Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som verksamheter och samhället står inför idag. Vetenskapen är tydlig, påverkan är allvarlig och åtgärder krävs akut. 


Vi ser det inte bara som vårt ansvar att bekämpa klimatförändringen, utan även väsentligt för vår verksamhets långsiktiga framgång. Vi arbetar med att minska vårt koldioxidavtryck i hela värdekedjan genom ambitiösa, vetenskapsbaserade mål för att minska växthusgasutsläppen, investering i förnyelsebar elektricitet och framsteg inom produktenergieffektivitet. På ett bredare plan fortsätter vi att stötta åtgärder i flera olika sektorer i syfte att ta itu med hotet om en allt varmare planet. 


Vi innoverar för att lindra effekterna av klimatförändringen och snabba på övergången till en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck. Vi gör detta för vår planets och allas vår hälsas, välmåendes och välgångs skull samt vår verksamhets och våra kunders och partners resiliens. Fyra viktiga strategier vägleder våra framsteg (se diagram). Vi implementerar dessa genom konstruktionen och leveransen av våra produkter och lösningar samt genom globala partnerskap med fokus på att stärka natursystemen.


Dessa strategier hjälper till att omvandla branschens affärsmodeller och separera affärstillväxt från resursförbrukning. Detta stödjer våra satsningar att minska vårt och våra kunders miljömässiga avtryck samt åstadkomma en långsiktig hållbar inverkan.


Hålla produkter och material i omlopp

Designen spelar en viktig roll i att avgöra en produkts miljömässiga inverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prestandan hos våra produkter under hela dess livscykel.


1992 utvecklade vi vårt program Designa för hållbarhet (ursprungligen Designa för miljön) för att formellt ta hänsyn till faktorer som påverkar hållbarhetsprestandan under produktens design- och utvecklingsfaser.


Vi designar våra produkter för att hålla och vi gör dem enkla att reparera, så att de kan användas så länge som möjligt. HP-produkter har högt betyg vad gäller varaktighet och möjlighet till reparation. Vi erbjuder renoveringstjänster för produkter som lämnas tillbaka till oss. Detta förlänger produktens livslängd, ger naturresurserna mer värde och minskar miljöpåverkan. 2019 reparerade HP 4,62 miljoner hårdvaruenheter (22 500 ton) och återmarknadsförde/återanvände 1, 21 miljoner enheter (6 200 ton).


Innovativa tjänstebaserade lösningar, såsom HP Device as a Service och HP Managed Print Services, minskar miljöpåverkan genom förlängd livslängd, enhetsoptimering och enkel återlämning. HP:s tjänstebaserade lösningar ger kunderna bättre värde, med minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader. Kunderna får tillgång till den senaste tekniken, samtidigt som HP hanterar flottan, och en pågående relation ger värdefulla insikter om slutanvändarens beteende och behov. Våra tjänsterbjudanden inkluderar regelbundet underhåll, vilket resulterar i att hårdvaruprodukter kan användas längre, vilket i sin tur resulterar i mindre avfall. Genom att minska individuella produktleveranser och kundbesök i butik minskar vi även växthusgasutsläpp Vid tjänstens slut återtar vi värdet från material genom en rad alternativ av reparation, återanvändning och återvinning av produkter. 


