Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är allvarliga och akuta åtgärder krävs.

 

På HP anser vi att det inte bara är vår skyldighet att vidta klimatåtgärder – de är helt väsentliga för företagets långsiktiga överlevnad. Vi arbetar för att säkerställa att vårt företag är motståndskraftigt genom att ta fram innovationer som mildrar klimatförändringens effekter och anpassa oss till framväxande globala regelverk. Vi är medvetna om att våra kunder, investerare och anställda förväntar sig att vi ska göra vårt för att bemöta klimatkrisen och öka hållbarheten i vår verksamhet.

 

Tillverkning, leverans och användning av HP-produkter och HP-lösningar kräver en avsevärd mängd naturresurser och energi. Vi strävar efter att minska den klimatpåverkan som orsakas av vår leveranskedja, vår verksamhet och våra produkter och lösningar. Vårt koldioxid- och vattenavtryck inkluderar hela vår globala värdekedja, från leverantörer1 till våra verksamheter och miljontals kunder över hela världen. Vi har i 20 år tagit fram en offentlig hållbarhetsrapport. Vi var det första globala IT-företaget som offentliggjorde ett fullständigt koldioxidavtryck, och ett av de första som offentliggjorde ett komplett vattenavtryck. Vi fortsätter att mäta och hantera vår miljöpåverkan i hela värdekedjan och strävar alltid efter förbättringar.Insatser i försörjningskedjan


Våra produktions- och icke-produktionsleverantörer är viktiga partner i vår strävan att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp och en förbättrad resurseffektivitet i hela värdekedjan.

I mer än ett årtionde har vi haft ett nära samarbete med våra leverantörer för att förbättra deras miljöprogram och på ett transparent sätt rapportera framstegen. Vårt hållbarhetspoängkort är en viktig del av våra satsningar för att sätta upp mål, utvärdera resultat och främja kontinuerliga förbättringar.


Vi kräver att 98 % av våra produktionsleverantörer, utifrån utgifter, samt strategiska icke-produktionsleverantörer, offentliggör viktig kvalitativ och kvantitativ information om miljömässig hantering och påverkan genom HP:s CDP-medlemskap för leveranskedjan. Den information som vi efterfrågar inkluderar växthusgasutsläpp och växthusgasmål, total och förnybar energiförbrukning, vattenuttag, klimat- och vattenrisker samt styrning.


Vi höjer periodvis våra förväntningar på leverantörernas miljöhanteringskriterier, till exempel vetenskapligt baserade minskningsmål för växhusgasutsläpp, tredjepartsverifiering av växhusgasutsläpp och utgivning av en Global Reporting Initiative (GRI)-baserad hållbarhetsrapport samt transparent rapportering via CDP.


Vi fortsätter att fördjupa engagemanget med leverantörer som står för höga växthusgasutsläpp i vår försörjningskedja – till exempel LCD-paneler, tryckta kretskort och monteringar samt minnen och lagring – som identifieras genom livscykelanalyser (LCA:er) och direktinsamlad data. Under 2021 inkluderade detta upphandlingsrelaterade workshops med 27 leverantörer som representerar cirka 60 % av HP:s produktionskostnad. Fokusområdena var bland andra vetenskapligt baserade mål och upprättande av handlingsplaner för ökad användning av förnybar energi.Utsläpp av växthusgaser

 

2008 var HP det första stora IT-företaget som publicerade aggregerade data om växthusgasutsläpp i försörjningskedjan. Vi fortsätter arbetet med att öka framstegen inom detta område, även genom våra mål. Vår målsättning att minska växthusgasutsläppsintensiteten2 i försörjningskedjan är ett av HP:s tre värdekedjemål som validerats av initiativet Science Based Targets (SBTI). Dessa mål har satts i samarbete med experter från Världsnaturfonden (WWF) och är exempel på vår rigorösa målsättningsprocess. 


