Säkerhetsdatablad (SDS:er) innehåller grundläggande säkerhetsinformation om material, till exempel om fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regler och hanteringsrekommendationer. 


Säkerhetsdatablad för HP:s förbrukningsartiklar för skrivare finns på http://www.hp.com/go/msds.