På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och avfallsgenerering. Även om växthusgasutsläppen som associeras med HP:s verksamheter bara representerar 1 % av vårt totala koldioxidavtryck är detta det område där vi har störst kontroll och inflytande, och därmed den största möjligheten att göra omedelbar skillnad. Genom att utforma hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och visar upp branschledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.

 

De viktigaste prestandaindikatorerna som mäts i HP:s verksamheter är:

  • Anställdas mångfald, jämlikhet och inkludering – Cirka 51 0001 anställda världen över driver HP:s innovationer, bidrar med unika perspektiv och ett tillväxtinriktat synsätt som skapar banbrytande teknologier och transformativa lösningar. Vi har åtagit oss att främja en inkluderande arbetsplats vars mångfald lockar, behåller och utvecklar exceptionella talanger. På HP är mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) ett verksamhetsmål.
  • Växthusgasutsläpp – Den största delen av växthusgasutsläppen från våra verksamheter förknippas med energin som används för att driva våra anläggningar. Vi mäter och rapporterar växthusgasutsläppen i ton CO2e (eller koldioxidekvivalenter).
  • Vattenförbrukning – Vattenförbrukningen i samband med våra verksamheter utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Detta är i stort sett jämnt fördelat mellan direktförbrukning (huvudsakligen för användning i byggnader och till nedkylning, skötsel av utemiljöer och produktion av högrenat vatten för tillverkning) och indirekt förbrukning (kopplad till generering av den elektricitet vi använder i våra anläggningar). Vi mäter och rapporterar vår vattenförbrukning i m3 (kubikmeter).
  • Avfallsgenerering – Även om våra anläggningar inte genererar några större mängder avfall har vi en global policy för att ”minska, återanvända och återvinna” som stöder vårt företagsomfattande skifte till en cirkulär ekonomi. Vi mäter och rapporterar avfallsgenereringen i ton.

 

Se detaljerad information i avsnittet om våra verksamheter i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report

 

1 Den 31 oktober 2021.