HP var 2008 det första stora IT-företaget som publicerade aggregerade data om växthusgasutsläpp i leveranskedjan. Genom CDP Supply Chain samarbetar vi med våra leverantörer och främjar offentliggörande av klimat- och vattenrisker, ledning och resultat. Genom vårt hållbarhetspoängkort kräver vi att leverantörer tillhandahåller miljödata genom CDP (inklusive växthusgasutsläpp och utsläppsmål, total och förnybar energianvändning och vattenuttag) för att göra CDP-responser tillgängliga för allmänheten och för att publicera hållbarhetsrapporter som baseras på GRI (Global Reporting Initiative). På dessa sätt ökar vi leverantörernas medvetenhet om sin miljöpåverkan och deras förmåga att spåra och förbättra resultaten. 


En stor del av våra produktionsleverantörer finns i Kina, och vi har ett särskilt fokus på detta område. Corporate Information Transparency Index, som utvecklats av Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) och NRDC, utvärderar miljöpraxis i globala varumärkens leveranskedjor i Kina. Av över 600 bedömda varumärken rankades HP år 2021 som nummer 7 bland globala IT-företag och som nummer 31 totalt sett. På Supply Chain Climate Action Transparency Index, utvecklat av IPE och CDP, rankades HP som nummer 15 av cirka 680 varumärken.


Under 2021 fortsatte vi att uppmuntra våra leverantörer till att dela inventeringar av utsläppta ämnen genom IPE:s offentliga registersystem för utsläpp och överföring av föroreningar, och vi jämförde webbplatserna som tillhör de leverantörer som representerar 95 % av våra inköp med IPE:s offentliga databas över miljöbrott.


Vi samarbetade också med tillverkningsleverantörer i det första ledet i Kina för att avgöra om underleverantörerna följde lokala miljölagar. Denna översyn av 730 underleverantörer identifierade 27 rapporterade överträdelser under 2021. Av dessa har 18 åtgärdats, och vi fortsätter att arbeta med relevanta förstaledsleverantörer och IPE för att åtgärda och lösa de återstående problemen. Affärer med flera underleverantörer har avbrutits på grund av att miljööverträdelser inte har åtgärdats.