Åtagandet för mångfald, jämlikhet och inkludering har högsta prioritet på HP och gäller i lika stor utsträckning vår egen arbetskraft och våra leverantörsrelationer. Genom inköpsbeslut och affärsrelationer arbetar vi för ökade möjligheter, jämlikhet och representation. En leveranskedja med större mångfald reflekterar våra värderingar och gynnar samtidigt innovationer, befäster vår verksamhet och stärker lokala ekonomier.


HP:s åtagande att främja våra anställdas möjligheter och jämlikhet sträcker sig även till relationerna med våra affärspartners och leverantörer. Som en del av detta åtagande arbetar vi för att ge kvinnor och minoriteter en ökad representation i vår leveranskedja genom våra inköpsbeslut. Precis som mångfalden bland våra anställda erbjuder leverantörernas mångfald perspektiv och erfarenheter som gynnar innovationer, befäster vår affärsverksamhet och stärker lokala samhällen och ekonomier.


Vi uppmuntrar småföretag och mångfaldsföretag – alltså företag som ägs av kvinnor, minoriteter, krigsveteraner, krigsveteraner med funktionsnedsättning, hbtq-personer och personer från ursprungsbefolkningar – att konkurrera om att bli våra leverantörer. Under


2021 spenderade vi i USA 276 miljoner USD hos småföretag, 79 miljoner USD hos minoritetsägda företag och 91 miljoner USD hos företag som ägs av kvinnor1 (se data). Under året hade vårt program för leverantörsmångfald i USA en total ekonomisk effekt på över 650 miljoner USD (se grafik nedan). Under 2020 fortsatte vi att utveckla vårt program för leverantörsmångfald i USA. För att påskynda våra ansträngningar samarbetar vi med National Minority Supplier Development Council (NMSDC), Georgia Minority Supplier Development Council, Women’s Business Enterprise National Council och branschorganisationer såsom Tech:Scale.


I september 2020 avgav vi NMSDC ”In This Together”-löftet och sponsrade program för investeringar i minoritetsföretag som kämpar för att återhämta sig från covid-19 samt koalitioner som bidrar till att eliminera ursprungsrelaterade inkomstklyftor och ojämlik tillgång till startkapital. Vi deltog också i det amerikanska representanthusets Small Business Committee Supplier Diversity Roundtable för att diskutera olika sätt att utveckla och engagera minoritetsleverantörer. Vårt arbete för att stödja amerikanska krigsveteranägda företag gav oss ett erkännande på listan över Military Friendly® 2020 Supplier Diversity.


Vi lanserade HP Racial Equality and Social Justice Task i juni 2020 och har lovat att främja ekonomisk egenmakt för företag i USA som ägs av svarta/afroamerikaner genom att öka vårt inköpsvärde från dem. Genom policyer, program och företagssponsorer hjälper vi dessa leverantörer att utveckla relationer med HP som kan bidra till att stärka deras verksamhet och ekonomi. Vårt mål är att 10 % av HP:s inköpsvärde från mångfaldsleverantörer i USA ska fördelas bland svarta/afroamerikanska leverantörer senast 2022, vilket är en tiofaldig ökning från 2020. Under 2021 uppnådde vi 4,5 %.


Leverantörsförväntningar

För att främja utvecklingen djupare in i leveranskedjan har HP lagt till en paragraf i nya och förnyade avtal för leverantörer som tillhandahåller tjänster till HP i USA. Denna paragraf fastställer att leverantörerna förväntas fördela minst 10 % av allt arbete som de lägger ut på underleverantörer och/eller sådana inköp som görs på uppdrag av HP bland mångfaldsföretag. För att stärka programmets fokus på etnisk jämlikhet måste de största leverantörerna som lägger ut jobb på underleverantörer i USA spendera minst 5 % hos företag som har ett certifierat svart/afroamerikanskt ägande. Under 2021 översteg värdet av våra fördelningsbara indirekta inköp 2 från mångfaldsföretag 350 miljoner USD.


Under 2021 utfärdade HP sina första hållbarhetsobligationer genom att samarbeta med banker som ägs av svarta/afroamerikaner, personer med latinamerikanskt ursprung, kvinnor, krigsveteraner och krigsveteraner med funktionsnedsättningar, och som har tagit emot cirka 5 % av de totala teckningsavgifterna. Vi anlitade även ett företag som ägs av svarta/afroamerikaner och kvinnor för att göra över 10 % av de aktieåterköp som gjordes under 2021, och vi har fortsatt att arbeta med ett minoritetsägt företag som ingår i en liten grupp av återförsäljare av företagscertifikat (kortfristiga lån).


