Mångfald och integration ingår i allt vi gör och vårt engagemang sträcker sig utöver våra egna anställda till vårt engagemang med leverantörer. Det är genom inköpsbeslut och affärsrelationer som vi främjar bättre möjligheter, jämlikhet och representation i hela vår leveranskedja och i de samhällen där vi bor, arbetar och gör affärer. Olika perspektiv och upplevelser driver innovation, befäster vår verksamhet och stärker lokala ekonomier.


HP:s åtagande att främja möjligheter och jämlikhet för våra människor sträcker sig till våra relationer med våra affärspartner och leverantörer. Som en del av detta åtagande arbetar vi för att förbättra representation av kvinnor och minoriteter i vår leveranskedja genom våra inköpsbeslut. Detta gör även våra egna anställda. Många leverantörer erbjuder perspektiv och erfarenheter som driver innovation, befäster vår affärsverksamhet och stärker lokala samhällen och ekonomier. 


Vi uppmuntrar småföretag och företag som ägs av kvinnor, minoriteter, veteraner, veteraner med funktionsnedsättning, hbtq-personer och personer från ursprungsfolk att konkurrera om att bli våra leverantörer. 

 

År 2020 spenderade vi i USA 370 miljoner dollar hos småföretag, 100 miljoner dollar hos minoritetsägda företag och 103 miljoner dollar hos kvinnoägda företag.Under året hade vårt program för leverantörsmångfald i USA en total ekonomisk effekt på cirka 1,0 miljarder dollar. 

År 2020 fortsatte vi att utveckla vårt program för leverantörers mångfald i USA. För att påskynda våra ansträngningar arbetar vi med National Minority Supplier Development Council (NMSDC), Georgia Minority Supplier Development Council, Women's Business Enterprise National Council och branschgrupper som Tech:Scale. 


I september 2020 förband vi oss till NMSDC:s löfte ”In This Together” och sponsrade program för att investera i minoritetsföretag som kämpar för att återhämta sig från covid-19 samt koalitioner för att hjälpa till att utplåna förmögenhetsklyftor baserade på ursprung och tillgång till startkapital. Vi deltog också i det amerikanska representanthuset Small Business Committee Supplier Diversity Roundtable för att diskutera olika sätt att utveckla och engagera minoritetsleverantörer. Vårt arbete med att stödja amerikanska veteranägda företag gav oss erkännande på listan över Military Friendly® 2020 Supplier Diversity. 


Vi lanserade HP Racial Equality and Social Justice Task Force i juni 2020 och har lovat att driva ekonomisk egenmakt för amerikanska företag som ägs av färgade/afroamerikaner genom att öka den summa vi spenderar hos dem. Genom policyer, program och företagssponsorer hjälper vi dessa leverantörer att utveckla relationer med HP som kan bidra till att stärka deras verksamhet och bygga upp ekonomisk makt. Vårt mål är att 10 % av den summa som HP spenderar på leverantörers mångfald i USA ska spenderas hos svarta/afroamerikanska leverantörer senast 2022. 


Förväntningar på leverantörerna

För att fördjupa framstegen i vår leveranskedja förväntar sig HP att leverantörer som tillhandahåller tjänster till HP i USA ska spendera minst 10 % av allt arbete som läggs ut på entreprenad och/eller köps på uppdrag av HP på mångfaldsföretag. För att stärka programmets fokus på rasjämlikhet måste toppleverantörer som anlitar underleverantörer i USA spendera minst 5 % hos certifierade svarta/afroamerikanska företag. År 2020 var våra fördelningsbara indirekta utgifter2 hos olika leverantörer genom detta program mer än 300 miljoner dollar. 

För att förbättra mångfalden hos våra leverantörers personal kräver vi att toppleverantörer i USA med kontoteam på 10 eller fler ska genomföra mångfaldsinitiativ för att rekrytera, attrahera och anställa personer med olika bakgrund, med målet att minst 10 % av HP:s leverantörskontoansvariga ska vara svarta/afroamerikanska senast 2022. Detta bygger på de program som beskrivs nedan med marknadsföring och juridiska leverantörer och partners. 


Höja standarder och praxis i hela marknadsföringsbranschen 

Vi uppmuntrar våra leverantörer och partners att prioritera mångfald och inkludering i sin egen verksamhet. Under 2016 utmanade vi våra fem största amerikanska marknadsföringsbyråer att avsevärt öka antalet kvinnor och amerikanska minoriteter i ledande kreativa och strategiska planeringsroller i HP-kontoteam. Under 2020 såg vi starka förbättringar jämfört med 2019 för underrepresenterade minoriteter som arbetade med HP-kontoteam och i icke-kontoroller. Framöver fortsätter vi att utmana våra marknadsföringsbyråpartners att identifiera underrepresenterade grupper för att sätta upp specifika mål, planer och mätningar som hjälper till att öka olika kreativa talanger inom HP-konton och ledande roller. 


