Ja. HP streeft naar een toonaangevend milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma (EHS) dat voor voortdurende verbetering voor de veiligheid van onze medewerkers moet zorgen. Wij zijn ons ervan bewust dat we voor onze activiteiten gebruikmaken van het milieu, zoals het verbruik van hulpbronnen, en dat deze daar ook op van invloed zijn door bijvoorbeeld emissies in de atmosfeer en de lozing van water. Wij blijven ons inzetten om onze activiteiten op een verantwoorde manier uit te voeren, zodat onze operationele impact op de gezondheid van mensen en op het milieu tot een minimum beperkt blijft. Tegelijkertijd leveren wij producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus veilig en milieuvriendelijk zijn. Om onze beloften na te komen, zullen wij het volgend doen: 


  • Voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten of deze overtreffen. 
  • EHS-risico's proactief identificeren, beoordelen en beperken om het risico op ongelukken en beroepsziekten overal te beperken en de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. 
  • Onszelf blijven uitdagen door steeds agressievere doelen te stellen op het gebied van energie- en waterbesparing, afval- en emissiereductie en voorkoming van verontreiniging bij onze activiteiten. 
  • HP-producten ontwerpen en produceren die veilig in het gebruik zijn en het milieu zo min mogelijk belasten. 
  • We bieden onze klanten milieuvriendelijke beheerservices voor het einde van de levensduur van HP-producten, met inbegrip van programma's voor terugname, hergebruik en recycling van producten. 
  • Van onze leveranciers eisen dat ze op een maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier werken. 

Deze doelstellingen worden in de bedrijfsplanning, besluitvorming, prestatiemeting en bestuursprocessen van HP geïntegreerd om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken en deze voortdurend verbeteren. 


Ga voor een exemplaar van HP's milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.