Ja. HP har åtagit sig att leverera ett ledande miljö-, hälso- och säkerhetsprogram (EHS) som strävar efter att våra anställdas säkerhet ska förbättras kontinuerligt. Vi är medvetna om att vår verksamhet både är beroende av miljön och påverkar miljön, bland annat genom resursförbrukning och utsläpp i luft och vatten. Vi är fortsatt engagerade i att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt för att minimera vår operativa påverkan på människors hälsa och på miljön, samtidigt som vi tillhandahåller produkter och tjänster som är säkra och miljövänliga under hela livscykeln. Vi ska göra följande för att uppfylla våra åtaganden:

  • uppfylla eller överträffa gällande lagkrav
  • identifiera, bedöma och mildra EHS-risker proaktivt för att minska arbetsskador och sjukdomsrisker överallt där vi arbetar, och främja de anställdas hälsa och välbefinnande
  • fortsätta att utmana oss själva genom allt djärvare mål för energi- och vattenbesparing, avfalls- och utsläppsminskning och förebyggande av föroreningar från vår verksamhet
  • utforma och tillverka produkter som är säkra att använda, och minimera deras miljöpåverkan
  • erbjuda våra kunder miljömässigt ansvarsfulla tjänster för hantering av HP-produkter som nått slutet av sin användningstid, inklusive program för återtagande, återanvändning och återvinning av produkter
  • kräva att våra leverantörer bedriver sin verksamhet på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

 

På HP integrerar vi dessa mål i affärsplaneringen, beslutsfattandet, resultatspårningen och styrningsprocesserna för att säkerställa att vi når våra mål och ständigt höjer dem.

 

För ett exemplar av HP:s policy om miljö, hälsa och säkerhet hänvisar vi till https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05530638