HP har en av IT-branschens största leverantörskedjor med hundratals produktionsleverantörer och tusentals icke-produktionsleverantörer.1  Dessa leverantörer, från multinationella storföretag till små firmor, är verksamma i olika länder runt om i världen och förser oss med material, komponenter och montering till våra produkter, frakt och leveranser till våra kunder samt en mängd andra varor och tjänster.


Vi eftersträvar en etisk, hållbar och motståndskraftig leveranskedja som skyddar de människor som tillverkar våra produkter, garanterar vår verksamhet och vårt varumärke, stärker våra kundrelationer och skapar innovationsmöjligheter. Vi kräver att alla arbetstagare i HP:s leveranskedja får en rättvis behandling, en fritt vald anställning och säkra arbetsvillkor. För att minska vårt avtryck samarbetar vi med leverantörer för att minska växthusgasutsläpp, vattenförbrukning, avfall och annan miljöpåverkan.


Vi samarbetar med leverantörer på många olika sätt för att främja en ansvarsfull praxis. HP:s uppförandekod för leverantörer föreskriver att leverantörer måste anpassa sitt ledningssystem eller skapa ett sådant, så att man säkerställer efterlevnaden av tillämpliga lagar, regler och kundkrav. Ledningssystemet måste även identifiera och minska risker i relation till uppförandekoden, och vara utformat för att underlätta en kontinuerlig förbättring av företagets sociala och miljömässiga resultat


Leverantörer som utgör 95 % av HP:s totala utgifter för produktionsleverantörer har genomgått en social och miljömässig utvärdering.


Styrkan i vårt ansvarsprogram för leveranskedjan ger oss möjlighet att inrikta oss på kundernas förväntningar. Under 2021 tog cirka 2 miljarder USD i behållen, befintlig och ny försäljning hänsyn till leveranskedjeansvar.2 

Utan att kompromissa förväntar vi oss att våra leverantörer, partners och anställda ska agera på ett etiskt sätt. Våra leverantörer är våra partners. Tillsammans fastställer vi gemensamma åtaganden för att stödja förändring och prioritera hållbarhet såväl som andra verksamhetskrav. Vi anpassar vårt tillvägagångssätt i enlighet med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter gällande företagens konsekvensanalys och efterlevnad av lagarna UK Modern Slavery Act, California Transparency in Supply Chains Act och Dodd-Frank Act.


De tre kärnprinciperna som styr vår hantering av leveranskedjan ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv driver oss att förbättra livet för de människor som tillverkar våra produkter och stöder vår verksamhet, och att skydda planeten genom minskad negativ miljöpåverkan.


  •  Vi anser att alla människor förtjänar att bli behandlade med värdighet och respekt – vi kräver att arbetstagarna i vår leveranskedja ska behandlas rättvist, ha säkra arbetsvillkor och själva kunna välja att arbeta.
  • Vårt engagemang sträcker sig bortom fabriksgolvet – vi samarbetar i stor utsträckning med arbetstagare för att främja deras välbefinnande, höja deras kompetenser och ge dem möjlighet att bli föregångare i sina lokalsamhällen.
  • Vi använder vår globala räckvidd för att främja varaktiga förbättringar – vi är transparenta när det gäller utmaningarna i vår försörjningskedja och uppmuntrar företag och myndigheter att bygga upp resiliens och respekt avseende de mänskliga rättigheterna och miljön.

Vi vill också informera om våra framsteg:

  •  PRIORITET – Fokusera på arbetstagarna genom att erbjuda program för deras medbestämmande.
  •  MÅL – Nå 1 miljon arbetstagare genom program för anställdas bemyndigande till 2030, sedan början av 2015.3
  •  FRAMSTEG UNDER 2021 – I slutet av 2021 hade vi nått 349 000 arbetstagare.
  • PRIORITET – Ge leverantörer möjlighet att utveckla och stärka sina policyer, ledningssystem och mekanismer så att de kan ta ansvar för att uppfylla sociala och miljömässiga efterlevnadskrav och utvärdera resultaten.
  •  MÅL – Fördubblat fabriksdeltagande4 i hållbarhetsprogrammen för vår distributionskedja till 2025, jämfört med 2015.
  • FRAMSTEG UNDER 2021 – HP har nått detta mål genom en ökning på 114 % under 2021 i jämförelse med 2015 (och därför kommer vi fortsättningsvis inte att rapportera om detta mål).


HP använder termerna ”produktionsleverantörer”, ”produkttransportleverantörer” och ”icke-produktionsleverantörer” i denna rapport. ”Produktionsleverantörer” tillhandahåller material och komponenter för vår produkttillverkning och monterar även HP-produkter och är huvudfokus för HP-leverantörernas uppförandekodsrevisioner, bedömningar, KPI-program, hållbarhetspoängkort och kapacitetsökande initiativ. ”Produkttransportleverantörer” tillhandahåller tjänster för frakt och leverans av HP-produkter. Läs mer i Leveransskedjans ansvar: Miljöpåverkan. ”Icke-produktionsleverantörer” tillhandahåller varor och tjänster som inte går in i produktionen av HP-produkter (t.ex. bemanning, telekommunikation och resor). Dessa leverantörer är ett viktigt fokus för våra insatser för leverantörernas mångfald.

2 Behållen, befintlig och ny försäljning spåras genom interna HP-processer som identifierar kundförfrågningar relaterade till hållbarhet och ansvar för leveranskedjan. Försäljningsvärden tar hänsyn till totala kontraktsvärden.

3 Detta ersätter och utökar vårt tidigare mål för kompetensutveckling och förbättrat välbefinnande för 500 000 fabriksarbetare till 2025, sedan början av 2015. Framstegen mot detta mål inkluderar totalt 349 000 fabriksarbetare till och med 2021: 77 800 fabriksarbetare 2015, 45 700 år 2016, 119 900 år 2017, 12 000 år 2018, 11 000 år 2019, 46 000 år 2020 och 37 000 år 2021. Före 2020 omfattade uppgifterna endast produktionsleverantörernas arbetare. År 2020 utökade vi våra program så att de även omfattar arbetare hos icke-produktionsleverantörer och arbetare på HP-styrda tillverkningsanläggningar. På grund av avrundningen motsvarar inte totalsumman summan för vart och ett av åren.

4 Denna data inkluderar inte deltagande i RBA-revisioner. ”Deltagande i våra hållbarhetsprogram för leveranskedjan” kvantifieras av sådana program som går utöver revisioner för att bygga upp leverantörskapacitet som uppfyller våra standarder. Detta inkluderar fördjupad bedömning, veckorapportering av arbetsstatistik, anskaffningsengagemang genom vårt hållbarhetspoängkort för leverantörer, omfattande coachning och workshops som är skräddarsydda med tanke på leverantörsrisker.