Under 2019 utförde vi tre livscykelutvärderingar för att kvantifiera de miljömässiga fördelarna av cirkulära affärslösningar jämfört med transaktionsproduktköp. Jämfört med transaktionsförsäljningar visar en livscykelutvärdering som vi utförde att DaaS minskar växthusgasutsläpp med 25 %, förbättrar resurseffektiviteten med 28 %, minskar inverkan på ekosystemen med 28 % och minskar inverkan på människors hälsa med 29 % för en notebook. Dessa förbättringar beror huvudsakligen på att datorer kan användas under flera livscyklar, vilket gör att vi kan undvika att tillverka fler enheter samt förlänger livslängden på material med högt värde. MPS har visat sig minska växthusgasutsläppen med 12 %, förbättra resurseffektiviteten med 13 % och minska inverkan på ekosystemen med 12 % för en multifunktionell färglaserskrivare. Nyckelfaktorerna inkluderar förbättrad enhetseffektivitet och mindre materialanvändning (högre duplexhastighet och minskat pappersavfall). Studien visar även att elförbrukning under utskrift endast bidrar till en liten procentenhet av den totala livscykelinverkan. Den här analysen tog inte hänsyn till potentiellt högre återanvändningstal via MPS, vilket skulle kunna öka fördelarna ytterligare.  HP Instant Ink hjälper hemanvändare och småföretag i 18 länder att förbli produktiva genom att se till att de inte får slut på bläck.1 Tjänsten förutser när bläcknivån är låg och skickar påfyllnad och nya återvinningskuvert direkt hem till kunden. Kunder som använder denna tjänst sparar upp till 50 % på bläck.2 Förutom dessa fördelar minskar Instant Ink koldioxidavtrycket för bläckköp och distribution med i genomsnitt 73 %, samtidigt som det minskar elförbrukningen med 69 % och vattenförbrukningen med 70 %, jämfört med bläckpatronköp och återvinning genom traditionella återförsäljningskanaler.3 

Nyckelfaktorerna inkluderar minskad materialförbrukning (patroner med större kapacitet, mindre förpackningar och högre återvinningsgrad) samt förenklad distribution (stora sändningar och färre besök till butiken).

När kunder lämnar tillbaka produkterna när tjänsten är slut hjälper våra reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att återinföra produkter och material i ekonomin. Detta cirkulära flöde undviker avfall och kan ge material och produkter förnyat liv. Dessa insatser stödjer vår omvandling mot en mer materialeffektiv cirkulär modell. Med siktet inställt på att återvinna 1,2 miljoner ton hårdvara och material innan 2025 har HP sedan början av 2016 redan återvunnit 528 300 ton. 


Konstruktion for mindre avfall och ansvarsfull användning av material

För att skapa en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck måste vi erhålla mesta möjliga värde från de material vi använder. Avfall är en möjlighet för fortgående förbättring. Vi arbetar med att eliminera avfall genom innovativ konstruktion och ansvarsfull och hänsynsfull användning av material så att de kan cirkulera genom ekonomin på ett säkert och effektivt sätt.


HP är en undertecknare av Ellen MacArthur Foundation New Plastics Economy Global Commitment för att eliminera plastförorening vid dess upphov. De tre främsta principerna i deras ramverk – eliminera, innovera och cirkulera – stödjer vår breda syn på material som används i våra produkter och förpackningar.


Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen mot säkrare alternativ gällande ifrågasatta kemikalier. Se viktiga milstolpar i vår Tidslinje för grön kemi.


När vi utforskar alternativ till material som för tillfället används följer vi en säkerhetsmetod och använder National Academies of Sciences publikation A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives och inkorporerar GreenScreen® for Safer Chemicals metodik. Vi kontrollerar alla våra bläckingredienser genom att följa GreenScreens metodik.


HP bidrar med standarder, lagstiftning och förbättrade förhållningssätt gällande material som används i IT-branschen. Som deltagande medlem i Green America's Clean Electronics Production Network (CEPN) hjälpte vi CEPN, under 2019, att skapa ett kemiskt prioriteringsramverk och erbjuda indata om grön kemisk kontrollprocess och program för att garantera efterlevnad. Vi är även med i olika projekt hos Clean Production Action, inklusive Business-NGO Working Group (BizNGO) och Chemical Footprint Project (CFP).


Vi arbetar för att ständigt minska volymen material i nya produkter för att minska påverkan i samband med utvinning av råmaterial och tillverkning. 2019 använde vi 1,02 miljoner ton4 material i våra produkter och förpackningar, av vilka 398 000 ton (39 %) var från förnyelsebara5 och hållbara källor.


