Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är allvarliga och akuta åtgärder krävs. 

På HP anser vi att det inte bara är vår skyldighet att vidta klimatåtgärder – de är helt väsentliga för företagets långsiktiga överlevnad. Vi arbetar för att säkerställa att vårt företag är motståndskraftigt genom att ta fram innovationer som mildrar klimatförändringens effekter och anpassa oss till framväxande globala regelverk. Vi är medvetna om att våra kunder, investerare och anställda förväntar sig att vi ska göra vårt för att bemöta klimatkrisen och öka hållbarheten i vår verksamhet. 

Tillverkning, leverans och användning av HP-produkter och HP-lösningar kräver en avsevärd mängd energi, naturresurser och energiförbrukning. Vårt koldioxidavtryck inkluderar hela vår globala värdekedja, från leverantörer1 till våra verksamheter och våra miljontals kunder över hela världen. Vi var det första IT-företaget som publicerade ett fullständigt koldioxidavtryck och vi fortsätter att mäta och hantera vårt miljöavtryck över hela värdekedjan och ständigt sträva efter att bli bättre. Vi använder strategier för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) i hela vår värdekedja för att uppnå våra vetenskapsbaserade mål. 

Insatser i leveranskedjan 

Våra produktions- och icke-produktionsleverantörer är viktiga partner i vår strävan att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp och en förbättrad resurseffektivitet i hela värdekedjan. I mer än ett årtionde har vi haft ett nära samarbete med våra leverantörer för att förbättra deras miljöprogram och på ett transparent sätt rapportera framstegen. 

Vi kräver att 98 % av våra produktionsleverantörer (utifrån utgifter) samt strategiska icke-produktionsleverantörer, offentliggör viktig kvalitativ och kvantitativ miljömässig hanteringsinformation och påverkan genom HP:s CDP-medlemskap för leveranskedjan. Detta inkluderar växthusgasutsläpp och mål, total och förnybar energiförbrukning, vattenuttag, klimat- och vattenrisker samt ledning. 

Utsläpp av växthusgaser  

Genom vårt hållbarhetspoängkort ställer vi upp krav för våra produktionsleverantörer, däribland krav som relaterar till resultat och information avseende energianvändning och växthusgasutsläpp. Under 2022 fortsatte vi att arbeta med dessa leverantörer för att främja positiva förändringar, till exempel genom att tillhandahålla utbildningar som beskriver våra miljörelaterade förväntningar.  

Vi fortsätter att fördjupa engagemanget med leverantörer som står för höga växthusgasutsläpp i vår leveranskedja – till exempel LCD-paneler, tryckta kretskort och monteringar samt minnen och lagring – som identifieras genom livscykelanalyser (LCA:er) och direktinsamlade data. Under 2022 inkluderade detta upphandlingsrelaterade workshops med 31 leverantörer som representerar cirka 75% av HP:s produktionskostnad. Fokusområdena var bland andra vetenskapligt baserade mål för ökad användning av förnybar energi. 

För att säkerställa att våra leverantörers klimatåtgärdsambitioner stämmer överens med våra egna, har vi sedan 2018, genom vårt Sustainable Impact Scorecard, krävt att de sätter upp vetenskapsbaserade mål för minskning av växthusgasutsläpp. Under 2022 arbetade vi nära med leverantörer av råvaror med hög växthusgaspåverkan och med slutmonteringsleverantörer som tillverkar våra personliga system, skrivarhårdvara och utskriftsmaterial, för att stödja dem att engagera sig med SBTi och sätta upp validerade mål. 

Vi har arbetat med leverantörer sedan 2018 för att uppmuntra inköp och rapportering av förnybar energi. Under 2022 köptes 1,1 miljon MWh av förnybar el av HP och HP:s leverantörer, vilket täcker merparten av våra slutmonteringsanläggningar med störst påverkan i Kina. Utöver framstegen i vår egen leveranskedja arbetade vi under 2022 även med andra organisationer för att påskynda tvärsektoriella förbättringar: 

 • Vi gick med i CDP-kampanjen Science-Based Targets 2022 (precis som 2021) och var med om att underteckna ett brev till ett stort antal företag – däribland många i vår leveranskedja – som uppmanar till SBTi-validerade mål för minskade växthusgasutsläpp. 

