HP strävar efter att upprätthålla alla människors relevanta grundläggande rättigheter och friheter i vår affärsverksamhet, i linje med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR), FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s Global Compact. Vi integrerar policyer för mänskliga rättigheter och vår praxis i hela vår verksamhet, vilka styrs av HP:s policy för hållbarhet och mänskliga rättigheter. Vi övervakar nya förväntningar om mänskliga rättigheter och bästa praxis för att fortsätta att visa ledarskap inom detta snabbt utvecklande område.


Mänskliga rättigheter har länge stått i centrum för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi fastställde vår första policy för mänskliga rättigheter 2003 och har med tiden utvecklat den allteftersom vår förståelse och due diligence har fördjupats. 

2021 lanserade vi en fristående policy för mänskliga rättigheter  som bättre återspeglar bredden och djupet i vårt engagemang för mänskliga rättigheter och våra åtgärder för att anpassa oss till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. 


HP grundades som ett målinriktat varumärke: Dave Packard sa: ”Att förbättra samhället är inte ett jobb som ska överlåtas på ett fåtal. Det är ett ansvar som alla delar.” Vi formulerar vårt ansvar för mänskliga rättigheter och ambitioner inom ramen för HP:s värderingar för att möjliggöra en meningsfull koppling för våra anställda. 


Entusiasm, smidighet och ägande 

• Vi anser att vårt ansvar för mänskliga rättigheter är avgörande för vår framgång som företag och lägger ner lämpliga ansträngningar och resurser på att uppfylla detta ansvar. 

• Vi förstår att de förhållanden och sammanhang som kan hota de mänskliga rättigheterna ständigt förändras, och vi måste reagera snabbt och på ett lämpligt sätt. 

• Vi inser att vår förmåga att påverka andra kan vara global och transformerande, och vi använder vår räckvidd på ett positivt sätt. 


Tillit och respekt 

• De råd och den feedback som vi inhämtar från experter på mänskliga rättigheter och från berörda intressenter införlivar vi i vår verksamhet på ett meningsfullt sätt. 

• I hela vår verksamhet bygger vi relationer som baserar sig på ömsesidigt förtroende och respekt. 

• Vi främjar en kultur där alla kan göra sin röst hörd, och där varje röst har inflytande och rätt att höras. 


Meningfull innovation 

• Vi är inte bundna av nuvarande uppfattningar om vad som är eller inte är möjligt, utan föreställer oss hellre en bättre framtid för alla, överallt, och sedan förverkligar vi detta. 

• Vi införlivar vår strävan efter meningsfull innovation i vår hantering av mänskliga rättigheter. 

• Vi är ständigt uppmärksamma på det framväxande globala landskapet och de socioekonomiska förutsättningarna för att säkerställa att dessa värderingar upprätthålls.

 

Kompromisslös integritet 

• Vi är fast beslutna arbeta med integritet i hela vår verksamhet – hur vi gör saker och ting är lika viktigt som vad vi gör. 


Resultat genom lagarbete 

• Ett framgångsrikt genomförande av vårt åtagande för mänskliga rättigheter kräver att hela HP samarbetar, och att kommunikation, tydlighet och ansvarsskyldighet är grundläggande för detta samarbete. 


Fokusera på kunder, partners och samhällen 

• Vårt övergripande mål är att skapa positiva effekter för människor, samhälle och företag, och samtidigt minska riskerna och förebygga skador.