Ja. HP:s ambition är att sköta sin verksamhet på ett sätt som ger främsta resultat ur såväl miljö- och hälso- som säkerhetshänseende. Detta sammanfaller med vårt engagemang för globalt ansvar, socialt ansvar och hållbarhet.


Våra mål är att tillhandahålla produkter och tjänster som är säkra och miljömässigt pålitliga genom hela sin livscykel, sköta vår verksamhet på ett miljöansvarigt sätt och skapa hälso- och säkerhetsmässiga metoder och arbetsmiljöer som gör att vi kan arbeta utan risk för skador.


För att uppnå det här kommer vi att:

  • uppfylla eller överskrida alla tillämpliga lagkrav;
  • proaktivt minska arbetsskador och sjukdomsrisker var vi än arbetar och främja anställdas hälsa och välbefinnande;
  • på ett offensivt sätt bekämpa miljöförstöring, främja resurssparande och minska avfallet från vår verksamhet;
  • utforma och tillverka våra produkter till att vara säkra att använda och minimera deras miljöinverkan;
  • erbjuda våra kunder miljömedvetna tjänster för kassering av uttjänta HP-produkter och
  • kräva att våra underleverantörerna driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt ur en social och miljömässig synvinkel


Besök http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05530638 för att erhålla en kopia av HP:s miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.