Under 2021 fortsatte vi vårt leverantörssamarbete för att främja positiva förändringar. Till exempel tillhandahöll vi utbildning som beskriver våra miljöförväntningar och hur de är kopplade till vårt hållbarhetspoängkort.


Vi arbetade också med andra organisationer för att påskynda sektorsövergripande förbättringar:

 • HP samarbetade med We Mean Business Coalition, CDP och branschkollegor för att främja införandet av SBTi-metodik bland IT-företagen i försörjningskedjan (både produktions- och icke-produktionsleverantörer) som är baserade i Kina.
 • Vi gick med i CDP-kampanjen Science-Based Targets 2021 och var med om att underteckna ett brev till ett stort antal företag – däribland många i vår försörjningskedja – som uppmanar till SBTi-validerade mål för minskade växthusgasutsläpp. I slutet av 2021 hade nio av dessa leverantörer satt upp ett nytt mål, och fyra av dem hade förbundit sig till nettonollutsläpp.
 • För att stödja den lokala efterfrågan på förnybar energi i länder där vissa av våra leverantörer är baserade har vi samarbetat med USA:s utrikesdepartement genom initiativet Clean Energy Demand för att ta fram avsiktsförklaringar med dessa länder, och de presenterades på COP26-konferensen.
 • Tillsammans med sju av våra leverantörer har vi deltagit i rundabordssamtal ledda av WWF Climate Business Hub tillsammans med representanter från den kinesiska regeringen och utvecklare av förnybar energi för att främja policyer som möjliggör en ökad användning av förnybar energi i provinsen Jiangsu.

Vårt energieffektivitetsprogram (EEP) i Kina och Sydostasien, vilket implementerades i samarbete med icke-statliga organisationer som till exempel BSR, Natural Resources Defense Council (NRDC), World Resources Institute och WWF, hjälper leverantörer att bygga kapacitet, identifiera sätt att förbättra energieffektiviteten och utforska användningsområden för förnybar energi.Produkttransport


Vi förbättrar effektiviteten och minskar kostnader och negativ miljöpåverkan genom att arbeta för att optimera vårt logistiknätverk genom att samordna transporter, identifiera nya transportvägar och leverera direkt till kunder eller lokala distributionscenter. För att främja utvecklingen höll vi under 2021 workshops som syftade till att minska utsläppen av växthusgaser med omkring 20 leverantörer som står för över 90 % av våra CO2e-utsläpp i detta område. Under våra kvartalsmöten på ledningsnivå med dessa leverantörer diskuteras även hållbarhet i syfte att främja ett fokus på miljörelaterade ämnen och uppmuntra dem till att sätta upp relaterade resultatmål.


HP deltar i flera pilotprogram som utforskar hur logistikens växthusgasutsläpp kan minskas, till exempel projektet som Maersk driver tillsammans med branschledarna för att skala upp koldioxidfria lösningar för havstransporter, till exempel genom användning av kolidioxidneutral e-metanol eller hållbar biometanol.


Vi kräver att våra produkttransportleverantörer använder ramverket Global Logistics Emissions Council för att tillhandahålla standardiserade beräkningar och data som tar hänsyn till variationer på olika platser. För att driva utvecklingen i branschen framåt arbetar vi med Clean Cargo Working Group, Smart Freight Centre, International Council on Clean Transportation och Smart Way-programmet från USA:s miljöskyddsmyndighet (EPA).


Vi fortsätter att använda SmartWay-partners för 100 % av våra produkttransporter med lastbil i USA och Kanada.3 Programmet syftar till att förbättra effektiviteten för vägtransporter samt minska utsläppen av växthusgaser och andra utsläpp.Insatser i verksamheten


På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, användningen av energi och vatten samt mängden avfall. Då växthusgasutsläpp associerade till HP:s verksamhet bara representerar 1 % av vårt totala koldioxidavtryck är detta det område där vi har störst kontroll och inflytande, och därmed störst möjlighet att göra en omedelbar skillnad. Genom att utforma hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och visar upp branschledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.


