På HP har vi ett långsiktigt engagemang och arbetar hårt för att säkerställa att alla arbetare i hela vår leveranskedja skyddas. Vårt arbete för att bekämpa tvångsarbete i leveranskedjan har erkänts av:

 • KnowTheChain – HP rankades som nummer två i jämförelsen av ICT-företag (Information & Communications Technology) 2020. Företagen utvärderades utifrån sju kategorier: engagemang och styrning, spårbarhet och riskbedömning, inköpsmetoder, rekrytering, arbetarnas talan, övervakning och ersättning.
 • EcoVadis – HP tilldelades EcoVadis Platinum Corporate Social Responsibility Rating 2021 (giltigt till december 2022). HP tilldelades denna rankning för 12:e gången i rad och tillhör därmed den översta procenten av de leverantörer som utvärderats i sektorn för tillverkning av datorer och kringutrustning samt inom alla sektorer i denna årliga bedömning av företagens sociala ansvar. Detta betygssystem bedömer och jämför ett företags resultat avseende miljö, behandling av arbetstagare, rättvisa affärsmetoder och leverantörer.
 • Gartners Supply Chain Top 25-lista – HP är ett av världens bästa företag när det gäller hantering av leveranskedjan, och hamnade på 15:e plats på Gartners 2021 Supply Chain Top 25-lista. Listan uppmärksammar företag med leveranskedjor som levererar enastående affärsresultat och samtidigt uppvisar ett starkt engagemang för företagets sociala ansvar.
 • 2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World – Ett av världens 100 mest hållbara företag för 7:e året i rad HP hamnade totalt sett på plats 50 i denna årliga lista som sammanställs av Corporate Knights, ett media- och forskningsföretag som är baserat i Kanada.
 • HP tilldelades ett SmartWay Excellence Award för 8:e året i rad. Utmärkelserna, som utdelas av Environmental Protection Agency (EPA) i USA, uppmärksammar företag som uppvisar ledarskap och innovationsförmåga när det gäller att minska sin leveranskedjas miljöpåverkan.


År 2002 blev HP det första företaget inom IT-branschen som lanserade en uppförandekod för leverantörer. HP:s uppförandekod för leverantörer utökade företagets förmåga att hantera den mest komplexa leveranskedjan inom IT-industrin och att implementera system för att uppnå långvarig överensstämmelse med sociala och miljömässiga standarder. Som en del av kraven i HP:s uppförandekod för leverantörer och specialiserade arbetsstandarder kräver vi att leverantörer utvecklar lämpliga policyer, förfaranden och tillhörande dokumentation för att följa våra krav och alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som förbjuder tvångsarbete och människohandel. Genom vårt revisionsprogram bekräftar vi att dessa ledningssystem finns på plats och underhålls.


Vi säkerställer att vi minimerar den sociala och miljömässiga effekten av vår globala praxis för leveranskedjor genom att:

 • implementera en social och miljömässig policy för leveranskedjan
 • anta den nya uppförandekoden för den elektroniska branschen, som formaliserar HP:s förväntningar på leverantörsarbete, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och etik
 • stärka vårt leverantörskontrakt och inköpsavtal för att återspegla våra nya förväntningar
 • kommunicera vår SER-övervakningsprocess (sociala och miljömässiga ansvar)
 • genomföra granskningar av våra leverantörers lokaler 
 • utveckla krav för leverantörers prestationsrapportering och korrigerande åtgärder för bristande överensstämmelse
 • utöka resultaten för SER-överensstämmelse i leveranskedjan i HP:s årliga hållbarhetsrapport.


Mer information om hur vi säkerställer prestation i vår leveranskedja


Vi kräver att alla leverantörer av HP-varor och -tjänster uppfyller HP:s uppförandekod och tillhörande standarder. Dessutom måste våra leverantörer vidarebefordra dessa krav till sina leverantörer i nästa led och övervaka efterlevnaden. HP:s uppförandekod och tillhörande standarder finns på vår webbplats med hållbarhetskrav för leverantörer: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/supplier-ser-requirements.html.


