HP äger och hyr anläggningar runt om i världen. På våra 159 anläggningar i 56 länder vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och generera avfall.  

De viktigaste prestandaindikatorerna vi mäter i HP:s verksamheter är: 

  • Anställdas mångfald, jämlikhet och inkludering – Cirka 50 8001 anställda världen över driver HP:s innovationer, bidrar med unika perspektiv och ett tillväxtinriktat synsätt som skapar banbrytande teknologier och transformativa lösningar. Vi har åtagit oss att främja en inkluderande arbetsplats vars mångfald lockar, behåller och utvecklar exceptionella talanger. På HP är mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) ett verksamhetsmål. 
  • Växthusgasutsläpp – Den största delen av växthusgasutsläppen från våra verksamheter förknippas med energin som används för att driva våra anläggningar. Vi mäter och rapporterar växthusgasutsläppen i ton CO2e (eller koldioxidekvivalenter). 
  • Intensitet för växthusgasutsläpp – Beskriver vår verksamhets energieffektivitetsprestanda. Mätt i ton CO2e per miljon USD i nettointäkter 
  • Vattenförbrukning – Vi mäter och rapporterar vår vattenförbrukning i m3 (kubikmeter). 
  • Generering av avfall – Vi mäter och redovisar avfallsgenerering i ton Se detaljerad information i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report 


1 Från och med 31 oktober 2022. Inkluderar inte anställda från förvärvet av Poly.