Vi arbetar med produktionsleverantörer för att förbättra avfallsmätning och rapportering, minska avfallsvolymerna och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi. Under 2018 deltog HP i RBA:s miljöarbetsgrupp för att revidera organisationens miljöenkät för leverantörer. Med denna revidering kommer HP inte bara att kunna engagera leverantörer avseende avfallshantering och förebyggande åtgärder mer ingående, utan även när det gäller avfallsdeponering.


Under 2019 – det senaste året med tillgänglig data – genererade våra leverantörer 148 000 ton icke-farligt avfall kopplat till HP, vilket är en ökning med 3 % från 2018. Detta berodde främst på ökat avfall som rapporterats av en stor leverantör efter uppförande av nya anläggningar. Leverantörerna genererade 53 000 ton farligt avfall kopplat till HP 2019, vilket är en minskning med 5 % jämfört med 2018. Detta berodde till stor del på betydande minskningar hos tre leverantörer. I slutet av 2019 hade 72 % av våra produktionsleverantörer, efter utgiftsstorlek, satt upp avfallsrelaterade mål – oförändrat från 2018.