HP eliminerade användningen av ozonnedbrytare ämnen (ODS:er) i alla produkter och all tillverkning år 1993. 

På HP-anläggningar används ODS:er som kylmedel i kyl- och luftkonditioneringssystem. Även om dessa system är förseglade kan läckage under drift och underhåll leda till utsläpp.  

HP samlar in data om all kylmedelsförbrukning i hela företaget från de lokala underhållsteamen, för att direkt kunna redovisa anläggningarnas kylmedelsläckage och kylmedelsanvändning, och undvika behovet av extrapolering. Vi använder olika verktyg och källor för värden avseende global uppvärmningspotential och ozonnedbrytning, inklusive växthusgasprotokollets verktyg för växthusgasutsläpp från kyl- och luftkonditionering, IPCC Second Assessment Report (1995). 

Du hittar beräknade utsläppsdata i avsnittet Klimatåtgärder i HP:s hållbarhetsrapport 2022 på www.hp.com/go/report.