Vår miljö-, hälso- och säkerhetspolicy (EHS)  och EHS-hanteringssystem hjälper till att begränsa vår miljöinverkan, förbättra arbetarnas säkerhet, uppfylla interna standarder och följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi undersöker alla anklagelser om att våra anläggningar inte uppfyller gällande lagar och vidtar korrigerande åtgärder vid behov. 


Varje år gör vi en miljöriskbedömning på alla operativa platser. Vi genomför årligen interna revisioner på komplexa platser och det globala EHS-teamet granskar platser med hög risk minst en gång vart tredje år. Under 2018 granskade vi alla 16 av HP:s tillverkningsanläggningar. Vi utför revisioner med hjälp av våra interna standarder för EHS-hanteringssystem. Ledningen granskar resultaten och vi löser alla identifierade brister.