Vi är både leverantör och användare av återhämtat material och inför en ökande mängd återvunnet och återvinningsbart material i nya HP-produkter. Detta hjälper till att skynda på den globala marknadsutvecklingen för återhämtat och återvunnet material, för att stötta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Vårt främsta fokus ligger på återvunnen plast. Under 2019 använde vi totalt 25 560 ton konsumentanvänd återvunnen plast i HP:s hårdvaruprodukter. Vi jobbar även på att öka vår användning av återvunna metaller.


Fram till 2019 tillverkade vi över 4,2 miljarder HP-bläck- och tonerpatroner med mer än sammanlagt 72 000 ton återvunnen plast Tack vare detta har vi hållit 875 miljoner HP-patroner och uppskattningsvis 113 miljoner galgar och 4,69 miljarder konsumentanvända plastflaskor borta från soptippen. Istället har detta material återanvänts i mer tekniskt komplicerad tillämpning för fortsatt användning. Mer än 82 % av våra HP originalpatroner innehåller 45–70 % konsumentanvänt återvunnet material och 100 % av våra HP originaltonerpatroner innehåller 5–45 % konsumentanvänt eller industrianvänt återvunnet material.6 Genom att använda återvunnen plast istället för ny plast i HP originalbläckpatroner minskar vi användandet av fossila bränslen för plastproduktion med 69 %. Den återvunna plasten som används i HP originalbläckpatroner har ett genomsnitt på 73 % lägre koldioxidavtryck än jungfruplasten som används i HP originalbläckpatroner.7


Pappret som används av våra kunder i HP-produkter representerar ca 20 % av vårt koldioxidavtryck och 35 % av vårt vattenavtryck. Vi hjälper kunder att skriva ut på ett mer ansvarsfullt sätt genom att designa skrivare och programvara för att optimera pappersanvändning genom att ställa in många skrivare att som standard skriva ut på bägge sidor och på så sätt minska avfall genom HP Managed Print Service. Vi förbättrar även återvinningsbarheten av pappret genom att utveckla lösningar för att avlägsna trycksvärta från papper.


Genom HP Sustainable Forests Cooperative har vi som mål att skydda och restaurera 200 000 tunnland skog. Denna mängd skog tillverkar vanligtvis mer papper än vad som används av HP:s konsumentskrivare årligen.

2016 satte vi målet att eliminera avskogning från vår leveranskedja för pappersbaserade förpackningar. Sedan 2016 har vi uppfyllt vårt mål gällande noll avskogning för HP-märkt papper (vilket representerade 58 % av HP-fibertontal 2019), då det kommer direkt från certifierade och återvunna källor.82019 var mängden Forest Stewardship Council® (FSC®)-certifierat fiber i HP-märkt papper fortfarande över 55 %, enligt vikt.


Pappersbaserad produktförpackning representerade återstående 42 % av HP-fibertontal. Från april 2020 uppfyller all förpackning från våra förpackningsleverantörer i första led vårt krav på noll avskogning och vi fortsätter att jobba med övriga led av förpackningsleverantörer för att nå detta krav innan slutet av 2020.


Vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på att eliminera onödig förpackning, innovera inom design och för förbättrat omlopp av material, i syfte att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck. Under första halvan av 2020 satte vi upp målet att eliminera 75 % av engångsplast i förpackningar innan 2025, jämfört med 2018. Vi gör även framsteg mot vårt mål att producera 100 % pappersbaserad förpackning från certifierade och återvunna källor innan 2020. För att ta itu med förpackningarna i slutet av dess livslängd erbjuder vi återlämningstjänster och uppdaterar regelbundetguiden Återvinn din HP-förpackning för att hjälpa kunder att undvika att skicka material till soptippen.


Skapa en framtid med lågt koldioxidavtryck

Energin som förbrukas av våra produkter under användning är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck. För att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen designar vi med energieffektivitet i åtanke och erbjuder praktiska och hållbarare tjänstebaserade lösningar. Vi använder olika metrik för att utvärdera utvecklingen och skapa förbättringar.