 • För att stödja den lokala efterfrågan på förnybar energi i länder där vissa av våra leverantörer är baserade har vi samarbetat med USA:s utrikesdepartement genom initiativet Clean Energy Demand för att ta fram avsiktsförklaringar med dessa länder, och de presenterades på COP26-konferensen 2021. Under 2022 fortsatte vi att stötta detta engagemang 

 • Sedan 2021 har HP varit nära engagerad i utvecklingen av robusta nya standarder för EPEAT® miljömärke, som kommer att gälla för våra produkter för utskrift och personliga system. EPEAT® klimatkriterier publicerades nyligen, med ytterligare kriterier som fortfarande är under utveckling. Dessa standarder kommer att inkludera miljökriterier för leverantörskedjan, som kommer att påverka IT-branschen för att ta itu med växthusgasutsläpp, vattenanvändning och avfall i leverantörskedjan 

Mer allmänt rapporterade våra produktionsleverantörer genom CDP besparingar på 19 miljoner ton CO2e och 552 miljoner USD från minskningsinitiativ som genomfördes 2021.2 Detta visar omfattningen av pågående åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i hela vår produktionskedja, oavsett om de drivs av HPs engagemang. 

Produkttransport 

För att öka effektiviteten och minska kostnader och negativ miljöpåverkan optimerar vi vårt logistiknätverk genom att samordna transporter, identifiera nya transportvägar och leverera direkt till kunder eller lokala distributionscenter.  

HP är engagerad i flera program för att minska utsläppen av växthusgaser i vårt logistiknätverk. Vi fortsätter att använda hållbara logistikbränslen för vissa transporter från Asien till USA och Europa, och vi utökade programmet till några rutter till Latinamerika med början 2022. Vi undersöker också möjligheter att implementera hållbart flygbränsle för flygfraktstransporter. 

Vi kräver att våra produkttransportleverantörer använder ramverket Global Logistics Emissions Council för att tillhandahålla standardiserade beräkningar och data som tar hänsyn till variationer på olika platser. För att driva utvecklingen i branschen framåt arbetar vi med Clean Cargo Working Group, Smart Freight Centre, Sustainable Freight Buyers Aliiance, International Council on Clean Transportation och Smart Way-programmet från USA:s miljöskyddsmyndighet (EPA). 

HP fortsätter att använda SmartWay-partner för 100 % av våra produkttransporter med lastbil i USA och Kanada.3 Programmet syftar till att förbättra effektiviteten för vägtransporter samt minska utsläppen av växthusgaser och andra utsläpp. 

Minskad förpackningsstorlek och vikt har också potential att minska växthusgasutsläppen i samband med produkttransporter. 

Insatser i verksamheten 

På våra 159 anläggningar i 56 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, energi- och vattenförbrukning samt mängden avfall.  

Våra växthusgasutsläpp från verksamheten är huvudsakligen förknippade med energin som används för att driva våra anläggningar. För att spara pengar, snabbare uppnå våra mål och minska vår klimatpåverkan och vår strategi går ut på att: 

 • vi minskar energiförbrukningen drastiskt genom optimerings- och effektivitetsprojekt 

 • vi ökar produktionen av förnybar energi på plats 

 • vi införskaffar förnybar energi utanför anläggningen, inklusive Renewable Energy Credits (REC:er), energileverantörernas gröna alternativ och energiköpsavtal (PPA:er). 

Energianvändning är en betydande driftskostnad för HP och den främsta orsaken till vår klimatpåverkan från verksamheten. Under 2022 genomförde vi 77 verksamhetsförändringar till låga eller inga kostnader och 15 kapitalfinansierade energibesparingsprojekt som beräknas minska den framtida årliga energiförbrukningen med 9 416 MWh. Exempel på kapitalfinansierade projekt är:  

 • San Diego, Kalifornien, USA: Vi har uppgraderat ventilationssystemen för 10 laboratorier på vår anläggning, inklusive omvandling av 24 dragskåp från utsläpp dygnet runt till variabla utsläpp. Vi installerade också anordningar för att stänga dragskåpens främre fönster automatiskt när de inte används. Detta initiativ beräknas spara 522 MWh el per år och 2 736 MWh naturgas, med en återbetalningstid på 2,7 år 

 • Boise, Idaho, USA: Slutfört ett projekt i efterhand, som beräknas spara 2 637 MWh el årligen, med en återbetalningstid på 1,2 år 

Till 2025 har vi som mål att använda 100 % förnybar el för att driva våra globala verksamheter. Under 2022 anskaffade och genererade vi 270 585 MWh förnybar el globalt (15 % vind, 75 % sol 1 % vattenkraft och 10 % annat)4. 

