Vår leverantörs uppförandekod kräver att leverantörer använder robusta ledningssystem för att säkerställa 

(a) överensstämmelse med gällande lagar, förordningar och kundkrav relaterade till leverantörens verksamhet, produkter och/eller tjänster; 

(b) överensstämmelse med koden; och 

(c) identifiering och minskning av risker relaterade till arbete, hälsa och säkerhet, miljö och etik. 

Koden ska även utformas för att underlätta kontinuerlig förbättring av företagets sociala och miljömässiga prestanda.


Vi ser till att leverantörer genomför dessa policyer genom att utvärdera dem mot HP:s uppförandekod.