Ja. För att uppnå vårt mål uppmuntrar vi våra produktions- och produkttransportleverantörer i första ledet till att förbättra energieffektiviteten, använda förnybar energi och sätta upp vetenskapsbaserade mål. Detta är ett av våra mål för minskade växthusgasutsläpp som ingår i våra vetenskapsbaserade mål som är validerade av initiativet Science Based Targets. WWF har gett sitt offentliga stöd till detta mål och bekräftar robustheten i vår målsättningsprocess. Växthusgasutsläppens intensitet minskade med 4 % mellan 2015 och 2020 när den beräknades som ett treårigt rullande medelvärde, men de årliga värdena för växthusgasutsläppens intensitet (inte beräknade som ett rullande medelvärde) minskade med 9 % inom samma tidsram.


Våra framsteg:


MINSKNINGSMÅL FÖR VÄXTHUSGASUTSLÄPPENS INTENSITET – Minska utsläppen av växthusgaser från produktionsleverantörer i första ledet och produkttransportrelaterade växthusgasutsläpp med 10 % till 2025, jämfört med 2015

FRAMSTEG TILL OCH MED 2020 – Växthusgasutsläppens intensitet minskade med 4 % till 2020, jämfört med 2015


MINSKNINGSMÅL FÖR VÄXTHUSGASUTSLÄPP – Hjälpa leverantörerna att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter (CO2e) med 2 miljoner ton mellan 2010 och 2025

FRAMSTEG TILL OCH MED 2020 – Leverantörerna har minskat CO2e-utsläppen med 1,46 miljoner ton


Produktionsleverantörer:    


Genom vårt hållbarhetspoängkort ställer vi upp krav för våra produktionsleverantörer, däribland krav som relaterar till resultat och information avseende energianvändning och växthusgasutsläpp.


• Under 2021 fortsatte vi att arbeta med våra leverantörer för att främja positiva förändringar, till exempel genom att tillhandahålla utbildningar som beskriver våra miljörelaterade förväntningar. Under 2021 samarbetade vi också med andra organisationer för att påskynda sektorsövergripande förbättringar.

• HP samarbetade med We Mean Business Coalition, CDP och branschkollegor för att stödja införandet av SBTi-metodiken bland IT-företagen i leveranskedjan (både produktions- och icke-produktionsleverantörer) som är baserade i Kina.

• Vi gick 2021 med i CDP-kampanjen Science-Based Targets och var med om att underteckna ett brev till ett stort antal företag – däribland många i vår leveranskedja – som uppmanar till SBTi-validerade mål för minskade växthusgasutsläpp. I slutet av 2021 hade nio av dessa leverantörer satt upp ett nytt mål, varav fyra med ett nettonollåtagande.

• För att stödja den lokala efterfrågan på förnybar energi i länder där vissa av våra leverantörer är baserade har vi samarbetat med USA:s utrikesdepartement genom initiativet Clean Energy Demand för att ta fram avsiktsförklaringar med dessa länder, och de presenterades på COP26-konferensen.

• Tillsammans med sju av våra leverantörer har vi deltagit i rundabordssamtal ledda av WWF Climate Business Hub tillsammans med representanter från den kinesiska regeringen och utvecklare av förnybar energi för att främja policyer som möjliggör en ökad användning av förnybar energi i provinsen Jiangsu.


Vårt energieffektivitetsprogram i Kina och Sydostasien, som implementerades i samarbete med icke-statliga organisationer som till exempel BSR, Natural Resources Defense Council (NRDC), World Resources Institute och WWF, hjälper leverantörer att skapa möjligheter, identifiera sätt att förbättra energieffektiviteten och utforska användningsområden för förnybar energi.

Vi uppskattar att deltagarna i detta och andra program sedan 2010 har undvikit 1,46 miljoner ton CO2e-utsläpp4 och sparat kumulativt 992 miljoner kWh (119 miljoner USD) el, inklusive 81 000 ton CO2e-utsläpp och 31 miljoner kWh (3,9 miljoner USD) under 2021. Bredare sett har våra produktionsleverantörer genom CDP rapporterat besparingar på 20 miljoner ton CO2e och 465 miljoner USD tack vare minskningsinitiativ som implementerats under 2020.* Detta illustrerar omfattningen av de pågående aktiviteterna för minskade växthusgasutsläpp i vår produktionsleveranskedja, oavsett om de drivs genom HP:s engagemang eller inte.