Med utgångspunkt i tidigare initiativ för förnybar energi, såsom det solpanelstäckta taket på vårt huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, USA (ett projekt för inmatningstariffer), byggde HP tre projekt för förnybar energi på plats 2022, och lade till solpaneler på hustak och parkeringsytor som bidrog till att minska utsläppen av växthusgaser. Det största projektet, beläget i Penang, Malaysia, förväntas generera 2 720 MWh årligen, motsvarande cirka 6 % av Penang-anläggningens elanvändning. 

HP har anläggningar på många energimarknader där direkt upphandling av förnybar energi antingen inte är tillåten eller inte är ekonomiskt genomförbar. I dessa fall undersöker HP virtuella PPA (VPPA) för att stödja våra mål för förnybar energi och för att hjälpa till att lägga till ny förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen i elnät runt om i världen. 

Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser från HP-ägda eller leasad fordonsflotta med 25 % till 2025, jämfört med 2015. Vi siktar också på att uppnå en 100 % EV-företagsflotta till 2030. Vi startade våra första elfordonstester i Nederländerna i oktober 2020 och har sedan dess infört elfordonsval i sju länder. 

För att minska utsläppen som förknippas med affärsresor ger vi de anställda resealternativ med lägre påverkan genom samarbete med reseleverantörer, planeringsverktyg och transportalternativ. År 2022 utökade vi dessa ansträngningar genom att bli det första nordamerikanska bolaget som samarbetar med Lufthansa-flygbolagets Compensaid-program, vilket kompenserar personalflygningar genom köp av hållbart flygbränsle (SAF). Av vårt totala fotavtryck för affärsflyg på 15 300 ton CO2e år 2022 minskade vi 480 ton genom SAF-köp. Detta partnerskap belyser HP:s engagemang för samarbeten som signalerar stöd för hållbar innovation inom företagsresebranschen. 

Insatser inom produkter och lösningar 

Energin som förbrukas när våra produkter används är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck. Vi designar för energieffektivitet för att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och erbjuder praktiska tjänstebaserade lösningar som är utformade för att ge kunderna ett ökat värde genom minskad miljöpåverkan och minskade kapitalkostnader. Vi använder olika flera mätvärden för att utvärdera utvecklingen och skapa förbättringar. 

HP använder LCA och produktkoldioxidavtrycket (PCF)5 för att kvantifiera våra produkters miljöpåverkan, analysera möjliga alternativ och sätta upp mål för produktprestandaförbättringar som skapar värde för våra kunder och vår verksamhet. Under de senaste åren har vi utfört livscykelanalyser och mätt koldioxidavtrycket för hundratals produkter från hela vår produktportfölj. I takt med att vi utvecklar och utökar våra tjänstebaserade modeller (som vi kallar för cirkulära affärslösningar) ska vi fortsätta att studera och kvantifiera deras potential för att minska vår miljöpåverkan och främja framsteg mot en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidutsläpp. Under 2022 gjorde vi följande: 

 • Genomförde eller uppdaterade 83 LCA:er av DesignJet-skrivare, skannrar, företagsskrivare och patroner 

 • Vi gjorde 183 mätningar av koldioxidavtrycket från HP:s nya företagsdatorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, allt-i-ett-datorer och bildskärmar. 

 • Certifierade vår process för att generera PCF:er för personliga system i enlighet med ISO 14040 och ISO 14044, efter granskning från tredje part  

 • Utvecklade ett nytt LCA-verktyg för patronprodukter som beräknar miljöpåverkan under hela produktens livscykel med hjälp av komplett data om patronmaterial. Detta ersätter vårt tidigare tillvägagångssätt, som fokuserade på produktanvändningsfasen  

 • Slutförde en peer-granskad LCA som uppfyller ISO 14067 som visade vår potential att minska växthusgasutsläppen som förknippas med verktyg för förpackningar i formad fiber, genom att gå över från metalldelar i fräst aluminium till lättare delar som tillverkas med HP:s 3D-skrivare i ricinoljebaserad PA11. Denna LCA jämförde två konventionella verktygssatser tillverkade av bearbetad metall med två HP Advanced Transfer Tooling-set tillverkade med HP Multi Jet Fusion 3D-utskriftsteknik och visade en möjlig minskning av koldioxidavtrycket med 60–78 %. 

