värde genom minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader. Kunderna får tillgång till den senaste tekniken, samtidigt som HP hanterar utrustningen, och den fortlöpande relationen ger värdefulla insikter om slutanvändarnas beteenden och behov. Våra tjänsterbjudanden inkluderar regelbundet underhåll, vilket har potential att hålla hårdvaran i bruk längre och minska avfallet.
  • Reparation, återanvändning och återvinning av produkter – när våra produkter når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkter och material får nya syften, vilket håller deras värde på den högsta nivån så länge som möjligt. Dessa program minskar avfallet och kan ge material och produkter ett nytt liv. Dessutom stöder de vårt arbete för en mer materialeffektiv och cirkulär framtid.
  • Energieffektivitet – energin som förbrukas av våra produkter under deras användning är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck. Vi designar för energieffektivitet för att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och erbjuder praktiska tjänstebaserade lösningar som är utformade för att ge kunderna ett ökat värde genom minskad miljöpåverkan och minskade kapitalkostnader.
  • Hållbar kemikalieanvändning – vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen i riktning mot säkrare alternativ till ifrågasatta material.
  • Öka mängden återvunnet innehåll – vi är både leverantör och användare av återhämtat material och inför ökande mängder återvunnet och återvinningsbart material i nya HP-produkter. Detta bidrar till att påskynda den globala marknadsutvecklingen för återhämtat och återvunnet material och stödja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.
  • Förnybara material – HP fokuserar på att införskaffa förnybara2 material som förvaltas på ett ansvarsfullt sätt för att bevara ekosystem och resurser för kommande generationer. Vi strävar efter att säkerställa att våra pappers- och fiberbaserade förpackningar kommer från återvunna eller certifierade källor, och vi arbetar för att eliminera användningen av förpackningar i engångsplast genom att gå över till fiberbaserade förpackningar.
  • Förpackningsinnovation – vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på tre områden: eliminera, förnya och cirkulera. Målet är att förbättra kundupplevelsen och samtidigt främja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidutsläpp.

 

Vår produktdesign och våra utvecklingsprojekt för persondatorprodukter, LaserJet Enterprise Solutions och InkJet Printing Solutions är ISO 14001-certifierade av Internationella standardiseringsorganisationen. Vi utför fortlöpande interna granskningar av efterlevnad och prestandatest enligt branschens bästa praxis.

 

Mer information finns på www.hp.com/go/report_productssolutions.

 

1 Vi mäter koldioxidavtrycket, en del av livscykelanalysen, för HP:s samtliga företagsdatorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, all-in-one-datorer och bildskärmar för att bättre förstå prestandan hos enskilda produkter och vår övergripande portfölj. På så sätt uppskattar vi de totala växthusgasutsläppen som associeras med en produkt under dess livslängd, och inkluderar utsläpp från materialutvinning, tillverkning, distribution, användning och hantering vid livslängdens slut. För att utvärdera och rapportera hela vårt koldioxidavtryck för personliga systemprodukter extrapolerar vi dessa resultat för att täcka 99 % av den totala försäljningen av personliga systemprodukter (enligt enhet och enligt avkastning) under rapporteringsåret.

2 Enligt definitionen i Global Reporting Initiatives Sustainability Reporting-standarder är förnybart material sådant ”material som kommer från rikliga resurser som snabbt fylls på genom ekologiska cykler eller agrikulturella processer, så att tjänsterna som tillhandahålls av dessa och andra sammankopplade resurser inte utrotningshotas och förblir tillgängliga för nästa generation”.