Våra växthusgasutsläpp från verksamheten är huvudsakligen förknippade med energin som används för att driva våra anläggningar. För att spara pengar, snabbare uppnå våra mål och minska vår klimatpåverkan gör vi följande:

 • vi minskar energiförbrukningen drastiskt genom optimerings- och effektivitetsprojekt
 • vi ökar produktionen av förnybar energi på plats
 • vi införskaffar förnybar energi utanför anläggningen, inklusive Renewable Energy Credits (REC:er), energileverantörernas gröna alternativ och energiköpsavtal (PPA:er).

Innan våra icke-kritiska lokaler delvis kunde tas i bruk igen var de stängda på grund av covid-19, och åtkomstbegränsningarna hindrade oss från att genomföra många energibesparingsprojekt. Medan de var stängda såg våra anläggningsteam till att byggnaderna var anpassade för att stå tomma genom utvidgade temperaturinställningspunkter, minskad belysning och manuell avstängning av utrustning som inte behövde användas.


Senare under 2021 implementerade vi flera kapitalfinansierade energibesparingsprojekt, däribland optimering av anläggningskylning, uppgradering av LED-belysning och avbrottsfri kraftförsörjning (UPS), utbyte av luftkonditioneringssystem (VVS), rekommissionering av anläggningar och installation av uppgraderad styrning av tryckluftssystem för stora anläggningar. Vi bekräftade även att anläggningarna uppfyllde HP:s inställningspunkter för temperatur vid användning när de åter togs i drift.


Till 2025 har vi som mål att använda 100 % förnybar el för att driva våra globala verksamheter. De förnybara energikällorna 2021 var bland andra REC, GO (ursprungsgarantier) och I-REC (international REC) (87,3 %), direktköp (11,2 %) samt förnybar energi som genererades på plats och PPA på plats (1,5 %).4 Genom dessa inköp nådde vi återigen vårt mål att använda 100 % förnybar energi i USA och gynnade den globala marknaden för förnybar energi.


Vi byggde vidare på tidigare initiativ för förnybar energi, däribland solcellerna på taket på vårt huvudkontor i Palo Alto, och under 2021 undertecknade vi ett stort PPA-avtal för solceller på vår spanska anläggning i Barcelona. Detta kommer att bidra med cirka 2 174 MWh per år, vilket motsvarar 12,2 % av anläggningens årliga elförbrukning. HP undertecknade 2021 även ett PPA-avtal för solceller på skärmtak på parkeringen vid en anläggning Singapore.


För att minska utsläppen som förknippas med affärsresor ger vi de anställda resealternativ med låg påverkan genom samarbete med reseleverantörer, planeringsverktyg och transportalternativ. Under 2021 gick vi med i Eco-Skies Alliance-programmet för att stödja användningen av hållbart flygbränsle.


Vi har åtagit oss att installera infrastruktur för elfordon på alla lämpliga anläggningar runt om i världen till 2030. När så är möjligt kräver vi att nybyggnationer och hyreskontrakt ska inkludera infrastruktur för elfordon. Under 2021 kunde vi erbjuda infrastruktur för elfordon på 45 % av 86 målanläggningar, inklusive 18 nya laddstationer som installerades under året. Vi startade våra första pilotprojekt för elfordonsflottor i Nederländerna i oktober 2020 och i Belgien i januari 2021. Vi introducerade också en hybrid som vårt standardfordon för fordonsflottorna i USA.Insatser inom produkter och lösningar


Genom innovativa produkter och tjänster kan vi erbjuda våra kunder en allt mer omfattande cirkulär upplevelse. Vår vision är att bli ett helt cirkulärt företag genom tjänstemodeller och cirkulär design i våra produkter, vilket kommer att påverka alla delar av vår verksamhet. För att minimera vår miljöpåverkan arbetar vi för att uppnå produktcirkuläritet, förbättra energieffektiviteten kontinuerligt, använda hållbarare material och göra avsevärda skogsinvesteringar. Vi förlänger produkternas användbara liv genom design, underhåll, uppgraderingar, reparationer och innovativa tjänstebaserade affärsmodeller. I slutet av deras användning strävar vi efter att återanvända eller återvinna alla produkter. Vi stöder dessa åtgärder genom att eftersträva att använda 100 % förnybar energi i vår tillverkning, och att inget av vårt avfall ska hamna på soptippen.


