Klimatförändringar är ett globalt hot vars inverkan kommer att upplevas av de som är mest utsatta och minst ansvariga för dess orsaker. Vetenskapen har talat och behovet av att agera är mer angeläget än någonsin tidigare. De beslut vi fattar som samhälle under detta kritiska årtionde kommer att påverka vår utveckling under hela det 21:a århundrade och därefter.


Företagets roll är väsentlig. Omvandlingen av HP för att driva en mer effektiv, cirkulär ekonomi med noll koldioxidavtryck tar itu med de tvingande nödvändigheterna som klimatförändringen presenterar och är en central punkt i vår strategi för hållbar inverkan. Vi har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser över hela värdekedjan samt driva på utvecklingen och övergången till en rättvis ekonomi med noll koldioxidutsläpp.


Tillverkning, leverans och användning av produkter och lösningar från HP kräver en avsevärd mängd naturresurser och energianvändning. Vårt koldioxid- och vattenavtryck inkluderar hela vår värdekedja, från leverantörer1 till vår verksamhet och miljoner av kunder över hela världen. Vi har tagit fram en offentlig hållbarhetsrapport i 20 år och var det första globala IT-företaget som publicerade ett fullständigt koldioxidavtryck samt ett av de första som tillkännagav ett komplett vattenavtryck. 

Vi fortsätter att mäta och hantera vår miljöpåverkan i hela värdekedjan och strävar alltid efter att hitta områden där vi kan förbättra oss.Insatser i leveransskedjan


Våra produktions- och icke-produktionsleverantörer är viktiga partner i vår strävan att uppnå noll koldioxidutsläpp och resurseffektiv transformation genom hela värdekedjan.


I mer än ett årtionde har vi arbetat i nära samarbete med våra leverantörer för att förbättra deras miljöprogram och på ett transparent sätt rapportera framstegen. Vårt hållbarhetspoängkort är en viktig del av våra satsningar att sätta förväntningar, utvärdera leverantörers resultat och driva kontinuerliga förbättringar.


Vi ger leverantörer incitament för att sätta upp och uppfylla sina egna mål. Miljökriterierna vi använder för leverantörshantering inkluderar vetenskapligt baserade mål för minskning av växthusgasutsläpp och tredjepartsverifiering av växthusgasutsläpp. Vi utökar vårt inflytande inom och utanför vår bransch genom att ansluta oss till ledande företag avseende ansträngningar att sätta nya mål och minska utsläpp av växthusgaser.


Vi höjer regelbundet våra förväntningar för att motivera kontinuerlig förbättring. Dessa inkluderar leverantörers miljöhanteringskriterier såsom vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläpp, verifiering av växthusgasutsläpp av tredje part samt publicering av en GRI-baserad hållbarhetsrapport. De inkluderar även transparent rapportering genom CDP av viktig miljöinformation som växthusgasutsläpp, energiförbrukning, förnybar energianvändning och vattenhantering.

Vi kräver att 98 % av våra produktionsleverantörer, utifrån deras utgifter, samt strategiska icke-produktionsleverantörer, tillkännager viktig kvalitativ och kvantitativ information om miljömässig hantering och inverkan genom HP:s CDP-medlemskap för leveranskedjan. Information som vi begär inkluderar växthusgasutsläpp och mål, total och förnybar energiförbrukning, vattenuttag, klimat- och vattenrisker samt ledning.


2008 var HP det första stora IT-företaget som publicerade aggregerade data om växthusgasutsläpp i försörjningskedjan. Vi fortsätter arbetet med att driva framsteg inom detta område, även genom våra mål. Att minska växthusgasutsläppsintensiteten i försörjningskedjan är ett av HP:s tre värdekedjemål som validerats av initiativet Science Based Targets. WWF har gett offentligt stöd till detta mål2 och bekräftar robustheten i vår målsättningsprocess.

Under 2020 fortsatte vi att samarbeta med leverantörer för att driva positiva förändringar. Till exempel gav vi utbildning som beskriver våra miljöförväntningar och hur de är kopplade till vårt hållbarhetspoängkort.


