Het aangaan van contacten met leveranciers via het auditproces biedt uitgebreide mogelijkheden voor continue verbetering. We zien een breed scala aan niveaus in onze audits, van bedrijven die minder dan 100 scoren (op een schaal van 0 -200) tot bedrijven die perfecte auditscores behalen. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de auditprestaties van de productieleverancier zijn als volgt. 

  • Duur en mate van betrokkenheid – We zien een sterke correlatie tussen de duur en mate van betrokkenheid in ons duurzaamheidsprogramma voor de toeleveringsketen en auditscores, inclusief deelname aan onze programma's voor de opbouw van capaciteit. Dit weerspiegelt het voordeel van een nauwe samenwerking tussen leveranciers en HP bij het identificeren en oplossen van afwijkingen en het verbeteren van onderliggende systemen. Het betrekken van werknemers ondersteunt de prestaties bij de leveranciersaudits op gebieden zoals vrijheid van vereniging, werknemersparticipatie en opleiding. 

  • Type leverancier – Leveranciers die de eindassemblage verzorgen (die vaak langdurige relaties met HP en robuuste duurzaamheidsprogramma's hebben) scoren doorgaans hoog bij audits.  

  • Initiële audits versus volledige heraudits – Bedrijven scoren doorgaans lager op initiële audits dan op volledige heraudits, wat het voordeel aantoont van hun betrokkenheid met HP. Als gevolg hiervan zijn de gemiddelde auditscores doorgaans lager wanneer het aandeel van initiële audits ten opzichte van het totale aantal audits hoog is en vice versa. We betrekken voortdurend nieuwe leveranciers in ons auditprogramma, omdat zij de belangrijkste risico's van non-conformiteit en kansen voor verbetering vertegenwoordigen.  

  • De lat hoger leggen – Gedurende de looptijd van ons duurzaamheidsprogramma voor de toeleveringsketen zijn we onze verwachtingen van leveranciers blijven verhogen, onder meer door verbeteringen aan de HP Supplier Code of Conduct aan te brengen. Versie 7.6 van de RBA-gedragscodebevat bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen met betrekking tot de inspraak en training van werknemers, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, proceschemicaliën en waterbeheer. Als gevolg hiervan vereist het handhaven van een consistente auditscore over meerdere jaren voortdurende verbetering. 

  • Vervolgaudits – bedoeld om de oplossing van non-conformiteiten te bevestigen, zijn niet opgenomen in de gegevens in dit gedeelte (met uitzondering van de samenvattende tabel). Door deze audits hebben leveranciers echter aanzienlijke verbeteringen laten opmerken. In 2016 hebben we aan ons auditprogramma de nieuwe categorie Gondstoffenleveranciers toegevoegd, die mechanische onderdelen maken. Hoewel deze leveranciers dat jaar relatief slecht presteerden in audits, voerden ze verschillende verbeteringen en plannen voor corrigerende maatregelen door en steeg hun gemiddelde score in vervolgaudits met meer dan 50 punten.