Ja. HP mäter leverantörens prestanda för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender över vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem och trender genom vårt försäkringsprogram, vilket både inkluderar omfattande granskningar med HP:s uppförandekod för leverantörer och riktade bedömningar inom specifika högriskområden, som till exempel användning av utländska migrerande arbetstagare. Vi samlar också in specifika mätvärden kring arbetstid, vilodag, studentarbetare och andra arbetsindikatorer med viktiga leverantörer i vårt KPI-program (centrala resultatindikatorer).


Vår process för leverantörsrevision är en väsentlig komponent i vårt ramverk för riskbedömning och en viktig mekanism för förbättring med våra leverantörer. Leverantörsrevisioner mäter överensstämmelse med alla bestämmelser i HP:s uppförandekod för leverantörer inom områdena arbete, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem.


Leverantörsrevisioner är en väsentlig del av vårt ramverk för riskbedömning. Revisioner mäter överensstämmelse med HP:s uppförandekod för leverantörer och hjälper till att driva pågående förbättringar av våra leverantörers sociala och miljömässiga prestanda. 


Varje år utvärderar vi en lista över leverantörer som utgör 95 % av HP:s produktionsleverantör. Vi tittar sedan på område, tillverkningstyp och externa informationskällor som till exempel nyheter och icke-statliga organisationer för att avgöra vilka leverantörer som kräver en lokal revision. Revisionsformatet följer VAP (Validated Audit Process), vilket är en samarbetsstrategi som minskar bördan för våra leverantörer genom att undvika flera revisioner. VAP uppfyller behovet av en högkvalitativ, konsekvent och kostnadseffektiv branschstandard för bedömning av arbetskraft, hälsa och säkerhet, miljö och etik som bygger på uppförandekoden för Responsible Business Alliance (RBA) och relevanta lagar och förordningar.


Under 2019 arbetade vi tillsammans med våra slutmonteringsleverantörer för att bekräfta att de granskar företag i sina egna leveranskedjor som utgör cirka 80 % av deras utgifter, baserat på RBA:s uppförandekod. 


Utöver granskningsprocessen samarbetar vi med leverantörer genom: 

  • Frågeformuläret för leverantörens självbedömning (SAQ). Här ingår detaljerade frågor om social och miljörelaterad förvaltning och praxis. Förutom att hjälpa HP att utvärdera risker, identifiera förbättringsområden och fastställa ett företags inkludering i vårt revisionsprogram hjälper självutvärdering leverantörerna att bli mer bekanta med HP:s förväntningar på överensstämmelse med vår uppförandekod för leverantörer. Under 2020 genomförde 167 produktionsleverantörer och 13 icke-produktionsleverantörer SAQ.
  • Coachning, specialiserad utbildning, datainsamling och kontinuerlig dialog. Med hjälp av dessa mekanismer strävar vi efter att hjälpa leverantörer att utveckla robusta ledningssystem för att ta itu med bakomliggande orsaker till huvudsakliga risker och utmaningar. 
  • Övervakningsprogram för nyckeltal (KPI). Vi samlar in data från högriskleverantörer varje vecka om viktiga frågor såsom arbetstid, vilodagar och studentarbetare, och samarbetar för att driva på pågående förbättringar. 
  • Leverantörsrevisioner. Vår leverantörsgranskning är en viktig del av vårt ramverk för riskbedömning och en nyckelmekanism för att identifiera möjligheter till varaktiga förbättringar hos våra leverantörer. Leverantörsgranskningar mäter överensstämmelsen med alla bestämmelser i HP:s uppförandekod för leverantörer inom områdena arbetskraft, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem. Vi samarbetade också med våra slutmonteringsleverantörer för att bekräfta att de genomför riskbedömningar av företag i deras egna leveranskedjor som utgör cirka 80 % av deras utgifter och granskar 25 % av anläggningarna som bedöms vara högriskbaserade, baserat på RBA:s uppförandekod. 
  •  Bedömning av leverantörens hållbarhet Vi utför målinriktade bedömningar för att komplettera våra omfattande granskningar, med fokus på specifika riskområden, inklusive utsatta arbetstagare (t.ex. studerande, personal från bemanningsföretag och utländska gästarbetare) samt hälsa och säkerhet (inklusive brandsäkerhet och beredskap för nödsituationer). 

