På våra 168 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och generera avfall. Då växthusgasutsläpp associerade till HP:s verksamhet bara representerar 1 % av vårt totala koldioxidavtryck är det området där vi har störst kontroll och influens, och därför den största möjligheten att åstadkomma en omedelbar inverkan. Genom att ta fram hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och framhäver industriledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.


De viktigaste prestandaindikatorerna i HP Operations är:

  • Anställdas mångfald, rättvisa och inkludering – Varje dag formar HP:s cirka 53 0001 anställda över hela världen vår framtid och ger vår vision liv. Vi är engagerade i att främja en mångsidig och inkluderande arbetsplats som lockar och behåller exceptionell talang. Genom löpande utveckling av människor, omfattande ersättning och fördelar, och fokus på hälsa och säkerhet och medarbetarnas välbefinnande, hjälper vi våra anställda att frodas och nå framgång.
  • Växthusgasutsläpp – Största delen av våra växthusgasutsläpp från verksamheten är associerad till energin som används för att driva våra anläggningar. Vi mäter och rapporterar växthusgasutsläpp i ton koldioxid2e (eller koldioxidekvivalent).
  • Vattenförbrukning – Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Det här är i stort sett jämnt delat mellan direktförbrukning (huvudsakligen för användning i byggnader, nedkylning, trädgårdsarbete och produktion av mycket renat vatten för tillverkning) och indirekt förbrukning kopplat till generering av elektricitet vi använder i våra anläggningar. Vi mäter och rapporterar vattenförbrukning i m3 (kubikmeter).
  • Avfallsproduktion – Även om våra anläggningar inte genererar stora mängder avfall, använder vi en global policy för att ”minska, återanvända och återvinna” som stöder vårt företagsomfattande skifte mot en cirkulär ekonomi. Vi mäter och rapporterar avfallsproduktion i ton.


Se detaljerad information i avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på: www.hp.com/go/report..1 Från den 31 oktober 2020.