HP har ett långvarigt engagemang och arbetar hårt för att säkerställa att alla arbetare i hela vår leveranskedja skyddas. Vårt arbete mot att bekämpa tvångsarbete i leveranskedjan har erkänts av: 

 • KnowTheChain - HP rankades på andra plast i sin 2020-benchmarking av ICT-företag (Information & Communications Technology). Företag utvärderades utifrån sju kategorier: engagemang och styrning, spårbarhet och riskbedömning, inköpsmetoder, rekrytering, arbetarnas röst, övervakning och ersättning. 
 • EcoVadisHP mottog EcoVadis Platinum Corporate Social Responsibility Rating 2020 (giltig t.o.m september 2021). HP tilldelades denna ranking för 11:e gången i rad och hör därmed till den översta procenten av de leverantörer som utvärderats i sektorn för tillverkning av datorer och kringutrustning samt inom alla sektorer i denna årliga bedömning av företagens sociala ansvar. Detta betygssystem bedömer och jämför ett företags resultat inom miljö, arbetspraxis, rättvisa affärsmetoder och leverantörer.
 • Gartner’s Supply Chain Top 25 List. HP hör till världens bästa företag när det gäller hantering av leveranskedjan, och hamnade på 12:e plats på Gartners 2020 Supply Chain Top 25-lista. Gartners lista erkänner företag med leveranskedjor som levererar enastående affärsresultat samtidigt som de visar ett starkt engagemang för företagens sociala ansvar.
 • De 100 mest hållbara företagen i världen (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) 2021 - HP hamnade på 50:e plats totalt på denna årliga notering sammanställd av Corporate Knights, vilket är ett medie- och forskningsföretag baserat i Kanada. 
 • HP fick SmartWay Excellence Award för sjunde året i rad. Utmärkelserna, som delas ut av den amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA), hedrar företag som visar ledarskap och innovation när det gäller att minska miljöpåverkan från sina leveranskedjor.


År 2002 blev HP det första företaget inom IT-branschen som lanserade en uppförandekod för leverantörer. HP:s uppförandekod för leverantörer utökade företagets förmåga att hantera den mest komplexa leveranskedjan inom IT-industrin och att implementera system för att uppnå långvarig överensstämmelse med sociala och miljömässiga standarder. Som en del av kraven i HP:s uppförandekod för leverantörer och specialiserade arbetsstandarder kräver vi att leverantörer utvecklar lämpliga policyer, förfaranden och tillhörande dokumentation för att följa våra krav och alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som förbjuder tvångsarbete och människohandel. Genom vårt revisionsprogram bekräftar vi att dessa ledningssystem finns på plats och underhålls.


Vi säkerställer att vi minimerar den sociala och miljömässiga effekten av vår globala praxis för leveranskedjor genom att:

 • implementera en social och miljömässig policy för leveranskedjan
 • anta den nya uppförandekoden för den elektroniska branschen, som formaliserar HP:s förväntningar på leverantörsarbete, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och etik
 • stärka vårt leverantörskontrakt och inköpsavtal för att återspegla våra nya förväntningar
 • kommunicera vår SER-övervakningsprocess (sociala och miljömässiga ansvar)
 • genomföra granskningar av våra leverantörers lokaler 
 • utveckla krav för leverantörers prestationsrapportering och korrigerande åtgärder för bristande överensstämmelse
 • utöka resultaten för SER-överensstämmelse i leveranskedjan i HP:s årliga hållbarhetsrapport.


Mer information om hur vi säkerställer prestation i vår leveranskedja


Vi kräver att alla leverantörer av HP-varor och -tjänster uppfyller HP:s uppförandekod och tillhörande standarder. Dessutom måste våra leverantörer vidarebefordra dessa krav till sina leverantörer i nästa led och övervaka efterlevnaden. HP:s uppförandekod och tillhörande standarder finns på vår webbplats med hållbarhetskrav för leverantörer: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/supplier-ser-requirements.html.


