Ja. Även om våra anläggningar inte genererar stora mängder avfall, använder vi en global policy för att ”minska, återanvända och återvinna” som stöder vårt företagsomfattande skifte mot en cirkulär ekonomi. Vårt mål är att uppnå noll slöseri i HP:s verksamhet vid 2025. 2020 uppnådde vi en deponiavledningsgrad på 85,2 % globalt, och vi använder endast bortskaffande som en sista utväg. Covid-19-pandemin påverkade avfallshanteringsprocesserna negativt, vilket sänkte vår globala avledningsgrad från 91,8 % år 2019. Vi återanvänder elektronisk utrustning när det är möjligt eller återvinner den på ett ansvarsfullt sätt genom samma program som vi erbjuder kunderna.


HP genererade 14 200 ton icke farligt avfall år 20201, samt 400 ton begagnad elektronisk utrustning som återvinns från HP:s verksamhet. Dessa uppgifter är inte jämförbara med de rapporterade uppgifterna för 2017 och 2018, eftersom de bygger på en uppdaterad metod.


Vi genererade 6 060 ton farligt avfall 2020. Det viktigaste farliga avfallet vi genererar är vätska från bläckproduktionsanläggningar. Dessa tillverkningsanläggningar prioriterar avfallshanteringsalternativ med låg miljöpåverkan och använder endast bortskaffande som en sista utväg. Även om bläcktillverkning är en källa till farligt avfall, kan HP-bläckpatroner som används av kunder och på våra kontor återvinnas och anses vara ofarliga på många av våra större marknader.


Du kan läsa mer om HP:s avfallsgenerering i avsnittet Drift i HP:s rapport om hållbara inverkan på www.hp.com/go/report..


1 Från och med 2019 spårar HP direkt data om icke-farligt avfall för företagets mest energiförbrukande anläggningar globalt (22 år 2020) som svarar för 81 % av HP:s operativa avfall. Dessa anläggningar tillhandahåller ett representativt urval av de viktigaste typerna av faciliteter i vår portfölj från de regioner där vi verkar.