Ja. Att modellera hållbara verksamheter hjälper oss också att illustrera den förändring vi vill se i vår bransch och därefter. 


HP äger och hyr ut anläggningar över hela världen. Vår miljö-, hälso- och säkerhetspolicy (EHS)  och EHS-hanteringssystem hjälper till att begränsa vår miljöinverkan, förbättra arbetarnas säkerhet, uppfylla interna standarder och följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi undersöker alla anklagelser om att våra anläggningar inte uppfyller gällande lagar och vidtar korrigerande åtgärder vid behov. 


Vi bedriver certifieringar för miljöledning på HP:s ägda och hyrda anläggningar över hela världen när det är möjligt. Vid slutet av 2019 hade 21 anläggningar certifierats (inklusive alla HP:s tillverkningsanläggningar) enligt ISO 14001 med 17 som en del av vårt globala ISO 14001-certifikat. I slutet av 2019 certifierades 7 anläggningar (inklusive 29% av HP:s tillverkningsanläggningar) enligt ISO 45001/OHSAS 18001 för arbetsmiljö och säkerhet.


För att driva förbättring av hälsa och säkerhet anpassas vårt EHS-hanteringssystem till American National Standards Institute ANSI Z10-standarden och riktlinjer från International Labour Organization ILO-OSH 2001. 


Besök http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05530638 för att erhålla en kopia av HP:s miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.


Besök www.hp.com/go/sustainability_iso14001 för att erhålla en kopia av HP ISO 14001-certifikatet.