Höja standarder och praxis i hela marknadsföringsbranschen 

Vi uppmuntrar våra leverantörer och partners att prioritera mångfald och inkludering i sin egen verksamhet. Under 2016 utmanade vi våra fem största amerikanska marknadsföringsbyråer att avsevärt öka antalet kvinnor och amerikanska minoriteter i ledande kreativa och strategiska planeringsroller i HP-kontoteam. Under 2020 såg vi starka förbättringar jämfört med 2019 för underrepresenterade minoriteter som arbetade med HP-kontoteam och i icke-kontoroller. Framöver fortsätter vi att utmana våra marknadsföringsbyråpartners att identifiera underrepresenterade grupper för att sätta upp specifika mål, planer och mätningar som hjälper till att öka olika kreativa talanger inom HP-konton och ledande roller. 


Främja mångfald hos våra juridiska partner 

Vår juridiska avdelning fokuserar också på att förbättra mångfalden bland våra amerikanska advokatbyråpartners och undanhåller upp till 10 % av alla fakturerade utgifter för de företag som inte uppfyller eller överskrider olika minimala personalresurser för HP. 

Advokatbyråer ombeds att anställa minst en underrepresenterad minoritet eller en kvinnlig partner och en advokat med underrepresenterat ursprung/etnicitet, som var och en utför minst 10 % av det arbete som faktureras HP. Företagen måste spåra och dela uppgifter som återspeglar efterlevnaden kvartalsvis. I slutet av 2020 uppfyllde 93 % av de engagerade företagen kraven, en ökning från 46 % i början av 2017 när detta initiativ lanserades. 

Totalt leddes 83 % av HP:s externa advokatteam av en mångsidig partner i slutet av 2020 – en ökning från 46 % 2017. 


Stöd till mångfald inom finanssektorn 

År 2020 utökade HP:s finansavdelning omfattningen av sina mångfaldsinitiativ för att stödja större mångfald inom finanssektorn och diversifiera HP:s investerarbas och bankexpertis. HP:s bankmodell – det verktyg som HP rankar och prioriterar potentiella bankpartner med – innehåller en årlig mångfaldsundersökning som tittar på mångfalden i banken/bankerna och de team som betjänar HP. Rankningen som härrör från denna modell är en viktig faktor i besluten om banktilldelning. 

År 2020 samarbetade HP med banker som ägs av svarta, latinamerikaner, kvinnor och funktionshindrade veteraner för att distribuera 100 miljoner dollar i obligationer som en del av HP:s erbjudande om nya obligationer. HP utsåg också ett företag som ägs av svarta och kvinnor för att genomföra väsentliga återköp av aktier under 2020 och fortsatte att arbeta med ett minoritetsföretag som en av en liten grupp återförsäljare av företagscertifikat (kortfristiga lån). 


Ekonomisk egenmakt i Sydafrika 

I Sydafrika stöder vi BBEE-initiativ (Broad-Based Black Economment) genom våra leverantörsinköp, för att främja fördelningen av tillgångar över ett brett spektrum av missgynnade grupper. Under 2020 spenderade vi3


• 185,2 miljoner ZAR (11,2 miljoner USD) för alla B-BBEE-kompatibla företag (en ökning med 10 % och 84,8 % av HP:s totala utgifter hos leverantörer i Sydafrika år 2020). 

• 133,6 miljoner ZAR (8,1 miljoner USD) med stora B-BBEE-kompatibla företag (upp 8 % och 61,1 % av de totala utgifterna). 

• 51,6 miljoner ZAR (3,1 miljoner USD) hos små och medelstora företag (upp 16 % och 23,6 % av de totala utgifterna). 

• 103,6 miljoner ZAR (6,3 miljoner USD) hos företag med minst 51 % svart ägande (ner 9 % och 47,4 % av de totala utgifterna). 

• 39,4 miljoner ZAR (2,4 miljoner USD) hos företag som ägs av svarta kvinnor till minst 30 % (ner 15 % och 18 % av de totala utgifterna). 

• 18,2 miljoner ZAR (1,1 miljoner USD) hos ungdomsägda företag eller företag som ägs av personer med funktionshinder (upp 14 % och 8,3 % av de totala utgifterna). 


År 2020 rankades HP i Sydafrika som en Superior Level 1-bidragsgivare till B-BBEE, högsta möjliga betyg, vilket mäter företagets resultat på detta område. 

 1Data gäller för den 12-månadersperiod som slutar den 30 september det angivna året. Siffrorna är för inköp i USA och Puerto Rico från amerikanska företag. Leverantörer kategoriseras som minoritetsägda eller kvinnoägda, inte båda. Dessa kategorier omfattar alla storlekar av företag. 


2HP:s allokeringsbara indirekta utgifter beräknas utifrån leverantörsutgifter hos olika mångfaldsleverantörer och deras dollarvolym av HP:s verksamhet jämfört med deras totala intäkter. 


3Kategorierna ”stora, B-BBEE-kompatibla företag” och ”små och medelstora företag” kan överlappa med företag som ägs av minst 51 % färgade, företag som ägs av minst 30 % färgade kvinnor, ungdomsägda företag och företag som ägs av personer med funktionshinder. Som ett resultat kan utgifter i vissa fall räknas mer än en gång. Procentuella förändringar som noteras jämförs med 2019 och baseras på sydafrikanska rand.