Främja mångfald hos våra juridiska partner 

Vår juridiska avdelning fokuserar också på att förbättra mångfalden bland våra amerikanska advokatbyråpartners och undanhåller upp till 10 % av alla fakturerade utgifter för de företag som inte uppfyller eller överskrider olika minimala personalresurser för HP. 

Advokatbyråer ombeds att anställa minst en underrepresenterad minoritet eller en kvinnlig partner och en advokat med underrepresenterat ursprung/etnicitet, som var och en utför minst 10 % av det arbete som faktureras HP. Företagen måste spåra och dela uppgifter som återspeglar efterlevnaden kvartalsvis. I slutet av 2020 uppfyllde 93 % av de engagerade företagen kraven, en ökning från 46 % i början av 2017 när detta initiativ lanserades. 

Totalt leddes 83 % av HP:s externa advokatteam av en mångsidig partner i slutet av 2020 – en ökning från 46 % 2017. 


Stöd till mångfald inom finanssektorn 

År 2020 utökade HP:s finansavdelning omfattningen av sina mångfaldsinitiativ för att stödja större mångfald inom finanssektorn och diversifiera HP:s investerarbas och bankexpertis. HP:s bankmodell – det verktyg som HP rankar och prioriterar potentiella bankpartner med – innehåller en årlig mångfaldsundersökning som tittar på mångfalden i banken/bankerna och de team som betjänar HP. Rankningen som härrör från denna modell är en viktig faktor i besluten om banktilldelning. 

År 2020 samarbetade HP med banker som ägs av svarta, latinamerikaner, kvinnor och funktionshindrade veteraner för att distribuera 100 miljoner dollar i obligationer som en del av HP:s erbjudande om nya obligationer. HP utsåg också ett företag som ägs av svarta och kvinnor för att genomföra väsentliga återköp av aktier under 2020 och fortsatte att arbeta med ett minoritetsföretag som en av en liten grupp återförsäljare av företagscertifikat (kortfristiga lån). 


Ekonomisk egenmakt i Sydafrika 

I Sydafrika stöder vi BBEE-initiativ (Broad-Based Black Economment) genom våra leverantörsinköp, för att främja fördelningen av tillgångar över ett brett spektrum av missgynnade grupper. Under 2020 spenderade vi3


• 185,2 miljoner ZAR (11,2 miljoner USD) för alla B-BBEE-kompatibla företag (en ökning med 10 % och 84,8 % av HP:s totala utgifter hos leverantörer i Sydafrika år 2020). 

• 133,6 miljoner ZAR (8,1 miljoner USD) med stora B-BBEE-kompatibla företag (upp 8 % och 61,1 % av de totala utgifterna). 

• 51,6 miljoner ZAR (3,1 miljoner USD) hos små och medelstora företag (upp 16 % och 23,6 % av de totala utgifterna). 

• 103,6 miljoner ZAR (6,3 miljoner USD) hos företag med minst 51 % svart ägande (ner 9 % och 47,4 % av de totala utgifterna). 

• 39,4 miljoner ZAR (2,4 miljoner USD) hos företag som ägs av svarta kvinnor till minst 30 % (ner 15 % och 18 % av de totala utgifterna). 

• 18,2 miljoner ZAR (1,1 miljoner USD) hos ungdomsägda företag eller företag som ägs av personer med funktionshinder (upp 14 % och 8,3 % av de totala utgifterna). 


År 2020 rankades HP i Sydafrika som en Superior Level 1-bidragsgivare till B-BBEE, högsta möjliga betyg, vilket mäter företagets resultat på detta område. 

 1Data gäller för den 12-månadersperiod som slutar den 30 september det angivna året. Siffrorna är för inköp i USA och Puerto Rico från amerikanska företag. Leverantörer kategoriseras som minoritetsägda eller kvinnoägda, inte båda. Dessa kategorier omfattar alla storlekar av företag. 


2HP:s allokeringsbara indirekta utgifter beräknas utifrån leverantörsutgifter hos olika mångfaldsleverantörer och deras dollarvolym av HP:s verksamhet jämfört med deras totala intäkter. 


3Kategorierna ”stora, B-BBEE-kompatibla företag” och ”små och medelstora företag” kan överlappa med företag som ägs av minst 51 % färgade, företag som ägs av minst 30 % färgade kvinnor, ungdomsägda företag och företag som ägs av personer med funktionshinder. Som ett resultat kan utgifter i vissa fall räknas mer än en gång. Procentuella förändringar som noteras jämförs med 2019 och baseras på sydafrikanska rand.