Vi strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen mot säkrare alternativ gällande ifrågasatta material.

 

HP har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, däribland materialbegränsningskraven i direktivet om farliga ämnen (RoHS). HP:s policy om material- och kemikaliehantering beskriver hur vi specificerar material och kemikalier som används i produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Denna policy gäller alla HP-anställda och HP-verksamheter världen över och sträcker sig även till att inkludera våra leverantörer.

 

HP har förespråkat lagstiftning som begränsar användningen av PVC, BFR och ftalater. Trots att alternativ har identifierats för de flesta tillämpningar kvarstår hinder för övergången till dessa alternativ, däribland ökade kostnader eller begränsad tillgänglighet. Utan regleringsbegränsningar är brett införande av de mindre farliga alternativen inte möjligt. Här är några viktiga punkter i HP:s opinionsbildande arbete:

  • Vi förespråkade ett övervägande om att inkludera PVC och BFR:er i lagstiftningen om minskning av farliga ämnen (RoHS). HP var ett av det fåtal företag som förespråkade PVC-begränsningar.
  • Vi arbetade intensivt med att förespråka metoder för framtida ämnesrestriktioner inför Europeiska unionen (EU), vilket resulterade i en konkret metod för urval av ämnen. Tillämpningen av denna metod resulterade i att PVC fick prioritetsnivå tre för en framtida RoHS-begränsning.
  • Vi förespråkade att material med lågt halogeninnehåll1 ska granskas för EU RoHS3.
  • Vi förespråkade med framgång en begränsning av diisobutylftalat (DIBP), tillsammans med bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och butylbensylftalat (BBP) för att undvika beklagliga substitut.

 

Viktiga milstolpar i vår tidslinje för grön kemi finns på https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c06048911.pdf.

 

För ett exemplar av HP:s policy om material- och kemikaliehantering hänvisar vi till http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.

 

1 Se Gemensam JEDEC-/ECA-standard:Definition av ”lågt halogeninnehåll” för elektroniska produkter