Sedan 2010 har energiförbrukningen av våra personliga systemprodukter sjunkit med 50%, i genomsnitt, trots en allmän ökning i efterfrågan av programvarustyrka under den perioden. Detta inkluderar genomsnittliga minskningar i energiförbrukningen med 54% för stationära datorer, 38% för notebooks och 38% för arbetsstationer.9 


Kontinuerliga designförbättringar under 2019, inklusive effektivare CPU:s och strömförsörjning, bidrog till fortsatt minskning i typisk energiförbrukning i våra stationära datorer, notebooks och arbetsstationer. Ett fortsatt skifte mot mindre formfaktordatorer, med en tendens att använda mindre energi, var också en bidragande faktor.


Genom kontinuerliga innovationer så som förbättrad fixeringsteknik, ökade skrivarhastigheter och förbättrad strömhantering, har vi under flera årtionden drivit en trend för att förbättra energieffektiviteten hos HP LaserJet-produkter. Detta hjälper våra kunder att minska energianvändningen i sina hem och på sina kontor.


Under 2019 fortsatte vi att göra framsteg vad gäller energieffektiviteten i våra LaserJet-produkter och såg en kontinuerlig övergång från bläckstråleskrivarutbudet till mer effektiva modeller. 94% av våra hemma- och kontorsskrivarmodeller som levererades var ENERGY STAR®-certifierade. Vi fortsätter med övergången av vår portfölj till ENERGY STAR® 3.0, ett märke för toppresterande bildbehandlingsutrustning. HP Color LaserJet och LaserJet Enterprise-skrivare är nu ENERGY STAR® 3.0-certifierade. HP originaltonerpatroner med JetIntelligence ger energieffektiv utskrift av högkvalitativa sidor och ett lågt koldioxidavtryck. Skrivare som använder HP EcoSmart svarta toners med lägre smälttemperatur använder i genomsnitt 21% mindre energi än skrivare som använder tidigare generation av JetIntelligence-patroner.10


Steg för steg gör HP pappersanvändning vid utskrift mer effektiv, genom produktdesignfunktioner såsom pull printing och automatisk tvåsidig utskrift. Ny koldioxidneutral utskrift och hållbara skogsindustriinitiativ hjälper också till att minska eller undvika utsläpp genom klimatkompensation och geologisk lagring av koldioxid


Återskapa natursystem

I motsats till den linjära modellen ”ta-göra-slänga” är en cirkulär ekonomi återskapande genom design och mål för att gradvis skilja tillväxt från förbrukning av begränsade resurser. Men för att ta itu med de enorma miljöutmaningarna vi står inför måste vi se bortom vår egen värdekedja för att aktivt stärka natursystemen som stödjer oss alla. Det här kräver samarbete inom och över olika branscher och mellan företag, regeringar, frivillighetsorganisationer, akademiker och andra, för att uppnå skalan som behövs. Teknik är väsentligt för dessa satsningar och för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck.


2016 lanserade HP ett ambitiöst program på Haiti för att tackla den växande utmaningen av plast som riskerar hamna i haven. Tillsammans med First Mile Coalition och våra leverantörspartners har vi nu byggt upp en fullt fungerande leverantörskedja av plast som riskerar att hamna i haven.


Fram till september 2019 har vi samlat in mer än 35 miljoner plastflaskor som tas i återbruk med en mer teknisk tillämpning i HP:s bläckpatroner och hårdvaruprodukter. Det är mer än en miljon amerikanska pounds (över 450 ton) av plast som annars riskerat hamna i Karibiska havet.


Genom detta initiativ har vi öppnat en ny marknadsmöjlighet som ger en stadig ström av intäkter för lokala samlare och säkrare arbetsförhållanden, samtidigt som det stöttar lokala utbildningsmöjligheter.


Vi är stolta över våra framsteg och erkänner att denna utmaning är större än något företag eller organisation kan klara av. För att göra ytterligare framsteg gick HP 2018 med i NextWave Plastics. Det är ett globalt konsortium av företag världen över, engagerade att skala användandet av plast som riskerar att hamna i haven, genom att utveckla det första globala nätverket av leverantörskedjor av plast som riskerar att hamna i haven.


