Ansvarsfull avfallshantering är en viktig del av att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar för att minimera avfallet i vår verksamhet, enligt en global policy om "minska, återanvända och återvinna", och vi samarbetar för att stödja en stark praxis i hela vår leverantörsbas. 

HP genererade 18 800 ton icke-farligt avfall 20221, en ökning med 35 % från 2021, främst på grund av att anställda återvände på plats, medan det tog tid att återintegrera nollavfallsprotokoll och arbetsplatsåtgärder. Under året uppnådde vi en global avfallsminskning på 87,7 %. Vi återvann 600 ton använd elektronisk utrustning från HP:s verksamhet. 

Vi genererade 7 820 ton farligt avfall 2022. Det viktigaste farliga avfallet vi genererar är vätska från bläckproduktionsanläggningar. Dessa tillverkningsanläggningar prioriterar avfallshanteringsalternativ med låg miljöpåverkan och använder bortskaffande bara som en sista utväg. Även om bläcktillverkning är en källa till farligt avfall kan HP:s bläckpatroner som används av kunder och på kontor återvinnas, och de betraktas som ofarliga på många av våra större marknader. 

Se detaljerad information i avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report 

1 HP direktspårar data om icke-farligt avfall från företagets globalt sett mest energiförbrukande anläggningar (13 100 ton under 2022), som står för 70 % av HP:s operativa avfall. Dessa anläggningar tillhandahåller ett representativt urval av de viktigaste typerna av faciliteter i vår portfölj från de regioner där vi är verksamma.