För att stödja HP:s ansträngningar för att bli en mer cirkulär verksamhet utförde vi den andra utvärderingen av våra resultat med Ellen MacArthur Foundation (EMF) Circulytics-verktyg i början av 2022. Detta verktyg heltäckande system för cirkuläritetsmätning för företag utvecklades av EMF för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Vi deltog även i paneldiskussioner under den senare delen av 2021 och i början av 2022 för att ge feedback om verktyget. Vi föreslog några förbättringar av processen och erbjöd vägledning och support till andra organisationer som överväger att börja använda Circulytics.


HP använder livscykelanalys (LCA) och mäter koldioxidavtrycket (PCF)5 för att kvantifiera våra produkters miljöpåverkan, analysera möjliga alternativ och sätta upp mål för produktprestandaförbättringar som skapar värde för våra kunder och vår verksamhet. Under de senaste åren har vi utfört livscykelanalyser och mätt koldioxidavtrycket för hundratals produkter från hela vår produktportfölj. I takt med att vi utvecklar och utökar våra tjänstebaserade modeller (som vi kallar för cirkulära affärslösningar) ska vi fortsätta att studera och kvantifiera deras potential för att minska vår miljöpåverkan och främja framsteg mot en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidutsläpp. Under 2021 gjorde vi följande:

 • Vi genomförde eller uppdaterade 15 livscykelanalyser av HP-datorer, DesignJet, skannrar och företagsskrivare.
 • Vi gjorde 373 mätningar av koldioxidavtrycket från HP:s nya företagsdatorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, allt-i-ett-datorer och bildskärmar.
 • Vi påbörjade utvecklingen av ett verktyg för miljökonsekvensbedömning ”från vaggan till graven” för Indigo Flexible-förpackningskunder i syfte att bygga och jämföra olika scenarier för flexibel påsproduktion med hjälp av HP:s digitalpress Indigo 25K.
 • Vi slutförde en ISO-kompatibel referentgranskad livscykelanalys av HP:s arbetsstation Z4 G4, som visade att dess miljöpåverkan var som störst under användningen. Kretskort och lagringskomponenter hade störst påverkan under tillverkningen, följt av mekaniska komponenter och kraftförsörjning.
 • Vi utvärderade vår potential att minska växthusgasutsläppen som förknippas med verktyg för förpackningar i formad fiber, genom att gå över från metalldelar i fräst aluminium till lättare delar som tillverkas med HP:s 3D-skrivare i ricinoljebaserad PA11. Den ISO 14067-kompatibla bedömningen påvisade en möjlig minskning av koldioxidavtrycket med 60–78 %.
 • Vi genomförde tre ISO-kompatibla, referentgranskade livscykelanalyser som kvantifierade de miljömässiga fördelarna med EvoCycle-patroner – en hybrid av återanvända och återvunna delar och HP-originaldelar – i jämförelse med alternativ som säljs i Frankrike.
 • Vi genomförde en koldioxidavtrycks- och materialflödesstudie av HP:s kundsupport, upprättade baslinjer för nettonoll-koldioxidutsläpp och cirkulär ekonomi för att identifiera fokusområden och stödja beslutsfattande och investeringar.
 • Vi gjorde en jämförande livscykelanalys av flexibel förpackningsproduktion med digitala HP Indigo och analoga teknologier. Livscykelanalysmodellen granskades av en tredjepart och utvecklades till ett onlineverktyg för livscykelanalysberäkning för HP Indigos 25 000 kunder på marknaden för flexibla förpackningar. 

