Ja. Även om våra anläggningar globalt inte genererar stora mängder avfall använder vi en global politik för att "minska, återanvända och återvinna" som stödjer vårt övergripande skifte mot en cirkulär ekonomi. Vi återanvänder elektronisk utrustning när det är möjligt eller återvinner den på ett ansvarsfullt sätt genom samma program som vi erbjuder våra kunder.


HP genererade 32 000 ton icke-farligt avfall under 2018 vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2017 och det främst på grund av ökad tillverkning. Vi uppnådde globalt en avledningsgrad gällande deponier på 90,9 % och använder endast bortskaffning som en sista utväg. 


Det huvudsakliga farliga avfallet vi producerar är vätskor från anläggningar som tillverkar bläck. Dessa tillverkningsanläggningar prioriterar alternativ för avfallshantering med låg miljöinverkan och använder endast bortskaffning som en sista utväg. Även om bläcktillverkning är en källa till farligt avfall kan HP:s bläckpatroner som används av kunder och på våra kontor återvinnas och anses inte vara farliga på många av våra stora marknader. 


Vi genererade 6 910 ton farligt avfall under 2018 vilket är en ökning med 28 % jämfört med året innan.


Se avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på www.hp.com/go/report för att lära dig mer om HP:s produktion av avfall från verksamheter.