Vi samarbetar med produktionsleverantörerna för att uppmuntra till mätning och rapportering av avfall, minskade avfallsvolymer och framsteg på vägen mot en cirkulär ekonomi. På HP kräver vi att våra leverantörer rapporterar avfallet genom RBA:s miljöundersökning. Under 2020 – det senaste året med tillgänglig data – genererade våra leverantörer 126 000 ton icke-farligt avfall som han hänföras till HP, vilket är en minskning med 14 % från 2019. Minskningen berodde främst på minskad avfallsgenerering hos en större leverantör tack vare avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning. Leverantörerna genererade 46 000 ton farligt avfall som kan hänföras till HP 2020, vilket är en minskning med 13 % jämfört med föregående år. Detta berodde till stor del på betydande minskningar hos tre leverantörer. I slutet av 2020 hade 76 % av våra produktionsleverantörer (efter inköpsvärde) satt upp avfallsrelaterade mål, vilket är en ökning från 72 % föregående år.