Ja. HP har åtagit sig att leverera ett ledande miljö-, hälso- och säkerhetsprogram (EHS) som strävar efter kontinuerlig förbättring för våra anställdas säkerhet. Vi erkänner det beroende och den inverkan vår verksamhet har på miljön inklusive resursförbrukning, luftutsläpp och vattenutsläpp. Vi är fortsatt engagerade i att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt för att minimera vår operativa påverkan på människors hälsa och miljön, samtidigt som vi tillhandahåller produkter och tjänster som är säkra och miljövänliga under hela deras livscykler. Vi kommer att göra följande för att uppfylla våra åtaganden:


  • Uppfylla eller överträffa gällande lagkrav
  • Identifiera, bedöma och mildra EHS-risker proaktivt, för att minska arbetsskador och sjukdomsrisker överallt där vi arbetar och främja anställdas hälsa och välbefinnande
  • Fortsätta att utmana oss själva genom att engagera oss för allt aggressivare energi- och vattenbesparing, avfalls- och utsläppsminskning och mål för att förhindra föroreningar i vår verksamhet
  • Utforma och tillverka produkter som är säkra att använda och minimera deras miljöpåverkan
  • Erbjuda våra kunder miljöansvariga tjänster för hantering av uttjänta produkter för HP-produkter inklusive program för återtagande, återanvändning och återvinning av produkter
  • Kräva att leverantörerna driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt ur en social och miljömässig synvinkelPå HP integrerar vi dessa mål i vår affärsplanering, beslutsfattande, prestationsspårning och styrningsprocesser för att säkerställa att vi når våra mål och ständigt förbättrar dem.


För en kopia av HP:s policy om miljö, hälsa och säkerhet hänvisar vi till http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.