Varje år gör vi en miljöriskbedömning av alla våra kemikalieintensiva och tillverkningsanläggningar. Interna revisioner genomförs årligen på komplexa anläggningar1 och minst vart tredje år på högriskanläggningar. Under 2020 granskades alla nio HP:s tillverkningsanläggningar antingen genom besök på plats av HP EHS-revisorer eller genom självrevisioner. Ledningen granskar resultaten av alla revisioner, och eventuella brister identifieras och åtgärdsplaner utarbetas.


För att få en kopia av HP ISO14001-certifikatet, se www.hp.com/go/sustainability_iso14001 


Mer information finns i avsnittet om verksamhet i HP:s rapport om hållbar påverkan på www.hp.com/go/report 


1Komplexa anläggningar omfattar anläggningar över en viss storlek med forsknings- och utvecklings-, produktions- eller tillverkningsverksamhet, anläggningar med kemisk laboratorieverksamhet och anläggningar med förhöjd risk av regulatoriska skäl, t.ex. placering i länder där ledningen kan hållas personligen ansvarig för skador.