HP kungjordes i januari 2020 som en av de grundande medlemmarna av The Ocean Plastics Leadership Network, en medlemskapscommunity som ägnar sig åt att snabba på samarbetsåtgärder för att ta itu med plastavfallen i haven.

I januari 2020 gick HP med i Project STOP som samarbetar med regeringar och samhällen i Sydostasien för att skapa effektiva avfallshanteringssystem som förhindrar att plast läcker ut i havet. Projektet kommer även med lösningar som kan implementeras i andra städer.


HP har åtagit sig att eliminera avskogning från våra pappers- och förpackningsleveranskedjor. Vi är dock medvetna om att för att verkligen kunna ta itu med den globala utmaningen i samband med avskogningen måste vi se bortom vår egen leveranskedja och gå samman för att skydda och hjälpa till att regenerera dessa värdefulla natursystem. I november 2019 lanserade vi vårt initiativ HP Sustainable Forests Cooperative, där vi inser värdet för verksamheter och naturen att skynda på bevarandet av skogar och den biologiska mångfalden och att sätta upp mål som grundar sig på vetenskapliga fakta.


I samarbete med Världsnaturfonden kommer Sustainable Forests Cooperatives första projekt att fokusera på att restaurera och förbättra förvaltningen av ca 200 000 tunnland (över 80 000 hektar) skog i Brasilien och Kina, ett område som motsvarar New York City, innan slutet av kalenderåret 2024. Skogsområden som ingår i projekten kan producera tillräckligt med papper för att täcka behovet i våra HP konsumentskrivare i fyra år.  


Förutom dessa aktiviteter stödjer HP utvecklingen av en konsumentmarknadsplast på Forest Stewardship Council® (FSC®). Detta kommer att ge konsumenter ett enkelt, omfattande sätt att hitta alla FSC:s återförsäljare och FSC-certifierade märken, liksom sätt att köpa certifierade produkter på. Detta projekt kommer att skapa medvetenhet om vikten av ansvarsfullt förvaltade skogar och generera efterfrågan av FSC-certifierade produkter.


Leveranskedjans miljöpåverkan

Våra produktions- och icke-produktionsleverantörer är väsentliga partner eftersom vi arbetar för att driva låga koldioxidutsläpp och resurseffektiv transformation genom hela värdekedjan. I mer än ett årtionde har vi arbetat i nära samarbete med våra leverantörer för att förbättra deras miljöprogram och på ett transparent sätt rapportera framstegen. Vårt hållbarhetspoängkort är en viktig del av våra satsningar att sätta förväntningar, utvärdera leverantörers resultat och driva kontinuerliga förbättringar.


Vi kräver att 98 % av våra produktionsleverantörer, utifrån deras utgifter, tillkännager viktig kvalitativ och kvantitativ information om miljömässig hantering och inverkan genom HP:s CDP-medlemskap för leveranskedjan.   Information som vi begär inkluderar växthusgasutsläpp och mål, total och förnybar energiförbrukning, vattenuttag, klimat- och vattenrisker samt ledning Vi höjer regelbundet våra förväntningar för att motivera kontinuerlig förbättring. Dessa inkluderar leverantörers miljöhanteringskriterier såsom vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläpp, verifiering av växthusgasutsläpp av tredje part samt publicering av en GRI-baserad hållbarhetsrapport. De inkluderar även transparent rapportering genom CDP av viktig miljöinformation som växthusgasutsläpp, energiförbrukning, förnybar energianvändning och vattenhantering.

