Avloppsvatten från HP:s verksamhet utgör ingen betydande miljörisk för de platser där vi är verksamma, på grund av avloppsvatteninfrastrukturen och bestämmelserna på dessa platser. Vid behov verifieras utsläppskvaliteten av en oberoende tredje part för att säkerställa att miljö-, hälsa- och säkerhetsprestanda (EHS) överensstämmer med vårt engagemang för HP:s EHS-standarder för luft och vatten inom HP:s policy för miljö, hälsa och säkerhet, och att vi uppfyller eller överskrider alla tillämpliga lagkrav, lokala koder och förordningar. 

Våra anläggningar för tillverkning av produkter för utskrifter och bildbehandling genererar avloppsvatten som är förbehandlat och strikt övervakat. Det släpps ut med myndighetsutfärdade tillstånd till kommunala vattenreningsverk eller tredje parts behandlingsanläggningar. Dessa tillstånd kräver att utsläppare använder den bästa tillgängliga reningstekniken för att eliminera skadliga utsläpp, beroende på vilken typ av föroreningar som finns i avloppsvattnet. HP släpper inte ut direkt till vattendrag. 

Vi implementerar procedurer som förhindra otillåtna utsläpp av kemikalier i anläggningarnas avloppssystem, och säkerställer att anläggningarna inte släpper ut avloppsvatten direkt till ytvatten eller till grundvattnet.