Vi utför fortlöpande interna granskningar av efterlevnad och prestandatest enligt branschens bästa praxis. Vi mäter regelbundet vår miljöprestanda och utmanar oss själva när vi gör årliga förbättringsplaner. Alla platser måste proaktivt implementera företagsomfattande hälso- och säkerhetsstandarder. All ny utrustning och kemikalier, tillsammans med eventuella förändringar av arbetsmiljön, granskas med avseende på säkerhets- och miljöfrågor, och eventuella frågor åtgärdas därefter. 

Varje år gör vi riskbedömningar på alla våra kemikalieintensiva anläggningar och tillverkningsanläggningar. Under 2022 utförde vi revisioner på alla anläggningar där så var möjligt. I de fall pandemin gjorde personliga besök omöjliga utförde vi revisioner på distans eller senarelade dem till 2023. Ledningen granskar resultaten från alla revisioner. Alla eventuella avvikelser identifieras och åtgärdsplaner tas fram. 

För ett exemplar av HP:s ISO14001-certifikat, se www.hp.com/go/sustainability_iso14001. 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om Klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report.