HP ställer tydliga krav på 3TG-leverantörer i vår policy för leveranskedjans sociala och miljömässiga ansvar (vilket inkluderar policyn om konfliktmaterial), allmän miljöspecifikation och uppförandekoden för leverantörer

Vi utvärderar dessa leverantörers svar på RMI:s mall om rapportering av konfliktmaterial som ger företag ett gemensamt format för att dela information om 3TG-källor med affärspartner och leverantörer över hela leveranskedjan. Vi kräver korrigerande åtgärder från leverantörer vid behov och ger dem utbildning på begäran. Om någon 3TG-leverantör rapporterar inköp från ett smältverk som utlöser en av våra potentiella riskindikatorer, kommer vi att arbeta med leverantören för att fastställa om icke-verifierat material potentiellt används i HP-produkter. När vi identifierar en risk för att detta inträffar, ber vi leverantören att avlägsna smältverket från vår leveranskedja.


Om en leverantör inte svarar, använder vi vårt upphandlingsinflytande för att engagera leverantören och förbättra prestandan. Om problemet kvarstår, använder vi vår process för hantering av hållbarhetsincidenter för att driva samarbete med den leverantör som inte svarar.


Leverantörens beteende drivs också av tydligt kommunicerade förväntningar, konsekvent uppföljning och djupgående engagemang med högkostnads- och högprioriterade leverantörer genom HP:s process med styrkort för leverantörshållbarhet.