Vårt mål att minska leveranskedjans intensitet av växthusgasutsläpp med 10 % innan 2025 jämfört med 201511 är ett av tre mål för HP:s värdekedja som validerats av initiativet Science Based Targets. Även om intensiteten av växthusgasutsläpp förblev densamma mellan 2015 och 2018 när den beräknades som ett treårigt rullande medelvärde, minskade de årliga värdena för växthusgasutsläpp (inte beräknat som ett rullande medelvärde) med 13 % under den tidsramen. Sedan 2010 har HP minskat växthusgasutsläpp som är relaterade till produktionsleverantörer i första led och produkttransport med 24 %. För att hjälpa till att nå vårt mål drar vi våra leverantörers uppmärksamhet till förbättringen av energihantering och -effektivitet, genom att använda förnyelsebar energi och sätta vetenskapsbaserade mål.


Vi engagerade 98 % av våra produktionsleverantörer i första led utifrån deras utgifter för att minska deras miljöpåverkan. Sammantaget rapporterade 94 % att de hade mål relaterade till växthusgasutsläpp. Vi uppmuntrar också leverantörer att använda förnybar energi. 78 %, utifrån utgifter, rapporterade 2018 att de gör detta, och 47 % rapporterade mål gällande användning av förnybar energi.


För att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna liksom den negativa miljöpåverkan arbetar vi för att optimera vårt logistiknätverk genom att konsolidera transporter, identifiera nya transportled och leverera direkt till kunder eller lokala distributionscenter.


Vi kräver att våra leverantörer inom produkttransport använder Global Logistics Emissions Framework för att standardisera utsläppsberäkningar. Detta system, som HP hjälpte till att ta fram 2016 tillsammans med Global Logistics Emissions Council (GLEC), ger mer specifika, bränslebaserade data eller annan data som uppfyller GLEC-kraven som betraktas som variation på olika platser. För att driva utvecklingen i branschen framåt arbetar vi med Clean Cargo Working Group, Green Freight Asia, International Air Transport Association, United Nations Climate & Clean Air Coalition och U.S. Environmental Protection Agency (EPA) SmartWay-programmet.


Vi fortsätter att använda SmartWay-partner för 100 % av våra produkter som skickas med lastbil i USA och Kanada. Programmet syftar till att förbättra vägtransportens effektivitet och minska växthusgasen och andra utsläpp. 2019 vann HP priset U.S. EPA SmartWay Excellence Award för sjätte året i rad. Detta påvisar ledarskap i fraktleveranskedjans energi- och miljöprestation i kategorin ”Stor speditör” i USA.


Många av våra leverantörer verkar i regioner där vattenbrist är ett växande hot. Vi samarbetar med produktionsleverantörer för att förbättra vattenförvaltningen i deras verksamhet. För att identifiera leveransanläggningar belägna i områden med vattenbrist använder vi vattenrisksutvärderingsverktyg, såsom World Resources Institutes verktyg Aqueduct Water Risk Atlas. Vi identifierar också anläggningar som tillverkar relativt vattenintensiva produkttyper och använder denna information för att bedöma risker och möjligheter för vattenbrist. Vi ber våra leverantörer att rapportera vattenrisker, användning och förvaltningsinformation genom vårt medlemskap i CDP-leveranskedjan. För att ytterligare driva fram förbättringar inkluderar vi kriterier för vattenförvaltarskap i vårt hållbarhetspoängkort för leverantörer. Leverantörer utvärderas avseende öppen rapportering av kvantitativ vattenanvändning och huruvida de har en offentlig företagsomfattande vattenpolicy eller förvaltningsstruktur för vatten i styrelsen eller på högsta verkställande nivå.


Vi arbetar med produktionsleverantörer för att förbättra avfallsmätning och rapportering, minska avfallsvolymerna och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi. HP kräver att våra leverantörer rapporterar avfall genom RBA:s miljöundersökning.


Verksamhet

På våra 174 anläggningar i USA och i omkring  58 andra länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska våra växthusgasutsläpp, energi- och vattenförbrukning och avfallsgenerering. Då växthusgasutsläpp associerade till HP:s verksamhet bara representerar 1 % av vårt totala koldioxidavtryck är det området där vi har störst kontroll och influens, och därför den största möjligheten att åstadkomma en omedelbar inverkan.