Sedan 2019 och fram till 2022 har våra personliga systemprodukters energiförbrukning minskat med i genomsnitt 16 %. Detta inkluderar beräknade genomsnittliga minskningar av energiförbrukningen med 29 % på bärbara datorer, 48 % på arbetsstationer och 13 % på skärmar.6 Pågående designförbättringar, inklusive effektivare processorer, paneler och strömförsörjningar, bidrog till fortsatt minskning av den typiska energiförbrukningen för våra bärbara datorer och arbetsstationer. 

HP:s originaltonerkassetter HP:s svarta EcoSmart-toner ger energieffektivare utskrifter av sidor med premiumkvalitet.7 När HP:s svarta EcoSmart-toner blev tillgänglig 2019 bidrog den nya formulan till att konsumenterna använde i genomsnitt 20 % mindre energi till sina utskrifter i jämförelse med tidigare utskriftssystem som inte använde HP:s svarta EcoSmart-toner.  

Skrivarna i serien HP Color LaserJet Managed MFP E877 är EPEAT® Gold-registrerade och ENERGY STAR®-certifierade, och förbrukar 17 % mindre energi än sina föregångare. Dessutom hjälper HP+-produkter företag att utveckla sina klimatinitiativ genom certifierade koldioxidneutrala utskrifter för produktanvändningsfasen.8  

HP:s senaste bläckstråleutskriftslösning för PageWide Web Press, HP PageWide A2200, använder teknologin High Efficiency Drying (HED) för att minska strömförbrukningen, vilket är en betydande bidragande orsak till ett utskriftsjobbs koldioxidavtryck. HED maximerar avfuktningen vid hög hastighet med hjälp av värmeeffektivitet genom att återcirkulera upp till 80 % av den varma luften. Denna process använder upp till 60 % mindre ström per sida jämfört med den tidigare HP T250 HD-modellen.9 Lägre effektanvändning per sida bör leda till en minskning av kundköpt el, och därmed en minskning av växthusgasutsläppen.10 

Cirkularitet 

Designen spelar en viktig roll för att avgöra en produkts miljömässiga påverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prestandan hos våra produkter under hela deras livscykel. 1992 utvecklade vi vårt program Designa för miljön (numera Designa för cirkularitet) för att formellt ta hänsyn till faktorer som påverkar hållbarhetsprestandan under produktens design- och utvecklingsfaser. 

Vi använder ett vetenskapsbaserat förhållningssätt för att utvärdera våra produkter, identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter samt för att sätta upp mål. 2022 gick vi med i Circular Electronics Partnership (CEP) för att vara i linje med andra branschledare för att bättre förstå hur man använder cirkulära lösningar för att möta komplexa utmaningar, som att öka användningen av återvunnet stål i elektronik. 

Några av våra främsta designprioriteringar är att öka användningen av återvunnet och förnybart material, använda kemikalier på ett ansvarsfullt sätt, öka produkternas reparationsmöjligheter, återanvändningsbarhet, livslängd och återvinningsbarhet, kontinuerligt förbättra produkternas energieffektivitet, och bygga in åtkomlighetsfunktioner. 

Vår produktdesign och våra utvecklingsprojekt för persondatorprodukter, LaserJet Enterprise Solutions och InkJet Printing Solutions är ISO 14001-certifierade. Vi utför fortlöpande interna granskningar av efterlevnad och prestandatest enligt branschens bästa praxis. 

Material 

HP identifierar och utvärderar proaktivt material som används i våra produkter och i hela vår leveranskedja. Vi prioriterar material för utbyte, eller för övergång till ett återvunnet eller förnybart alternativ, baserat på miljömässiga och social påverkan samt leverantörspåverkan.  

I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen i riktning mot säkrare alternativ till ifrågasatta material. Vi utvärderar publicerade listor över potentiellt skadliga ämnen, kundernas preferenser, nya föreskrifter och sund vetenskaplig analys gällande potentiell inverkan på människors hälsa eller på miljön. Detta tillvägagångssätt förbättrar också produktcirkuläriteten genom att stödja återanvändbarhet och återvinningsbarhet. 

Vi är både leverantör och användare av återhämtat material, och i nya HP-produkter inför vi återvunnet och återvinningsbart material. Detta bidrar till att påskynda den globala marknadsutvecklingen för återhämtat och återvunnet material för att stödja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Över 95 % av våra skrivare för hem och kontor, våra bärbara datorer, notebooks, bildskärmar och arbetsstationer som levererades till kunderna under 2022 innehöll återvunnet material. 