 

År 2020 genomförde vi 137 granskningar av produktionsleverantörer, leverantörer av produktåteranvändning och återvinning samt icke-produktionsleverantörer, samt tre andra bedömningar av produktionsleverantörer. Rese- och fabriksbegränsningar samt nedläggningar av kontor i samband med covid-19 minskade vår förmåga att bedriva dessa aktiviteter. Under året var 90 % av tillverkningsleverantörernas revisioner certifierade VAP (RBA Validated Assessment Program) från tredje part. Utöver dessa revisioner genomförde vi även skrivbordsgranskningar under 2020 med alla slutmonteringsleverantörer och några råvaruleverantörer. Detta gjorde det möjligt för oss att upprätthålla samverkan med dessa leverantörer trots reserestriktioner och diskutera viktiga frågor, inklusive deras svar på covid-19. 


Vi ser en stor spridning av mognadsnivåer i våra revisioner, som görs på en skala från 0–200. I certifiengsprogrammet RBA Factory LED är leverantörer med poäng från 160–180 berättigade till en silvercertifiering, poäng på över 180 till en guldcertifiering (inkluderar 25 % av leverantörsanläggningarna som granskades 2020). 


Med tiden har vi sett leverantörsrevisionspoängen öka. Från 2018 till 2020 ökade andelen första revisioner av produktionsleverantörer och fullständiga omrevisioner som fick över 160 poäng från 48 % till 51 %. Den genomsnittliga poängen under denna period steg från 142 till 151. Elva revisioner under 2020 var av slutmonteringsleverantörers anläggningar. Av dessa fick 8 (73 %) över 160, 2 (18 %) poäng mellan 100 och 160 och 1 (9 %) poäng under 100. De övriga 42 revisionerna under 2020 gällde råvaruleverantörsanläggningar. Av dessa fick 45 % över 160, 40 % fick mellan 100 och 160 och 14 % fick under 100. (Summan av delsegmenten utgör inte 100 % på grund av avrundningar).


Vi höjer med jämna mellanrum våra förväntningar på leverantörer, så leverantörerna måste ständigt bli bättre för att bibehålla ett konsekvent revisionsresultat. Till exempel antog vi 2018 version 6.0 av RBA:s uppförandekod, som innehåller krav relaterade till arbetarnas röst och utbildning, gravida och ammande kvinnor, processkemikalier och vattenhantering.


RBA anser att poäng över 160 är nästan fullständigt överensstämmande med RBA-koden. I det nyutvecklade RBA Factory LEAD Certification Program är leverantörer med poäng från 160 till 180 kvalificerade för silvercertifiering och poäng över 180 är kvalificerade för en guldcertifiering.


RBA Online är ett onlinehanteringssystem för hållbarhetsdata som är utformat för att hjälpa RBA-medlemmar och deras leverantörer att hantera och dela hållbarhetsdata, inklusive från revisioner och frågeformulär för självbedömning som bedömer risk på företags-, anläggnings- och leverantörsnivå. 


Se uppförandekoden och VAP-operatörshandboken (Validated Audit Program).


Förutom omfattande revisioner gör vi riktade utvärderingar för att komplettera våra omfattande revisioner, med fokus på specifika riskområden som innefattar:

  • Sårbara arbetare, som studentarbetare, inhyrd arbetskraft och utländska migrerande arbetstagare
  • hälsa och säkerhet, inklusive brandsäkerhet och beredskap
  • mognadsgraden hos leverantörens system för hållbarhetshantering
  • leverantörens miljöprestanda


Mer information om framsteg som uppnåtts i vår leveranskedja finns i vår Rapport om hållbar påverkan och webbplats på http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.