Het NGSR-comité (Nominating, Governance, and Social Responsibility) van onze raad van bestuur ziet toe op de duurzaamheidsinitiatieven van HP. Het NGSR-comité kan het beleid en de programma's van HP met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken, waaronder klimaatverandering, toetsen en beoordelen, er verslag van doen en het management en de raad erover adviseren.

Centraal in de duurzaamheidsstrategie van HP staat de transformatie van het bedrijf om een efficiëntere, circulaire en CO2-arme economie te bevorderen en zo aan de noodzakelijkheden als gevolg van klimaatverandering te voldoen. HP stelt doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de milieugevolgen van zijn activiteiten terug te dringen. Daarnaast hebben we te maken met een reeks klimaatgerelateerde risico's en kansen in de waardeketen, die we respectievelijk aanpakken en aangrijpen.

Eind 2019 en begin 2020 zijn een bedrijfsbrede klimaatrisicobeoordeling en een klimaatscenarioanalyse uitgevoerd. De scenarioanalyse is uitgevoerd voor de periode tot 2030 en 2050. Voor de analyse werd gebruikgemaakt van een ongewijzigd scenario en een scenario met een gemiddelde temperatuurverhoging van 1,5 °C1 op basis van een combinatie van gegevensbronnen. De mogelijke invloed van fysieke en transitierisico's en -kansen op onze activiteiten werd geschat. Op basis van de informatie van deze beoordeling zullen onze strategie en managementparktijken zich verder ontwikkelen. In 2020 zullen we zakelijke belanghebbenden vragen de resultaten van de beoordeling door te nemen en relevante maatregelen vast te stellen.

Naast andere milieugerelateerde, maatschappelijke en bedrijfsrisico's heeft HP ook klimaatverandering opgenomen in het jaarlijkse proces voor enterprise risk management. Klimaatgerelateerde risico's en kansen worden continu beheerd in het kader van relevante functionele risicobeoordelingen en managementactiviteiten in de hele organisatie.

Voor de productie, de levering en het gebruik van producten en oplossingen van HP zijn veel natuurlijke bronnen nodig. In het kader van ons streven om de planeet te beschermen, meet HP zijn ecologische voetafdruk in de hele waardeketen om vast te stellen waar verbetering dringend nodig is. HP is het eerste bedrijf in de IT-branche dat zijn volledige CO2-voetafdruk heeft gepubliceerd en een van de eerste dat een complete watervoetafdruk bekendmaakte. Onze CO2- en watervoetafdrukken beslaan onze volledige mondiale waardeketen, van leveranciers2 tot onze activiteiten en miljoenen klanten wereldwijd. Door de inzichten die wij met dit proces opdoen, kunnen we voortdurend verbeteren en een positief en duurzaam effect bewerkstelligen op de planeet, onze werknemers en de gemeenschappen waarin we leven, werken en zakendoen.

HP's beleidsstandpunt over klimaatactie vindt u op http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html

Raadpleeg voor meer informatie over onze klimaatstrategie en samenwerkingen HP's duurzaamheidsrapport van 2019 op: www.hp.com/go/report.

1 Belangrijke aspecten voor ons scenario met een gemiddelde temperatuurverhoging van 1,5 °C omvatten: (1) Transactierisicobeoordeling volgens (a) Shared Socioeconomic Pathways – Green Growth Strategy (SSP2)-scenario; en (b) IEA SDS – Sustainable Development Scenario (SDS). (2) Fysieke risicobeoordeling volgens het Vijfde Assessment Rapport (AR5) van het IPCC – Representative Concentration Pathways (RCP) 4.5. Opmerking: op het moment dat onze analyse werd gestart, werd in onze fysieke risicoanalyse geen rekening gehouden met de impact volgens RCP 2.6. Onze risicobeoordeling was derhalve meer een weerspiegeling van een scenario van 2 °C.

2 De gegevens over de CO2- en watervoetafdruk die in dit gedeelte zijn gepresenteerd met betrekking tot onze leveranciers, zijn berekend aan de hand van op de productlevenscyclusbeoordeling gebaseerde schattingen voor materiaalwinning door productie en transport van producten. De gegevens over de uitstoot van broeikasgassen en wateronttrekking in de toeleveringsketen zijn gebaseerd op een andere methodiek (zie HP's duurzaamheidsrapport van 2018, pagina 42).