På grund av problemen som relaterar till plastavfall och plastföroreningar fokuserar vi främst på att öka användningen av återvunnen plast. Under 2022 använde vi totalt 32 200 ton konsumentanvänd återvunnen plast i HP:s hårdvaruprodukter, vilket motsvarar 15 % av den totala plastanvändningen. För personliga system inkluderade detta en ökning från 15 % av den totala plastanvändningen 2021 till 22 % 2022. 

28 miljoner meter sladd undveks 2022 eftersom cirka 70 % av bläckstråleskrivarna och 3 % av LaserJet-skrivarna skickades utan USB-kablar och många av de andra levererades med kortare USB-kablar. 

Metall spelar också en allt viktigare roll i vårt förhållningssätt till cirkuläritet, särskilt eftersom metaller utgör en stor del av materialen i våra personliga system och utskriftsprodukter. Vi fortsätter att utöka användningen av återvunnen metall i våra produkter. Vi arbetar med leverantörer för att köpa metaller med en hög andel återvunnet innehåll för vissa personliga systemprodukter, inklusive upp till 75 % återvunnet innehåll av aluminium och upp till 90 % återvunnet innehåll av magnesium. Dessa metaller kommer med större sannolikhet att återvinnas genom den befintliga infrastrukturen än material som till exempel kolfiber, och fortfarande uppfylla de höga krav som industridesignen ställer på våra produkter. 

HP fokuserar på att införskaffa förnybara11 material som för att bevara ekosystem och resurser för kommande generationer. Vi fortsätter att undersöka användningen av andra förnybara material. Till exempel utvärderar vi hållbarheten hos plast som inkorporerar biobaserade råvaror istället för fossila bränslen, och vi har tagit fram kriterier som vägleder produktutvecklingsteamen när de väljer material till nya produkter. Varje bioråvara måste utvärderas med en livscykelanalys för att vi fullt ut ska förstå dess miljömässiga och sociala påverkan, och bekräfta att den har en mindre påverkan än materialet som den skulle ersätta. 

2022 använde vi 873 500 ton12 av material i våra produkter och förpackningar, 9 % mindre än 2021. Detta berodde på leveransvolymer, ökad materialeffektivitet genom produktdesign, en övergång till lättare skrivare och lösningar som HP Continuous Ink Supply System (CISS), HP Continuous Toner Supply System (CTSS) och HP Instant Ink, som minskar materialanvändningen. Av de material vi använde 2022 var 40 % cirkulära (återanvända, återvunna eller förnybara). 

Skogar 

Vårt mål att uppväga avskogning för icke HP-märkt papper i våra produkter och utskriftstjänster innan 203013 ingår i vår plan att skala upp våra investeringar i återställning och skydd av skogar och andra initiativ inom HP Sustainable Forests Collaborative. HP:s offensiva mål fokuserar inte bara på papper och förpackningar av märket HP, utan också på skogsskövling som går utöver vår fiberförsörjning och inkluderar papperet som används i HP:s utskriftsprodukter och tjänster.  

HP:s väg till skogspositiv fokuserar på fem nyckelområden: 

 • Ingenjörseffektiv pappersförbrukning – Genom designen av våra skrivare och programvara möjliggör vi genomtänkt pappersförbrukning och hjälper kunderna att skriva ut mer ansvarsfullt 

 • Ansvarsfulla inköp av HP-papper och -förpackningar – Vi kräver att allt papper, pappersbaserade förpackningar och trä från HP kommer från återvunna eller certifierade källor. Vi fortsätter att ge företräde åt leverantörer som visar ett engagemang för ansvarsfullt inköp, till exempel de som använder produkter certifierade av FSC®, programmet för godkännande av skogscertifiering (PEFC™) eller andra relevanta nationella certifieringssystem som följer vår policy för hållbart papper och trä 

 • Skydda, sköta och återställa skogar – Vår ambitiösa vision för skogar sträcker sig till effekten på skogar från papper som produceras av andra märken och som används i HP-produkter. Vi har ett nära samarbete med icke-statliga organisationer som Världsnaturfonden, Conservation International och Arbor Day Foundation i projekt runt om i världen som hjälper skogarna 

 • Stödja utvecklingen av vetenskapsbaserade mål – För att maximera den positiva effekten av våra skogsprojekt följer vi en bred, vetenskapsbaserad strategi. I samarbete med Världsnaturfonden och regionala intressenter skapade vi en metod för att förstå nedströms pappersanvändning från våra skrivare och sätta relevanta skogsmål för att hantera denna påverkan på skogen 