När det är möjligt strävar vi efter miljöförvaltning och certifikat av gröna byggnader på anläggningar som HP äger och arrenderar världen över. Från och med slutet av 2019 har 21 anläggningar (inklusive alla HP:s tillverkningsanläggningar) certifierats med ISO 14001 (den senaste versionen), varav 17 som en del av vårt globala ISO 14001-certifikat. Från och med slutet av 2019 har 7 anläggningar (inklusive 29 % av HP:s tillverkningsanläggningar) certifierats med ISO 45001/OHSAS 18001 för arbetshälsa och -säkerhet.


Från och med 2019 har 18 anläggningar fått LEED-certifikat eller likvärdigt lokalt certifikat, två platser har fått SITES-certifikat och en anläggning har fått TRUE-certifikat.12 Alla nya utbyggnader sätter som mål LEED v4 Gold Standard eller lokal motsvarighet såsom BREEAM som grund för design. Som stöd för dessa mål har vi tagit fram HP:s Green and Smart Construction Playbook för projektledare.


Största delen av våra växthusgasutsläpp från verksamheten är associerad till energin som används för att driva våra anläggningar. Vår globala verksamhet producerade 215 800 ton CO2e-utsläpp i Scope 1 och Scope 2 under 2019. Det är en minskning med 44 % jämfört med 2015, vilket innebär ett framsteg i vårt vetenskapsbaserade mål på en minskning med 60 % innan 2025. Intensiteten av växthusgasutsläppen motsvarade 3,7 ton CO2e per miljon USD av nettoinkomsten 2019, en minskning på 5 % från 2018. De främsta drivkrafterna för minskningen av växthusgasutsläppen inkluderar minskning i energiförbrukning via effektivitetsprojekt och befästande av anläggning, samt köp av förnybar energi.


Under 2019 inkluderade vår främsta taktik för att minska energianvändning ett initiativ för att optimera kylanläggningar för flera anläggningar, optimering av tryckluft, retrodriftsättning, övergång till LED-belysning och uppgradering av belysningskontroller. 2019 implementerade vi 29 projekt på 18 platser, med förväntningen att spara 8 700 MWh årligen.

Innan 2035 har vi som mål att använda 100 % förnybar elektricitet för att driva vår globala verksamhet. 2019 anskaffade och genererade vi 240 398 MWh av förnybar elektricitet globalt (92 % vindkraft, 4 % solenergi och 4 % vattenkraft). Förnybar energi stod för 43 % av vår globala elförbrukning, jämfört med 47 % 2018.


Innan 2025 har vi som mål att minska växthusgasutsläpp från HP-ägda eller leasade fordonsflottor med 10 %, jämfört med 2015. HP är en av de tio grundande medlemmarna av EV100, ett Climate Group-initiativ som lanserades 2017 för att skynda på införandet av elfordon världen över. Till stöd för denna satsning har vi åtagit oss att installera en EV-infrastruktur på alla anläggningar världen över där detta är genomförbart innan 2040. 2019 erbjöd vi EV-infrastruktur på 32 % av de 85 anläggningarna som var målet.


Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Vi använder World Resource Institutes verktyg Aqueduct Water Risk Atlas för att utvärdera risker på anläggningar och prioritera platser med vattenbrist.

Vattenförbrukningsintensiteten per miljon USD  nettointäkt minskade med 15 % mellan 2018 och 2019. Vi minskade förbrukningen av dricksvatten med 18 % 2019 jämfört med 2015. Det innebar att vi uppnådde vårt mål, som var en minskning med 15 % innan 2025, sex år tidigare än beräknat. HP återanvände 301 000 kubikmeter vatten 13 globalt under 2019 för anläggning och skötsel av utemiljöer samt rörmokeriinredning inomhus. Detta motsvarade 10 % av den totala vattenförbrukningen. Företaget samlade även in och använde 1 000 kubikmeter regnvatten för kyltorn under årets gång.


Se HP:s policyposition gällande klimatåtgärder på http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html


För mer information om vår klimatstrategi och våra samarbetsåtagande hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar inverkan 2019 på: www.hp.com/go/report.


