HP strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi utvärderar på ett vetenskapsbaserat sätt den potentiella inverkan på människors hälsa och på miljön som ämnena som används i tillverkningen av HP-produkter kan ha. Vi samarbetar med våra leverantörer för att stärka kunskapen och bästa praxis inom hälsa och säkerhet.

 

I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen i riktning mot säkrare alternativ till ifrågasatta material. Vi utvärderar publicerade listor över potentiellt skadliga ämnen, kundernas preferenser, nya eller kommande lagkrav och sund vetenskaplig analys som avslöjar en potentiell inverkan på människors hälsa eller på miljön. Detta förhållningssätt förbättrar även cirkuläriteten genom att öka återanvändbarheten och återvinningsbarheten för våra produkter.

 

HP:s policy om material- och kemikaliehantering beskriver hur vi specificerar material och kemikalier som används i produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Denna policy gäller alla HP-anställda och alla HP-verksamheter världen över, och omfattar HP:s leverantörer.

 

Vi tog fram vår allmänna miljöspecifikation (General Specification for the Environment, GSE) år 1998. I den ingår en fullständig förteckning över våra materialrestriktioner i kemikalier för produkter, förpackningar och tillverkningsprocess. Vår GSE sträcker sig längre än kraven i förordningarna i hela världen och uppdateras årligen. HP har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, däribland materialbegränsningskraven i direktivet om farliga ämnen (RoHS).

 

När vi undersöker alternativ till material som för närvarande används följer vi försiktighetsprincipen, använder National Academies of Sciences publikation A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives och inkorporerar metodiken GreenScreen® for Safer Chemicals. Som en del av vår produktutvecklingsprocess kontrollerar vi alla beståndsdelar i HP-formulerade bläck med hjälp av GreenScreen-metodiken.

Vi bidrar även till standarder, lagstiftning och förbättrade tillvägagångssätt gällande materialanvändningen i IT-branschen. 2021 blev vi grundande undertecknare av programmet Toward Zero Exposure från Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN), i syfte att skydda arbetare från kemikalierisker i elektronikförsörjningskedjan.

 

Vi innoverar ständigt för att minska användningen av potentiellt skadliga material. Några av milstolparna under 2021 är:

  • 83 % av produktserierna för personliga system har låg halogenhalt1
  • 45 % av de EPEAT®-registrerade personliga systemprodukterna innehåller mjukgörare och flamskyddsmedel som har referenspoäng 2 eller 3 enligt GreenScreen-metoden2
  • cirka 79 % av InkJet-skrivarna levererades utan USB-kabel och många andra skrivare levererades med kortare kablar, vilket eliminerade omkring 34 miljoner meter kabel.

 

Viktiga milstolpar i vår tidslinje för grön kemi finns på https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c06048911.pdf.

 

För ett exemplar av HP:s policy om material- och kemikaliehantering hänvisar vi till https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05354207.

 

Mer information om HP-programmet för allmänna miljöspecifikationer finns på http://www.hp.com/go/sustainability_gse.

 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar påverkan i HP:s rapport om hållbar påverkan 2021 på www.hp.com/go/report.

 

1 Detta är procentandelen av produktserier som levereras med produktmodeller som har tryckta kretskort med låg halogenhalt och plastdelar som väger mer än 25 gram.

2 För 2021 förbättrade vi beräkningsmetoden för denna datapunkt så att den reflekterar antalet EPEAT®-registrerade produktmodeller som innehåller mjukgörare och flamskyddsmedel med referenspoäng 2 eller 3 enligt GreenScreens benchmark-metod dividerat med det totala antalet EPEAT®-registrerade produktmodeller. Den tidigare beräkningsmetoden räknade varje produkt/landkombination där mjukgörare och flamskyddsmedel med referenspoäng 2 eller 3 enligt GreenScreens benchmark-metod användes. Enligt den reviderade metoden gäller 34 % för år 2020 (jämfört med 49 % som tidigare rapporterats).