 • Påverka branschpartner för att inspirera skogspositiva åtgärder – HP Sustainable Forests Collaborative samlar papperstillverkare i ett enda konsortium för att dela forskning, stödja varandras insatser och rapportera framsteg. Varje Sustainable Forests Collaborative-företag är engagerade i ansvarsfulla inköp och försörjningskedjor, och delar data om volymen av hållbara material i sin verksamhet 

På https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887 kan du läsa om HP:s policy för klimatåtgärder. 

För mer information om vår klimatstrategi och våra samarbetsåtaganden hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar inverkan 2022 på: www.hp.com/go/report. 

1 Data för koldioxid- och vattenavtryck som presenteras i detta avsnitt och som relaterar till våra produktionsleverantörer (HP-märkt skrivarpapper undantaget) har beräknats med analysbaserade uppskattningar av produktens livscykel för materialutvinning genom tillverkning och produkttransport.  

2 Detta är de totala växthusgasutsläpp och finansiella besparingar som rapporterats av leverantörerna via CDP, och inte data som kan hänföras till HP. 

3 På grund av covid-19 var SmartWay-partner i begränsad omfattning inte tillgängliga under 2022. 

4 Data summerar inte till 100 % på grund av avrundning. 

5 Vi utför PCF:er, en del av LCA, för HP:s samtliga företagsdatorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, all-in-one-datorer och bildskärmar för att bättre förstå prestandan hos enskilda produkter och vår övergripande portfölj. På så sätt uppskattar vi de totala växthusgasutsläppen som associeras med en produkt under dess livslängd, och inkluderar utsläpp från materialutvinning, tillverkning, distribution, användning och hantering vid livslängdens slut. För att utvärdera och rapportera hela vårt PCF för personliga systemprodukter extrapolerar vi dessa resultat för att täcka 99 % av den totala försäljningen av personliga systemprodukter (enligt enhet och enligt avkastning) under rapporteringsåret. 

6 Den genomsnittliga energiförbrukningen av HP-produkter uppskattades årligen mellan 2019 och 2022 med hjälp av produktlinjer med hög volym, typisk för den totala levererade produktvolymen. Produktlinjen med hög volym av personliga system inkluderar notebooks, stationära datorer, surfplattor, all-in-ones, arbetsstationer, tunna klienter och skärmar. 

7 HP-beräkningar baserade på ENERGY STAR®-normaliserade TEC-data som jämför HP LaserJet 200–500-serien med tidigare utskriftssystem som inte använder HP EcoSmart 

8 HP+-produkter har en CarbonNeutral Usage-certifiering från Climate Impact Partners hp.com/hp-plus-carbonneutral. Användning täcker elektricitet för skrivaren och livscykelutsläpp för patronen, men inte tillverkning, distribution eller utsläpp i samband med pappersproduktion. För mer information se The CarbonNeutral Protocol från Climate Impact Partners. 

9 Alla uppskattningar baseras på energimätningar på HP PageWide A2200 och den genomsnittliga mängden energi som används vid utskriften (eller driftseffekten) i jämförelse med HP T250 HD. Resultaten varierar beroende på skrivarkonfiguration, utskriftshastighet, mediatyper, utskriftsläge, färgprofiler och krav på utskriftskvalitet. Sida = en fram- och baksida. 

10 Koldioxidutsläppen kommer att variera beroende på utskriftsinställningar, lokalt energinät, logistikvägar etc.  

11 Enligt definitionen i GRI Sustainability Reporting-standarder är förnybart material sådant ”material som kommer från rikliga resurser som snabbt fylls på genom ekologiska cykler eller agrikulturella processer, så att tjänsterna som tillhandahålls av dessa och andra sammankopplade resurser inte utrotningshotas och förblir tillgängliga för nästa generation”. 

12 Data från 2022 omfattar inte följande produkter eller deras förpackningar: Scitex-märkta produkter och 3D-utskriftsprodukter eller tillbehör till privata system och utskriftstillbehör som säljs separat. 

13 Fibrer efter vikt kommer att vara 1) certifierade enligt strikta tredjepartsstandarder, 2) återvunna eller 3) balanserade med skogsrestaurering, skydd och andra initiativ genom HP:s ramverk för hållbart skogsbruk.