1 Baserat på användning av plan, internetanslutning till godkänd HP-skrivare, giltigt kredit- eller betalkort, e-postadress och tillgång till leveranstjänst i ditt geografiska område. Antal länder från och med februari 2020.

2 Baserat på månatlig prenumerationskostnad där endast alla sidor i planen används gentemot kostnad per sida för de flesta färgbläckstråleskrivare < 399 USD. Färgbläckstråleskrivare väljs efter marknadsandel enligt IDC CYQ1 2019 Hardcopy Peripherals Tracker Finals publicering. Standardpatronens CPP är i enlighet med Gap Intelligence Ink Monthly (12/05/2019) 201905Wk2:s rapport. HP-beräkningar baserat på Energy Star-normaliserad TEC-data som jämför HP LaserJet 300/400-seriers och 500-seriers svartvita skrivare som introducerades på våren 2019. HP 58/59/76/77A/X jämfört med HP 26A/X, och HP 89A/X/Y jämfört med HP 87A/X.

3 Jämfört med icke-abonnemangsköp av samma HP-bläckpatroner. Grundat på en livscykelanalys (LCA) 2020 utförd av Four Elements Consulting på uppdrag av HP.

4 Detta antal inkluderar inte kommersiella och industriella grafikutskriftslösningar, förpackningar för dessa lösningar, skannrar eller tillbehör till personliga system som sålts separat.

5Förnybart material, såsom definieras i Global Reporting Initiative-standarderna, är ”material som kommer från rikliga resurser som snabbt fylls på genom ekologiska cykler eller agrikulturella processer, så att tjänsterna som tillhandahålls av dessa och andra sammankopplade resurser inte utrotningshotas och förblir tillgängliga för nästa generation.” Denna data inkluderar papper, pappersbaserad förpackning och träpallar.

6 80 % av HP:s originalbläckpatroner innehöll mellan 45–70 % återvunnet material. 100 % av HP:s originaltonerpatroner innehåller mellan 5–45 % konsument- eller industrianvänt återvunnet material. Inkluderar inte tonerflaskor. Se www. hp.com/go/recycledcontent för lista.

7 Jämfört med icke-abonnemangsköp och -distribution av samma HP bläckpatroner i butiker. Grundat på en livscykelanalys (LCA) 2020 utförd av Four Elements Consulting på uppdrag av HP.

8 Mindre än 2 % av papper per ton är inte märkt som certifierat, men är gjort av certifierat fiber. Återvunnet fiber för pappersprodukter ingår i det FSC-certifierade värdet.

9 Den genomsnittliga energiförbrukningen av HP-produkter uppskattades årligen mellan 2010 och 2019 med hjälp av produktlinjer med hög volym, typisk för den totala levererade produktvolymen. Produktlinjen med hög volym av personliga system inkluderar notebooks, stationära datorer, surfplattor, all-in-ones, arbetsstationer, tunna klienter och skärmar.

10 HP:s beräkningar baserar sig på Energy Star-normaliserad TEC-data som jämför HP LaserJet 300/400-serier och 500-seriernas monokroma skrivare som infördes under våren 2019. HP 58/59/76/77A/X jämfört med HP 26A/X, och HP 89A/X/Y jämfört med HP 87A/X.

11 Intensiteten beräknas som portionen av rapporterade växthusgasutsläpp från första leds produktions- och produkttransportleverantörer som kan tillskrivas HP, delat med HP:s årsintäkt. Den här metoden normaliserar prestanda baserat på affärsproduktivitet. Intensitet rapporteras som ett treårigt rullande genomsnitt för att minska inverkan av variation från år till år och framhäva långsiktiga trender. Växthusgasutsläpp från produktionsleverantörer inkluderar scope 1 och scope 2.

12 Från och med 31 oktober 2019.

13 Detta bestod helt och hållet av NEWater (ultrarenat avloppsvatten som används i tillverkningsverksamheten i Singapore). Regnvatten är inte inkluderat.