 • Riskbedömningar – riskbedömningar hjälper oss att prioritera hur vi samarbetar med leverantörer genom vårt program för ansvarighet i leveranskedjan. Leverantörer fyller också i ett frågeformulär för självutvärdering som hjälper oss att identifiera risker för hållbarhetsprestanda.
 • Kapacitetsuppbyggnad – genom program och partnerskap med icke-statliga organisationer, utbildningspartner, statliga organisationer och leverantörer, hjälper vi ledningen och arbetarna att förbättra hållbarhetsprestanda.
 • Prestationsövervakning – vi mäter leverantörers prestationer för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender inom vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem och trender genom vårt försäkringsprogram, vilket både inkluderar omfattande granskningar utifrån HP:s uppförandekod för leverantörer och riktar bedömningar inom specifika högriskområden, till exempel användning av utländska migrerande arbetstagare. Vi använder oss även av övervakning av leverantörers centrala resultatindikatorer (KPI) för att samla in data om viktiga frågor, som till exempel arbetstid och användning av studentarbetare. Efter övervakning förbättrar vi prestanda genom att godkänna korrigerande handlingsplaner som har utarbetats av leverantörer. 
 • Korrigerande åtgärder och ersättning – HP kräver att leverantörer tillhandahåller en detaljerad plan över korrigerande åtgärder som tar itu med alla identifierade avvikelser (förutom nolltoleranspunkter, som behandlas oberoende) inom 30 dagar efter mottagandet av rapporten för inspektion på plats. Vi granskar dessa planer och begär kvartalsrapporter för att övervaka framstegen och därefter stoppa bristande överensstämmelser. Vi utför också uppföljningsrevisioner för att se till att alla avvikelser har hanterats. När framstegen är otillräckliga ingriper vi för att skapa en mer effektiv plan.
 • Styrkort för hållbarhet – verktyget ger leverantörerna en poäng som omfattar revisionsresultat (60 % av den totala poängen), miljörapportering (13 %), information om konfliktmineraler (6 %) och andra sociala och miljömässiga frågor (21 %). Leverantörerna diskuterar sitt styrkort med HP som en del av de regelbundna utvärderingarna av affärsresultatet som avgör den fortsatta verksamheten.

Styrkortet ger leverantörer incitament att fungera som en modifierare av den allmänna leverantörshanteringens poäng. Leverantörer med god hållbarhetsprestanda förbättrar sina möjligheter för ny eller utökad verksamhet. Leverantörer med dålig hållbarhetsprestanda riskerar minskad affärsverksamhet.

År 2020 började vi poängsätta leverantörer mot ett uppdaterat Scorecard, vilket ledde till att vissa poäng minskade. Det omfattar ytterligare miljökriterier och justerad viktning för att öka tonvikten på varaktiga förbättringar och fortsatt fokus på efterlevnad avseende kärnfrågor. Under året höjde vi även tröskelvärdena för föredragen och acceptabel nivå för att öka prestationsförväntningarna. Scorecard gällde leverantörer som stod för 76 % av våra produktionsutgifter 2020.

 • Intressenters engagemangHP samarbetar med ett brett spektrum av intressenter inklusive arbetare (genom intervjuer, undersökningar, kapacitetsuppbyggnadsprogram och vårt system för rapportering av etiska bekymmer), branschorgan, myndigheter, socialt ansvariga investerare och icke-statliga organisationer för att undersöka och bättre förstå frågor som rör bekymmer avseende hållbarhet i vår leveranskedja. Intressenters engagemang är ett kritiskt steg mot samordnat och effektivt svar på viktiga mänskliga och miljömässiga utmaningar. Vi engagerar viktiga intressenter för att samarbeta kring ämnen och projekt gällande ansvarsfulla inköp, miljödata och mål, konfliktmineraler, rättvisa löner och modernt slaveri. Lokala frivilligorganisationer har lokala språkkunskaper och kulturell lyhördhet som visar sig vara mycket fördelaktigt för att vinna leverantörernas förtroende och ha en positiv och produktiv relation.  


När HP väljer och behåller kvalificerade leverantörer kommer HP att prioritera leverantörer som uppfyller eller överträffar våra förväntningar. Mer information finns på Policyer och standarder för leveranskedjan.