Vår strategi för hållbara förpackningar fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck. 


Dessa principer stöds av HP:s allmänna miljöspecifikation (General Specification for the Environment, GSE), som kräver att leverantörer begränsar ifrågasatta ämnen i våra förpackningar och att 100 % av materialen som används i HP:s förpackningar är återvinningsbara1 , förutom i sådana fall som godkänts av HP. Vi kräver även att alla HP-förpackningar ska kunna separeras, och vi använder följande kriterier för att förpackningen ska kunna återvinnas: 

  • Förpackningskomponenter som väger mer än 25 gram ska kunna separeras från andra förpackningskomponenter, som är tillverkade i andra material, utan hjälp av verktyg efter att produkten har avlägsnats. 

  • Användning av plastförpackningar i flera lager2  tillåts inte i HP:s produktförpackningar, förutom om förpackningsmaterialet är integrerat i produktens funktionalitet och inga lättillgängliga alternativ finns. 

  • Leverantörer arbeta för att minska plastkomponenterna i förpackningarna när så är möjligt. HP har en stark preferens för fiberbaserade alternativ, därför att de innehåller större mängder återvunnet material och återvinns i större omfattning i hela världen. 

  • Plaster ska kunna separeras från varandra baserat på den plastklassningskod de är märkta med. Några undantag är: 

            - plastpåsar (eller omslag) som fästs med pappersetiketter och som uppfyller något av följande kriterier: 

                    a.    den enskilda påsens (eller omslagets) och etikettens kombinerade vikt understiger 25 gram 

                    b.    etikettens yta understiger 50 cm2. 

            - pallar eller pallmonteringar 

            - tejp, lim eller häftklamrar som används för att konstruera eller stänga en behållare. 


Dessutom kräver vi att våra leverantörer och licenstagare följer HP:s hållbarhetspolicy för papper och trä för sådant papper, förpackningsmaterial och trä som de förser HP med och som inkorporeras i HP-produkter. 

För att hantera förpackningar vid slutet av deras användning erbjuder vi återtagningstjänster och uppdaterar regelbundet guiden Återvinn din HP-förpackning så att konsumenter inte behöver skicka förpackningsmaterial till deponier. 

För att läsa mer om HP:s program Allmänna specifikationer för miljön hänvisar vi till http://www.hp.com/go/sustainability_gse. 


För en kopia av HP:s policy om hållbart papper och trä hänvisar vi till 

https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c05352448%20.pdf 


Guiden Återvinn din HP-förpackning finns på 

http://sustainability.ext.hp.com/en/support/solutions/articles/35000088224-recycle-your-hp-packaging.  


1 Såsom definierat av Federal Trade Commission (FTC) 

2 Plastförpackningar i flera lager definieras som allt material som används i förpackningar och innehåller minst ett lager plast som huvudbeståndsdel i kombination med ett eller flera lager bestående av sådana material som papper, kartong, andra plastpolymerer, metalliserade lager eller aluminiumfolie, antingen i form av ett laminat eller en samextruderad struktur.