Produktcirkuläritet


Vi designar våra produkter för att hålla och vi gör dem enkla att reparera, så att de kan användas så länge som möjligt. Innovativa tjänstebaserade lösningar, såsom HP Device as a Service och HP Managed Print Services, minskar miljöpåverkan genom förlängd livslängd, enhetsoptimering och enkel återlämning. När kunderna återlämnar produkterna då tjänsten upphör bidrar våra reparations-, återanvändnings- och återvinningstjänster till att produkter, komponenter och material återförs till den nästa generationen av cirkulära produkter.


HP:s produkter får ofta höga betyg för hållbarhet och reparationsmöjligheter. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse som förlänger produktens livslängd, skapar mervärde från naturresurserna och minskar miljöpåverkan.


HP:s tjänstebaserade lösningar är utformade för att skapa ökat värde genom minskad miljöpåverkan och minskade kapitalkostnader. Kunderna får tillgång till den senaste tekniken, samtidigt som HP hanterar utrustningen, och den fortlöpande relationen ger värdefulla insikter om slutanvändarnas beteenden och behov. Våra tjänsterbjudanden inkluderar regelbundet underhåll, vilket har potential att hålla hårdvaran i bruk längre och minska avfallet. Genom att minska individuella produktleveranser och kundbesök i butik minskar vi även växthusgasutsläppen.


När våra produkter når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkter och material får nya syften, vilket håller deras värde på den högsta nivån så länge som möjligt. Dessa program minskar avfallet och kan ge material och produkter ett nytt liv. Dessutom stöder de vårt arbete för en mer materialeffektiv cirkulär modell.Energieffektivitet


Energin som förbrukas när våra produkter används är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck.


Sedan 2019 har våra personliga systemprodukters energiförbrukning minskat med i genomsnitt 18 %. Här ingår genomsnittliga uppskattade minskningar i energiförbrukningen med 27 % för notebooks, 40 % för arbetsstationer och 18 % för bildskärmar. De kontinuerliga designförbättringarna under 2021, inklusive effektivare CPU:er och strömförsörjning, bidrog till en fortsatt minskad typisk energiförbrukning i våra notebooks och arbetsstationer.


HP-tonerpatroner i original med HP:s svarta EcoSmart-toner ger energieffektivare utskrifter av sidor med premiumkvalitet.6 När HP:s svarta EcoSmart-toner blev tillgänglig 2019 bidrog den nya formulan till att konsumenterna använde i genomsnitt 20 % mindre energi till sina utskrifter i jämförelse med tidigare utskriftssystem som inte använde HP:s svarta EcoSmart-toner. Under 2020 HP gick ytterligare HP JetIntelligence-plattformar över till HP:s svarta EcoSmart-toner, vilket innebar att ännu fler kunder fick uppleva den förbättrade energieffektiviteten som denna förbättring av low melt-tonertekniken kan erbjuda.

Skrivarserien HP Smart Tank 600, 6000, 700 och 7000 har utformats för att minska utskrifternas växthusgasutsläpp, och har det minsta koldioxidavtrycket av alla våra skrivarlösningar för hem och kontor. De är ENERGY STAR® -godkända och EPEAT®-registrerade och innehåller 25 % återvunnen plast, inklusive plast som riskerar att hamna i havet.Hållbara material


Ska vi skapa en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidavtryck måste vi få ut största möjliga värde från de material vi använder och minska vår övergripande efterfrågan. Vi använder mer och mer återvunnen plast (inklusive plast som riskerar att hamna i havet) och återvunnen metall i våra produkter, och vi fokuserar på förpackningsinnovationer som eliminerar onödiga förpackningsmaterial och onödig plast. I HP-märkt skrivarpapper och pappersbaserade förpackningar används material som är återvunna eller förnybara7, och vi undersöker även om förnybara material kan användas i våra hårdvaruprodukter.


