Ja. HP mäter leverantörernas resultat för att förstå problemen som finns på leverantörsnivå och identifiera trender i vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem och trender genom vårt försäkransprogram, som inkluderar omfattande revisioner utifrån HP:s uppförandekod för leverantörer såväl som riktade utvärderingar inom specifika högriskområden, till exempel användning av utländska migrantarbetare. Vi samlar också in specifika mätvärden om arbetstid, vilodag, studentarbetare och andra arbetsindikatorer tillsammans med viktiga leverantörer i vårt KPI-program.


Vår process för leverantörsrevisioner är en väsentlig komponent i vårt ramverk för riskbedömning och en viktig mekanism för förbättringar bland våra leverantörer. Leverantörsrevisionerna mäter efterlevnaden av alla bestämmelser i HP:s uppförandekod för leverantörer inom områdena arbetstagare, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem.

Leverantörsrevisioner är en väsentlig del av vårt ramverk för riskbedömning. Revisionerna mäter överensstämmelsen med HP:s uppförandekod för leverantörer och främjar fortlöpande förbättringar av våra leverantörers sociala och miljömässiga resultat.


Varje år utvärderar vi en lista över de leverantörer som representerar 95 % av HP:s inköpsvärde. Vi tittar sedan på geografiskt område, tillverkningstyp och externa informationskällor som till exempel nyheter och rapporter från icke-statliga organisationer för att avgöra vilka leverantörer som behöver granskas lokalt. Revisionsformatet följer VAP (Validated Audit Process), en samarbetsstrategi som hjälper våra leverantörer att undvika fler revisioner. VAP uppfyller behovet av en högkvalitativ, konsekvent och kostnadseffektiv branschstandard för bedömning av arbetskraft, hälsa och säkerhet, miljö och etik som bygger på Responsible Business Alliance-uppförandekoden och relevanta lagar och förordningar.


Vi samarbetar också med våra slutmonteringsleverantörer för att bekräfta att de genomför riskbedömningar av de företag i deras egna leveranskedjor som representerar cirka 80 % av deras inköp och granskar 25 % av anläggningarna som bedöms vara högriskanläggningar, baserat på Responsible Business Alliances uppförandekod.


Utöver revisionsprocessen samarbetar vi med leverantörer genom:


  • Självutvärderingsformuläret för leverantörer (SAQ). Här ingår detaljerade frågor om social och miljörelaterad förvaltning och praxis. Förutom att hjälpa HP att utvärdera risker, identifiera förbättringsområden och fastställa ett företags inkludering i vårt granskningsprogram hjälper självutvärderingen leverantörerna att närmare bekanta sig med HP:s förväntningar på efterlevnaden av vår uppförandekod för leverantörer. Under 2020 gjorde 167 produktionsleverantörer och 13 icke-produktionsleverantörer självutvärderingen.
  • Coachning, specialiserad utbildning, datainsamling och kontinuerlig dialog. Med hjälp av dessa mekanismer strävar vi efter att hjälpa leverantörer att utveckla robusta ledningssystem för att åtgärda bakomliggande orsaker till betydande risker och utmaningar.
  • Övervakningsprogram för nyckeltal (KPI). Varje vecka samlar vi in data från högriskleverantörer om sådana viktiga frågor som arbetstid, vilodag och studentarbetare, och samarbetar med dem för att främja kontinuerliga förbättringar.
  • Leverantörsrevisioner. Våra leverantörsrevisioner är en viktig del av vårt ramverk för riskbedömning och en nyckelmekanism för att identifiera möjligheter till varaktiga förbättringar hos våra leverantörer. Leverantörsrevisionerna mäter efterlevnaden av alla bestämmelser i HP:s uppförandekod för leverantörer inom områdena arbetstagare, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem. Vi samarbetade också med våra slutmonteringsleverantörer för att bekräfta att de genomför riskbedömningar av de företag i deras egna leveranskedjor som representerar cirka 80 % av deras inköp och granskar 25 % av anläggningarna som bedöms vara högriskanläggningar, baserat på Responsible Business Alliances uppförandekod.
  • Bedömning av leverantörens hållbarhet. Med fokus på specifika riskområden utför vi målinriktade bedömningar för att komplettera våra omfattande revisioner, däribland av utsatta arbetstagare (t.ex. studerande, tillfälliga arbetare och utländska migrantarbetare) och hälsa och säkerhet (inklusive brandsäkerhet och beredskap för nödsituationer).


