HP-anläggningar använder ozonnedbrytande ämnen (ODS) i kyl- och luftkonditioneringssystem. Även om dessa system är förseglade kan läckage under drift och underhåll leda till utsläpp. Vi fortsätter att ersätta klorfluorkolväten (CFC) i våra befintliga system med fluorkolväten (HFC). HFC är växthusgaser, men de reducerar inte ozonskiktet. Vi ersätter också HFC-baserade kylsystem med HFC-fria ekvivalenter när de når slutet av sin livslängd. Dessa HFC-fria ekvivalenter är inte ozonnedbrytande och har ingen eller mycket låg global uppvärmningspotential. HP eliminerade användningen av klass 1-ODS i all tillverkning 1993.


För 2016 beräknade vi utsläpp av ozonnedbrytande ämnen genom spårningsställen som rapporterade utbyte av köldmedium på grund av läckage och använde en intensitetsfaktor (baserat på de faktiska kvantiteterna) för anläggningar som inte rapporterade. För 2017 övergick HP till ett system som spårar alla köldmediearbetsorder över hela företaget, som direkt redovisar anläggningarnas läckage och användning av köldmedier och eliminerar behovet av extrapolering. Vi använder olika verktyg och källor för global uppvärmningspotential och ozonnedbrytningsvärden inklusive växthusgasprotokollets växthusgasutsläpp från kyl- och luftkonditioneringsverktyg, IPCC Second Assessment Report (1995).


Du hittar beräknade utsläppsdata i avsnittet Fotavtryck i HP:s hållbarhetsrapport på www.hp.com/go/report.