Vi är både leverantör och användare av återhämtat material, och i nya HP-produkter inför vi återvunnet och återvinningsbart material. Detta bidrar till att påskynda den globala marknadsutvecklingen för återhämtat och återvunnet material och stödja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Av HP:s skrivarhårdvara för hem och kontor som introducerats sedan 2020 innehåller 95 % minst 5 gram återvunnet material.8


På grund av problemen som relaterar till plastavfall och plastföroreningar fokuserar vi primärt på att öka användningen av återvunnen plast. Under 2021 använde vi totalt 32 000 ton konsumentanvänd återvunnen plast i HP:s hårdvaruprodukter, vilket motsvarar 13 % av den totala plastanvändningen.


Metaller utgör en stor del av materialen som används i personliga systemprodukter, och samtidigt som vi försöker använda mindre plast samarbetar vi med leverantörer för att anskaffa metaller med en hög andel återvunnet material, däribland upp till 75 % återvunnet aluminium och upp till 90 % återvunnet magnesium. Dessa metaller kommer med större sannolikhet att återvinnas genom den befintliga infrastrukturen än material som till exempel kolfiber, och fortfarande uppfylla de höga krav som industridesignen ställer på våra produkter. Detta minskar den miljöpåverkan som förknippas med gruvdrift och tillverkning med användning av nytt material, inklusive energiförbrukning och motsvarande växthusgasutsläpp.


HP fokuserar på att införskaffa förnybara9 material som förvaltas på ett ansvarsfullt sätt för att bevara ekosystem och resurser för kommande generationer. Vi strävar efter att säkerställa att våra pappers- och fiberbaserade förpackningar kommer från återvunna eller certifierade källor, och vi arbetar för att eliminera användningen av förpackningar i engångsplast genom att gå över till fiberbaserade förpackningar.


Vi fortsätter att undersöka användningen av andra förnybara material. Till exempel utvärderar vi hållbarheten hos plast som består av biobaserade råvaror snarare än fossila bränslen, och vi har tagit fram kriterier som vägleder produktutvecklingsteamen när de väljer material till nya produkter. Varje bioplastråvara måste utvärderas med livscykelanalyser för att vi fullt ut ska förstå dess miljömässiga och sociala påverkan, och bekräfta att den har en mindre påverkan än materialet som den skulle ersätta.


Under 2021 använde vi 956 400 ton10 material i våra produkter och förpackningar, vilket är 2 % mer än under 2020. Detta berodde huvudsakligen på att kommersiella skrivare, skannrar, bläck, toner och reservdelar inkluderades i uppgifterna. Av de material vi använde 2021 var 39 % cirkulära efter vikt (återanvända, återvunna eller förnybara).Hållbart skogsbruk


HP:s partnerskap för hållbart skogsbruk, som lanserades 2019, driver på utvecklingen mot våra mål för 2030 för att motverka skogsskövlingen för icke-HP-papper i våra skrivarprodukter och utskriftstjänster. Detta åtagande bygger på vår ambition att HP:s konsumentutskrifter i hela världen ska ske på papper från hållbart skogsbruk till 2025.11 Målen med samarbetet är att:

 • införskaffa HP-märkt papper och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt
 • återställa, skydda och förvalta skogar på ett ansvarsfullt sätt
 • ta fram vetenskapligt baserade mål för skogarna
 • utveckla utskriftsteknologier för en effektiv pappersanvändning
 • inspirera branschpartners till att vidta åtgärder för hållbart skogsbruk.

I oktober 2021 tillkännagav WWF sitt dittills största företagssamarbete, då HP förband sig till att stödja WWF med 80 miljoner USD för att bidra till att hantera den potentiella påverkan på skogarna som papper som används till utskrifter med HP-skrivare kan innebära. Från och med början av 2022 kommer initiativet att fokusera på omkring 380 000 hektar skogsmarker och samarbeta med lokalsamhällen, icke-statliga organisationer och lokala akademiker för att bidra till att skydda och återställa skogen och förbättra skogsförvaltningen. WWF har en rådgivande roll i HP:s partnerskap för hållbart skogsbruk.