Under 2020, som är det senaste året med tillgängliga data, genererade leverantörerna som tillverkar HP:s produkter 2,7 miljoner ton CO2e-utsläpp inom Scope 1 och Scope 2 som kan hänföras till HP, vilket är 8 % mindre än under 2019. Detta reflekterar betydelsen av leverantörernas energibesparingsåtgärder och projekt för minskade växthusgasutsläpp, den ökade användningen av förnybar el och investeringarna i energiköpsavtal. Även fabriksstängningar på grund av covid-19 bidrog till att minska utsläppen. Växthusgasutsläppens intensitet per HP:s årsintäkter minskade under 2020 med 9 % i jämförelse med 2015.


Vi fick 98 % av våra produktionsleverantörer i första ledet, efter inköpsvärde, att bidra till att minska sin miljöpåverkan. Totalt sett rapporterade 95 % (efter inköpsvärde) att man hade minskningsmål för sina växthusgasutsläpp, och 31 % rapporterade vetenskapsbaserade mål (13 % validerade av SBTi och 18 % utvärderade av HP). Vi uppmuntrar också leverantörerna till att använda förnybar energi. Under 2021 rapporterade 78 % (efter inköpsvärde) att förnybar energi används, och 71 % rapporterade att man har mål för användning av förnybar energi, vilket är en ökning från 70 % föregående år.Produkttransport:


För att öka effektiviteten och minska kostnader och negativ miljöpåverkan optimerar vi vårt logistiknätverk genom att samordna transporter, identifiera nya transportvägar och leverera direkt till kunder eller lokala distributionscenter.

För att främja utvecklingen höll vi under 2021 workshops som syftade till att minska utsläppen av växthusgaser med omkring 20 leverantörer som står för över 90 % av våra CO2e-utsläpp inom detta område. Under våra kvartalsmöten på ledningsnivå med dessa leverantörer diskuteras även hållbarhet i syfte att främja ett fokus på miljörelaterade ämnen och uppmuntra dem till att sätta upp relaterade prestandamål.


HP deltar i flera pilotprogram som utforskar hur logistikens växthusgasutsläpp kan minskas, till exempel projektet som Maersk driver tillsammans med branschledarna för att skala upp koldioxidfria lösningar för havstransporter, däribland genom användning av kolidioxidneutral e-metanol eller hållbar biometanol.


Vi kräver att våra produkttransportleverantörer använder ramverket Global Logistics Emissions Council för att tillhandahålla standardiserade beräkningar och data som tar hänsyn till variationer på olika platser. För att driva utvecklingen i branschen framåt arbetar vi med Clean Cargo Working Group, Smart Freight Centre, International Council on Clean Transportation och Smart Way-programmet från USA:s miljöskyddsmyndighet (EPA). 2021 vann HP för åttonde året i rad priset SmartWay Excellence Award som utdelas av USA:s miljöskyddsmyndighet (EPA) för bästa energi- och miljöresultat i fraktleveranskedjan i kategorin ”Large Shipper” i USA. Under året gick vi med i Sustainable Freight Buyers Alliance för att fasa ut fossila bränslen i frakten och skapa efterfrågan för låga utsläpp och nollutsläpp oavsett transportmetod. Minskad förpackningsstorlek och vikt har också potential att minska växthusgasutsläppen i samband med produkttransporter. Produkttransporterna resulterade i 1,62 miljoner ton CO2e-utsläpp under 2021, vilket är en ökning på 7 % från föregående år. Detta berodde huvudsakligen på ökade produktvolymer såväl som på förbättrade data för utsläpp som relaterar till vägtransporter (inklusive järnväg).


Icke-produktionsleverantörer:


Vi köper in en mängd olika varor och tjänster som relaterar till HP:s verksamhet, däribland bemanning, affärskonsultation, marknadsföring och resor. Vi prioriterar samarbete med icke-produktionsleverantörer baserat på geografisk risk och bransch, och erbjuder utbildning för att förbättra rapporteringen och minska växthusgasutsläppen. Under 2020 – det senaste året med tillgänglig data – rapporterade våra icke-produktionsleverantörer 140 000 ton CO2e-utsläpp av Scope 1 och Scope 2 som kan hänföras till HP. Se närmare information i Footprint. Under samma år tog 56 % av HP:s strategiska icke-produktionsleverantörer fram miljörapporter.


* Detta är de totala växthusgasutsläpp och finansiella besparingar som rapporterats av leverantörerna via CDP, och inte data som kan hänföras till HP.