 • Riskbedömningar – riskbedömningar hjälper oss att prioritera hur vi samarbetar med leverantörer genom vårt program för ansvarighet i leveranskedjan. Leverantörer fyller också i ett frågeformulär för självutvärdering som hjälper oss att identifiera risker för hållbarhetsprestanda.
 • Kapacitetsuppbyggnad – genom program och partnerskap med icke-statliga organisationer, utbildningspartner, statliga organisationer och leverantörer, hjälper vi ledningen och arbetarna att förbättra hållbarhetsprestanda.
 • Prestationsövervakning – vi mäter leverantörers prestationer för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender inom vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem och trender genom vårt försäkringsprogram, vilket både inkluderar omfattande granskningar utifrån HP:s uppförandekod för leverantörer och riktar bedömningar inom specifika högriskområden, till exempel användning av utländska migrerande arbetstagare. Vi använder oss även av övervakning av leverantörers centrala resultatindikatorer (KPI) för att samla in data om viktiga frågor, som till exempel arbetstid och användning av studentarbetare. Efter övervakning förbättrar vi prestanda genom att godkänna korrigerande handlingsplaner som har utarbetats av leverantörer. 
 • Korrigerande åtgärder och ersättning – HP kräver att leverantörer tillhandahåller en detaljerad plan över korrigerande åtgärder som tar itu med alla identifierade avvikelser (förutom nolltoleranspunkter, som behandlas oberoende) inom 30 dagar efter mottagandet av rapporten för inspektion på plats. Vi granskar dessa planer och begär kvartalsrapporter för att övervaka framstegen och därefter stoppa bristande överensstämmelser. Vi utför också uppföljningsrevisioner för att se till att alla avvikelser har hanterats. När framstegen är otillräckliga ingriper vi för att skapa en mer effektiv plan.
 • Hållbarhetspoängkort – Detta verktyg ger leverantörer en poäng som omfattar revisionsresultat (60 % av den totala poängen), miljörapportering (13 %), rapportering av konfliktmineraler (6 %) och andra sociala och miljömässiga ämnen (21 %). Leverantörerna diskuterar sitt poängkort med HP som en del av de regelbundna utvärderingarna av affärsresultatet som är avgörande för fortsatta affärer.

Poängkortet ger leverantörerna ett incitament genom att fungera som en modifierare av den allmänna leverantörshanteringsbedömningen. Leverantörer med goda hållbarhetsresultat förbättrar sina möjligheter till nya eller utökade affärer. För leverantörer med dåliga hållbarhetsresultat finns en risk för att deras affärer med HP minskar. Under 2021 ökade de genomsnittliga poängen för slutmonteringsleverantörerna med tre procentenheter i jämförelse med 2020 och de genomsnittliga poängen för råvaruleverantörerna ökade med en procentenhet, delvis beroende på en noggrann uppföljning och ett närmare samarbete med leverantörerna. Poängkorten för leverantörsansvar gällde leverantörer som stod för 76 % av våra produktionsutgifter.


 • Intressenters engagemangHP samarbetar med ett brett spektrum av intressenter inklusive arbetare (genom intervjuer, undersökningar, kapacitetsuppbyggnadsprogram och vårt system för rapportering av etiska bekymmer), branschorgan, myndigheter, socialt ansvariga investerare och icke-statliga organisationer för att undersöka och bättre förstå frågor som rör bekymmer avseende hållbarhet i vår leveranskedja. Intressenters engagemang är ett kritiskt steg mot samordnat och effektivt svar på viktiga mänskliga och miljömässiga utmaningar. Vi engagerar viktiga intressenter för att samarbeta kring ämnen och projekt gällande ansvarsfulla inköp, miljödata och mål, konfliktmineraler, rättvisa löner och modernt slaveri. Lokala frivilligorganisationer har lokala språkkunskaper och kulturell lyhördhet som visar sig vara mycket fördelaktigt för att vinna leverantörernas förtroende och ha en positiv och produktiv relation.  


När HP väljer och behåller kvalificerade leverantörer kommer HP att prioritera leverantörer som uppfyller eller överträffar våra förväntningar. Mer information finns på Policyer och standarder för leveranskedjan.