HP är grundande sponsor av Forest Stewardship Councils (FSC®) digitala marknadsplats One Simple Action. Den lanserades 2021 och hjälper konsumenter i Nordamerika att förstå varför FSC® gör skillnad, och att hitta produkter som de kan köpa om de vill vara en del av lösningen för skogarna.


https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887 kan du läsa om HP:s policy för klimatåtgärder.

Mer information om vår klimatstrategi, våra samarbeten och våra resultat hittar du i HP:s rapport om hållbar påverkan 2021, som finns på: www.hp.com/go/report.
1 Data för koldioxid- och vattenavtryck som presenteras i detta avsnitt och som relaterar till våra produktionsleverantörer (HP-märkt skrivarpapper undantaget) har beräknats med analysbaserade uppskattningar av produktens livscykel för materialutvinning genom tillverkning och produkttransport.

2 Minska växthusgasutsläpp som relaterar till förstaledsproduktionsleverantörer och produkttransporter med 10 % till 2025, jämfört med 2015

3 På grund av covid-19 var SmartWay-partners i begränsad omfattning inte tillgängliga under 2021.

4 HP använder REC i Kanada och USA, GO i de flesta europeiska länder och I-REC i de flesta asiatiska länder och andra länder som inte omfattas av REC eller GO.

5 Vi mäter koldioxidavtrycket, en del av livscykelanalysen, för HP:s samtliga företagsdatorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, all-in-one-datorer och bildskärmar för att bättre förstå prestandan hos enskilda produkter och vår övergripande portfölj. På så sätt uppskattar vi de totala växthusgasutsläppen som associeras med en produkt under dess livslängd, och inkluderar utsläpp från materialutvinning, tillverkning, distribution, användning och hantering vid livslängdens slut. För att utvärdera och rapportera hela vårt koldioxidavtryck för personliga systemprodukter extrapolerar vi dessa resultat för att täcka 99 % av den totala försäljningen av personliga systemprodukter (enligt enhet och enligt avkastning) under rapporteringsåret.

6 HP-beräkningar baserade på ENERGY STAR-normaliserade TEC-data som jämför HP LaserJet 200–500-serien med tidigare utskriftssystem som inte använder HP EcoSmart.

7 Enligt definitionen i Global Reporting Initiatives Sustainability Reporting-standarder är förnybart material sådant ”material som kommer från rikliga resurser som snabbt fylls på genom ekologiska cykler eller agrikulturella processer, så att tjänsterna som tillhandahålls av dessa och andra sammankopplade resurser inte utrotningshotas och förblir tillgängliga för nästa generation”. För att material ska räknas som förnybara kräver HP även att de måste vara hållbart anskaffade och, i tillämpliga fall, certifierade genom ett trovärdigt certifieringssystem från tredjepart.

8 Enskilda EPEAT®-registrerade produkter innehåller minst 5 gram återvunnet material.

9 Se notering 19 ovan.

10 Data från 2021 omfattar inte följande produkter eller deras förpackningar: PageWide industriella- och 3D-utskriftsprodukter; tillbehör till privata system och utskriftstillbehör som säljs separat.

11 HP Forest Positive Framework sträcker sig utöver befintliga HP-program för hållbara fiberinköp. Det inkluderar icke-statliga partnerskap som syftar till att skydda skogar, förbättra ansvarsfull skogsförvaltning och bidra till att utveckla vetenskapliga mål för skogar. Vår vision är att utskrifter med HP-skrivare ska motverka skogsskövling oavsett vilket pappersmärke kunder använder. Detta gäller för hela den installerade basen av HP-skrivare.