Vi arbetade också med andra organisationer för att påskynda sektorsövergripande förbättringar:

 • HP samarbetade med Responsible Business Alliance (RBA) för att uppdatera sin uppförandekod med detaljer kring växthusgasutsläppsrelaterade målsättningar och rapportering.
 • I kombination med Renewable Energy Buyers Alliance arbetade vi för att främja användning av förnybar energi i försörjningskedjor.
 • Vi fortsatte att fokusera på kapacitetsuppbyggnad, vilket inkluderade ett kombinerat webbseminarium med andra företag och CDP om vattenhantering och rapportering från leverantörer.
 • HP och andra stora teknikföretag skickade ett gemensamt brev till nyckelmedlemmarna i IT-leveranskedjan för att stärka miljöförväntningarna.

Vårt energieffektivitetsprogram (EEP) i Kina och Sydostasien, vilket implementerades i samarbete med icke-statliga organisationer som till exempel BSR, Natural Resources Defense Council (NRDC), World Resources Institute och WWF, hjälper leverantörer att bygga kapacitet, identifiera sätt att förbättra energieffektiviteten och utforska användningsområden för förnybar energi.


Vi förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och minskar den negativa miljöpåverkan genom att arbeta för att optimera vårt logistiknätverk genom att konsolidera transporter, identifiera nya transportled och leverera direkt till kunder eller lokala distributionscenter. Vi kräver att våra leverantörer inom produkttransport använder Global Logistics Emissions Framework för att standardisera utsläppsberäkningar.


Vi fortsätter att använda SmartWay-partners för 100 % av våra produkter som transporteras med lastbil i USA och Kanada.3 Programmet syftar till att förbättra effektiviteten för vägtransporter samt minska växthusgaser och andra utsläpp.Insatser i verksamheten


På våra 168 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och generera avfall. Då växthusgasutsläpp associerade till HP:s verksamhet bara representerar 1 % av vårt totala koldioxidavtryck är det området där vi har störst kontroll och influens, och därför den största möjligheten att åstadkomma en omedelbar inverkan. Genom att ta fram hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och framhäver industriledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.


Största delen av våra växthusgasutsläpp från verksamheten är associerad till energin som används för att driva våra anläggningar. För att spara pengar, driva på utvecklingen mot våra mål och minska vår klimatpåverkan gör vi följande:

 • Minskar aggressivt energiförbrukningen genom optimerings- och effektivitetsprojekt.
 • Ökar produktionen av förnybar energi på plats.
 • Skaffa förnybar kraft utanför anläggningen, inklusive förnybara energikrediter (REC:er), energileverantörers energiförsörjningsalternativ och energiköpsavtal (PPA:er).

Under större delen av 2020 stängdes våra icke-kritiska lokaler på grund av covid-19 och åtkomstbegränsningar hindrade oss från att genomföra många energibesparingsprojekt. Våra team såg till att dessa lokalers driftläge var anpassat därefter med nödbelysning och inställning av bredare temperaturintervall än vid normal användning.


Även om kapitalprojekt begränsades 2020 på grund av pandemin, är vårt fokus på drifts- och effektivitetsuppgraderingar vid byte av utrustning detsamma. År 2021 implementerar vi energibesparingsmöjligheter som retro-idrifttagningsprojekt, optimering av kylanläggningar, smarta byggnader, användning av digitala belysningskontroller och utbyte av uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (VVS).


Källor av förnybar elektricitet 2020 inkluderade REC:s och IREC:s (88,3 %), direktköp (10,1 %) och förnybar energi genererad på plats och PPA:s på plats (1,6 %). Genom dessa köp uppnådde vi återigen vårt mål att använda 100 % förnybar elektricitet i USA och hjälpte till att främja den globala marknaden för förnybar energi.


På grundval av tidigare initiativ för förnybar energi, inklusive vårt tak med solpaneler i vårt huvudkontor i Palo Alto, tecknade vi avtal med två PPA-anläggningar för solceller under 2020. Den första, på vår tillverkningsplats i Corvallis, Oregon, kommer att producera cirka 495 MWh per år. Den andra, på vår tillverkningsplats i Penang, Malaysia, kommer att producera cirka 4 000 MWh per år, vilket motsvarar 9 % av anläggningens årliga elanvändning.


