HP har en av de största och mest sofistikerade leveranskedjorna i IT-industrin bestående av hundratals produktionsleverantörer och tusentals icke-producerande leverantörer. Vi investerar i policyer, program och kapaciteter för att skapa en positiv inverkan, stärka och omvandla vår leveranskedja, stärka arbetare och ge större insyn och ansvar till våra intressenter.1


En etisk, hållbar och motståndskraftig leveranskedja skyddar vår verksamhet och vårt varumärke, stärker kundrelationer och skapar innovationsmöjligheter. Vi kräver att alla arbetstagare får rättvis behandling, fritt vald anställning och säkra arbetsvillkor. Vi samarbetar med leverantörer på många olika sätt för att främja ansvar. 

Leverantörer som representerar 95 % av HP:s totala utgifter för produktionsleverantörer har genomgått en social och miljömässig bedömning, och leverantörer som representerar cirka 40 % av de totala utgifterna för produktionsleverantörer genomförde sociala och miljömässiga revisioner under 2020. År 2020 möjliggjordes cirka 7 miljarder dollar av HP:s försäljning genom miljömärkning, tillgänglighet, mänskliga rättigheter och ansvar för leveranskedjan. 2


Vi har kompromisslösa förväntningar på etiskt beteende från våra leverantörer, partner och anställda. Våra leverantörer är våra partner. Tillsammans fastställer vi delade åtaganden för att driva förändring och prioritera hållbarhet tillsammans med andra affärsprioriteringar. Vi anpassar vårt tillvägagångssätt efter förväntningarna i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter gällande företagens konsekvensanalyser och efterlever lagarna UK Modern Slavery Act, California Transparency in Supply Chains Act och Dodd-Frank Act. 


Tre kärnprinciper styr vår hantering av sociala och miljömässiga ämnen i leveranskedjan, vilket driver oss att skydda och främja välbefinnandet för de människor som tillverkar våra produkter, stärka samhällen där de bor och arbetar samt skydda planeten genom att minska negativa miljöpåverkan.


  • Vi anser att varje person förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt – vi insisterar på att arbetstagare i vår leveranskedja behandlas rättvist, har säkra arbetsvillkor och själva kan välja var de ska arbeta.
  • Vårt engagemang sträcker sig bortom fabriksgolvet – vi samarbetar i hög utsträckning med arbetstagare för att främja välbefinnande, förbättra deras färdigheter och ge dem möjlighet att bli ledare i sina samhällen. 
  • Vi använder vår globala räckvidd för att driva varaktiga förbättringar – vi är måna om att vara öppna när det gäller utmaningarna i vår leveranskedja och vi uppmuntrar företag och myndigheter att uppvisa resiliens och respekt avseende mänskliga rättigheter och miljön.


Dessutom vill vi dela med oss av våra framsteg:


  • PRIORITET - Sätta arbetstagare i centrum för vårt program genom att erbjuda program som bemyndigar arbetstagare 
  • MÅL - Utveckla färdigheter och förbättra välbefinnandet hos 500 000 fabriksarbetare senast 2025, sedan början av 2015 
  • UTVECKLING UNDER 2020 – 46 000 fabriksarbetare deltog i fem program under 2020, vilket ger totalt 312 000 arbetstagare utbildade sedan början av 2015, 62 % av vägen till vårt mål3 


  • PRIORITET – Göra det möjligt för leverantörer att utveckla och stärka sina policyer, ledningssystem och mekanismer för att ta egenansvar för att uppfylla sociala och miljömässiga krav och höja prestandan 
  • MÅL – Dubbelt fabriksdeltagande4 i våra hållbarhetsprogram för leveranskedjan 2025, jämfört med 2015 
  • UTVECKLING 2020 – 13 % ökning av fabriksdeltagandet, jämfört med 2015 

 

1HP använder termerna ”produktionsleverantörer”, ”leverantörer av produkttransport” och ”icke-produktionsleverantörer” i denna rapport. ”Produktionsleverantörer” tillhandahåller material och komponenter för vår produkttillverkning och monterar även HP-produkter, och är huvudfokus för våra HP-leverantörers revisioner av uppförandekod, bedömningar, KPI-program, hållbarhets-scorecard och kapacitetsbyggande initiativ. ”Leverantörer av produkttransporter” tillhandahåller tjänster för frakt och leverans av HP-produkter. Läs mer i leverantörskedjans ansvar: Miljöpåverkan. ”Icke-produktionsleverantörer” tillhandahåller varor och tjänster som inte går in i produktionen av HP-produkter (t.ex. bemanning, telekommunikation och resor). Dessa leverantörer är ett viktigt fokus för våra insatser för leverantörers mångfald. 


2Under 2020 stödde kraven på miljömärkning cirka 7 miljarder dollar i nyförsäljning, tillgänglighet mer än 6 miljarder dollar i kvarhållen, befintlig och nyförsäljning, mänskliga rättigheter mer än 6 miljarder dollar i potentiella, befintliga och nya försäljningar och leveranskedjans ansvar mer än 2 miljarder dollar i kvarvarande, befintliga och nya försäljningar. I de flesta fall innehåller kundens inköpskrav flera kriterier, så dessa siffror ska inte summeras. 


3Framsteg fram till 2020 omfattar 77 800 fabriksarbetare 2015, 45 700 år 2016, 119 900 år 2017, 12 000 år 2018, 11 000 år 2019 och 46 000 år 2020. Före 2020 omfattade uppgifterna endast arbetare inom produktionsleverantörer. År 2020 utvidgade vi tillämpningsområdet för vårt program till att även omfatta icke-produktionsleverantörer och arbetstagare vid HP-kontrollerade tillverkningsanläggningar. Totalsumman motsvarar inte summan av data för vart och ett av åren på grund av avrundning. 


4Dessa uppgifter omfattar inte deltagande i RBA-revisioner. ”Deltagande i våra hållbarhetsprogram för leveranskedjan” kvantifieras av de program som går utöver revisioner för att bygga leverantörsmöjligheter för att uppfylla våra standarder. Detta inkluderar fördjupad   bedömning, veckorapportering av arbetsstatistik, anskaffningsengagemang genom vår leverantör Sustainability Scorecard och djupgående coachning och workshops som är skräddarsydda för leverantörsrisker.