Under 2021 genomförde vi 189 revisioner av produktionsleverantörer, leverantörer av produktåteranvändning och återvinning samt icke-produktionsleverantörer, samt 24 andra bedömningar av produktionsleverantörer. Rese- och fabriksbegränsningar samt kontorsstängningar i samband med covid-19 begränsade våra möjligheter att utföra dessa aktiviteter. Under året var 88 % av granskningarna av tillverkningsleverantörerna tredjepartscertifierade revisioner enligt RBA:s Validated Assessment Program (VAP).


Vi ser en stor variation av mognadsnivåer i våra revisioner, som poängsätts från 0 till 200. I enlighet med RBA:s Factory LED-certifieringsprogram blir leverantörer som får 160–180 poäng silvercertifierade, och de som får över 180 poäng blir guldcertifierade (inklusive 36 % av leverantörsanläggningarna som granskades 2021). Över tid har vi sett leverantörernas revisionspoäng öka. Från 2019 till 2021 ökade andelen inledande revisioner och fullständiga omrevisioner av produktionsleverantörer som resulterade i över 160 poäng från 45 % till 50 %. Den genomsnittliga poängen under denna period ökade från 140 till 149. Under 2021 gällde 23 av revisionerna slutmonteringsleverantörernas anläggningar. Av dessa fick 14 (61 %) över 160 poäng, 8 (35 %) fick 100–160 poäng och 1 (4 %) fick under 100 poäng. De övriga 103 revisionerna under 2021 gällde råvaruleverantörsanläggningar. Av dessa fick 63 % över 160 poäng, 27 % 100–160 poäng och 10 % under 100 poäng. (Summan av segmenten blir inte 100 % på grund av avrundningen.)


Vi höjer med jämna mellanrum våra förväntningar på leverantörerna, så att de ständigt måste förbättra sig för att bibehålla ett konsekvent revisionsresultat. Till exempel antog vi 2021 version 7.0 av RBA:s uppförandekod, som innehåller krav relaterade till arbetarnas talan och utbildning, gravida och ammande kvinnor, processkemikalier och vattenhantering. Samma år lade vi även till nya miljökrav i vårt poängkort för leverantörsansvar. RBA betraktar resultat över 160 poäng som nästan helt överensstämmande med RBA-koden. I det nyutvecklade certifieringsprogrammet RBA Factory LEAD är leverantörer med poäng från 160 till 180 kvalificerade för silvercertifiering och leverantörer med poäng över 180 kvalificerade för guldcertifiering.


RBA Online är ett onlinesystem för hantering av hållbarhetsdata som är utformat för att hjälpa RBA-medlemmar och deras leverantörer att hantera och dela hållbarhetsdata, inklusive från revisioner och frågeformulär för självutvärdering som bedömer risken på företags-, anläggnings- och leverantörsnivå.


Se uppförandekoden och RBA Validated Audit Program (VAP) Operations Manual.


Vi kompletterar våra omfattande revisioner med riktade utvärderingar som fokuserar på specifika riskområden, däribland:

  • utsatta arbetare, till exempel studentarbetare, inhyrd arbetskraft och utländska migrantarbetare
  • hälsa och säkerhet, inklusive brandsäkerhet och beredskap
  • mognadsgraden hos leverantörens system för hållbarhetshantering
  • leverantörens miljöprestanda


Mer information om framsteg som uppnåtts i vår leveranskedja finns i vår Rapport om hållbar påverkan och på vår webbplats http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.