Vi ingår i flera globala och nationella koalitioner för att hjälpa till att driva ytterligare åtgärder inom vår bransch och den privata sektorn:

 • I början av 2019 var vi bland de första företagen som undertecknade uttalandet om köpare av förnybar termisk energi.
 • År 2018 blev vi en av de största gröna kraftanvändarna bland teknik- och telekommunikationspartner inom EPA:s Green Power Partnership Program.
 • 2016 gick vi med i RE100 under ledning av The Climate Group.
 • År 2015 undertecknade vi Corporate Renewable Energy Buyers’ Principles.

Vi erbjuder våra anställda resealternativ med låg påverkan för att minska utsläppen genom samarbete med reseleverantörer, planeringsverktyg och transportalternativ som Zipcar-delningsprogrammet vid vårt huvudkontor i Palo Alto. Bildelning minskar de anställdas behov av att äga ett fordon. HP är en av de 10 grundarna av EV100, vilket är ett Clime Group-initiativ som lanserades 2017 för att påskynda antagandet av elfordon över hela världen. Vi har åtagit oss att skapa en struktur för elfordon på alla anläggningar det är möjligt till 2040.Insatser inom produkter och lösningar


Vi hjälper våra kunder att uppfinna framtiden med innovativa produkter och tjänster för att ge en alltmer cirkulär upplevelse. Vår vision är att bli ett helt cirkulärt företag som drivs av servicemodeller, vilket kommer att påverka alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar för att återanvända produkter och delar för att minimera miljöpåverkan, genom att endast använda återvunna eller förnybara material i våra produkter och eliminera potentiellt skadliga ämnen. Vi förlänger produktens livslängd genom underhåll, uppgraderingar, reparationer och innovativa servicebaserade affärsmodeller. När produkterna börjar närma sig slutet av din livslängd strävar vi efter att återanvända eller återvinna alla produkter. Som stöd för dessa ansträngningar strävar vi efter 100 % användning av förnybar energi och förfaranden med noll avfall i tillverkningen.


Vi utvärderade våra resultat med Ellen MacArthur Foundation (EMF) Circulytics-verktyg i början av 2021 för att stödja HP:s ansträngningar för att bli en mer cirkulär verksamhet. Det är ett omfattande cirkulärmätningssystem för företag som utvecklades av EMF för att påskynda övergången till cirkulär ekonomi. Bedömningen har skapat en stark baslinje för oss och bekräftat våra fokusområden. Vi planerar att upprepa analysen varje år för att informera om vårt tillvägagångssätt och hjälpa till att driva framsteg.


Vi tillämpar stränga cirkulära designprinciper för att driva framsteg och kommer att fortsätta att förnya hela vår produktportfölj och arbeta med leverantörer och kanalpartners för att öka cirkulariteten.


HP använder livscykelanalys (LCA) och mäter koldioxidavtrycket (PCF)4 för att kvantifiera våra produkters miljöpåverkan, analysera möjliga alternativ och sätta upp mål för produktprestandaförbättringar som ger värde åt våra kunder och vår verksamhet. Vi har utfört LCA:s och mätt PCF:s på hundratals produkter, som täcker hela vårt produktutbud, under de senaste åren. Alltmedan vi utvecklar och utökar våra tjänstebaserade modeller (som vi hänvisar till som cirkulära affärslösningar) kommer vi att fortsätta att studera och kvantifiera potentialen de har att minska miljöpåverkan och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi med noll koldioxidavtryck. Under 2020 gjorde vi följande:

 • Genomfört eller uppdaterat 38 LCA:er från HP skrivbord, DesignJet, skannrar och företagsskrivare.
 • Vi slutförde 117 mätningar av koldioxidavtrycket i nya stationära datorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, all-in-one-datorer och skärmar från HP för företag för att bättre förstå prestandan och prägla kontinuerliga förbättringar i designen.
 • Påbörjade utveckling av ett ”vagga-till-grav”-verktyg för miljökonsekvensbedömning för Indigo Flexibla förpackningskunder, i syfte att bygga och jämföra olika scenarier för flexibel påsproduktion med hjälp av HP Indigo 25K digitalpress.
 • Kvantifierade miljöfördelarna med återvinning av originaltillbehör från HP genom Planet Partners-programmet. Kunderna kommer att kunna skapa en skräddarsydd rapport på Planet Partners webbplats om materialnedbrytning och minskade växthusgasutsläpp.
 • Genomförde en koldioxidutsläpps- och materialflödesstudie av HP:s kundsupportorganisation, upprättade baslinjer för noll koldioxidutsläpp och cirkulär ekonomi för att identifiera fokusområden och stödja beslutsfattande och investeringar.
 • Jämförde traditionellt tillverkade metalldelar som används vid tillverkning av HP DesignJet T3600 storformatsskrivare med plastalternativ, som skapats med HP Jet Fusion 3D-skrivare. Plastdelarna kan ge upp till 74 % mindre växthusgasutsläpp eller upp till 87 % om de tillverkas med förnybar energi.Hålla produkter och material i omlopp


