Avloppsvatten är inte en signifikant miljöaspekt av HP:s verksamhet. Våra produktionsanläggningar för bildbehandling och utskrift producerar avloppsvatten som förbehandlas, övervakas noggrant och släpps ut till kommunala avloppsanläggningar för vidare behandling med tillstånd utfärdade av myndigheterna. Vi implementerar förfaranden för att förhindra obehöriga utsläpp av kemikalier till våra anläggningars avloppsvattensystem och se till att dessa anläggningar inte släpper ut avloppsvatten direkt till yt- eller grundvatten.