Vi designar våra produkter för att hålla och vi gör dem enkla att reparera, så att de kan användas så länge som möjligt.

HP:s produkter får ofta höga betyg för hållbarhet och reparationsförmåga. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse som förlänger produktens livslängd, fångar mer värde från naturresurser och minskar miljöpåverkan.


HP:s servicebaserade lösningar är utformade för att ge kunderna ökat värde genom minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader. Kunderna får tillgång till den senaste tekniken, samtidigt som HP hanterar flottan, och en pågående relation ger värdefulla insikter om slutanvändarens beteende och behov. Våra tjänsterbjudanden inkluderar regelbundet underhåll, vilket har potential att hålla hårdvaran i bruk längre och minska avfallet. Genom att minska individuella produktleveranser och kundbesök i butik minskar vi även växthusgasutsläpp.


När våra produkter slutligen når slutet av sin livslängd hjälper våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkterna och materialen får nya ändamål, vilket behåller dess högsta värde så länge som möjligt. Detta cirkulära flöde minskar avfall och kan ge material och produkter förnyat liv. Dessa insatser stödjer vår omvandling mot en mer materialeffektiv cirkulär modell.Skapa en framtid med noll koldioxidutsläpp


Energin som förbrukas av våra produkter under användning är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck. Vi designar för energieffektivitet för att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och erbjuder praktiska servicebaserade lösningar som är utformade för att ge kunderna ett ökat värde genom minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader. Vi använder olika metrik för att utvärdera utvecklingen och skapa förbättringar.


Växthusgasutsläpp i samband med produktanvändning motsvarade 15 800 000 ton CO2e år 2020, vilket är 35 % av vårt totala koldioxidavtryck. Minskningen med 13 % av de absoluta utsläppen från produktanvändning jämfört med 2019 berodde på en sammanlagd minskning på 7 % av personliga system och skrivarens elförbrukning för modeller som levererades 2020.Konstruktion for mindre avfall och ansvarsfull användning av material


Ska vi skapa en cirkulär ekonomi med noll koldioxidavtryck måste vi erhålla mesta möjliga värde från de material vi använder. Vi arbetar för att eliminera avfall genom innovativ design och effektiv tillverkning och skapa kvalitetsprodukter som är hållbara och kan repareras. Vi bedriver grönare kemi genom säkrare alternativ och ökar det återvunna och förnybara innehållet i våra produkter. Vi använder material eftertänksamt så att de kan cirkulera effektivt och ansvarsfullt genom ekonomin.


HP är en undertecknare av Ellen MacArthur Foundation (EMF) New Plastics Economy Global Commitment för att eliminera plastförorening vid dess upphov. De tre främsta principerna i deras ramverk – eliminera, innovera och cirkulera – stödjer vår breda syn på material som används i våra produkter och förpackningar.


År 2020 använde vi 942 000 ton5 av material i våra produkter och förpackningar, vilket var 5 % mindre än 2019. Nyckelfaktorer inkluderade en övergång till lättare skrivare som är bättre lämpade för utskrift hemma och minskad pappersförsäljning. Av de material vi använde 2020 var 41 % återvunnen plast eller återvunna eller certifierade fibrer.Återskapa natursystem


En cirkulär ekonomi är regenerativ och syftar till att särskilja tillväxt från konsumtionen av begränsade resurser. Men för att ta itu med de enorma miljöutmaningarna vi står inför måste vi se bortom vår egen värdekedja för att aktivt stärka natursystemen som stödjer oss alla. Detta kräver samarbete inom och mellan branscher och mellan företag, regeringar, icke-statliga organisationer, akademiker och andra.


2016 lanserade HP ett ambitiöst program på Haiti för att tackla den växande utmaningen av plast som riskerar hamna i haven. I samarbete med First Mile Coalition och våra leverantörspartners har vi byggt en självförsörjande havsbunden plastförsörjningskedja som bidrar till den cirkulära ekonomin och ger inkomster och utbildningsmöjligheter lokalt. Sedan 2016 har dessa ansträngningar avlett mer än 771 ton plastmaterial – mer än 60 miljoner flaskor – vilket förhindrar att denna plast når vattenvägar och hav.


I oktober 2018 gick HP med i NextWave Plastics, vilket är ett samarbetsinitiativ med öppen källkod som sammankallar ledande teknik- och konsumentfokuserade företag för att utveckla det första globala nätverket av havsbundna plastförsörjningskedjor. Koalitionen har satt upp ett mål att avleda minst 25 000 ton plast – motsvarande 1,2 miljarder plastflaskor för engångsbruk – från att hamna i havet i slutet av 2025. År 2020 avledde NextWave-företagen 1 356 ton havsplast, med HP i spetsen.


2020 tillkännagavs HP som grundande medlem av Ocean Plastics Leadership Network, vilket är en medlemsgemenskap dedikerat till att hantera havsplastföroreningar.


Hösten 2019 donerade HP 11 miljoner dollar för att stödja WWF:s ansträngningar att återställa en del av Brasiliens hotade atlantiska skog och förbättra förvaltningen av statligt ägda och privata skogsplantager i Kina – för att i slutändan återställa, skydda och övergå till ansvarsfull förvaltning 200 000 hektar skog. Genom detta samarbete bidrar vi också till utvecklingen av vetenskapsbaserade mål för skogar utformade för att ge vägledning om kvantitet och kvalitet av skogar som behövs i viktiga regioner för att skydda ekosystemens motståndskraft.


I november 2019 lanserade vi HP Sustainable Forests Collaborative, som stöder vår strategi för att skapa en skogspositiv framtid för utskrift. Samarbetet driver framsteg mot vår ambition att HP Consumer Printing ska vara skogspositivt vid 2025 över hela världen.6


Se HP:s policyposition gällande klimatåtgärder på http://www8.hp.com/us/en/hp-information/
 global-citizenship/governance/policies.html
.


För mer information om vår klimatstrategi och våra samarbetsåtaganden hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar inverkan 2020 på: www.hp.com/go/report.


1 Data för koldioxid- och vattenavtryck som presenteras i detta avsnitt i samband med våra leverantörer har beräknats med utvärderingsbaserade uppskattningar av produktens livscykel för materialutvinning genom tillverkning och produkttransport. Växthusgasutsläpp i leveranskedjan och data om vattenuttag som presenteras på sidan 53 baseras på en annan metod.

Se HP tillkännager försörjningskedjans mål för att förbättra miljömässiga och sociala effekter.

3 På grund av covid-19 var SmartWay-partner i begränsade fall inte tillgängliga under 2020.

4 Vi mäter koldioxidavtrycken, en del av livscykelanalysen, av alla HP:s stationära datorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, all-in-one-datorer och skärmar för företag för att bättre förstå prestandan av individuella produkter och av hela vår portfölj. Detta uppskattar de totala växthusgasutsläppen associerade till en produkt under dess livslängd och inkluderar utsläpp från materialutvinning, tillverkning, distribution, användning och hantering vid livslängdens slut. För att utvärdera och rapportera hela vårt koldioxidavtryck för personliga systemprodukter extrapolerar vi dessa resultat för att täcka 99 % av den totala försäljningen av personliga systemprodukter.

5 Dessa uppgifter inkluderar inte följande produkter eller förpackningar för dessa produkter: kommersiella, industriella eller 3D-tryckprodukter; bildläsare; tillbehör till personliga system som säljs separat; reservdelar; eller vikten av bläck och toner i patronerna.

HP Forest Positive Framework gör mer än befintliga HP-program för hållbara fiberinköp. Det inkluderar icke-statliga partnerskap som syftar till att skydda skogar, förbättra ansvarsfull skogsförvaltning och bidra till att utveckla vetenskapliga mål (SBT) för skogar. Vår vision är att utskrift med HP ska skydda skog oavsett vilket pappersmärke kunder använder. Detta gäller för hela den installerade basen av HP Consumer-skrivare.