Vi förväntar oss att varje leverantör agerar som ansvarsfullt företag och har en positiv och proaktiv hållning i sociala och miljömässiga frågor. Vi ber att de följer en policy för ständig förbättring och att de delar relevant information med oss.

Hållbarhetskrav gäller för alla leverantörer som gör affärer med HP. De ingår i alla avtal med en juridisk HP-entitet som förpliktar leverantören att följa HP:s leverantörskrav eller policyer inklusive uppförandekoden för leverantörer. ”Leverantör” avser alla parter som tillhandahåller varor eller tjänster för HP:s interna användning eller i samband med en produkt som säljs, tillhandahålls eller marknadsförs av HP.


Hållbarhetskriterier är en del av kontraktet som varje leverantör måste teckna för att göra affärer med HP. Specifikt representerar och garanterar varje leverantör som gör affärer med oss att den kommer att:Omedelbart på HP:s begäran samtycker leverantören till att den kommer att:


När det gäller miljöprogram förväntas HP-leverantörer delta i minskning av växthusgaser (GHG) genom att upprätthålla en trovärdig strategi för minskning av växthusgaser för den globala verksamheten. Element av en trovärdig strategi inkluderar:

 • en företagsomfattande GHG-inventering (helst granskad eller försäkrad av tredje part) rapporterad till HP årligen genom RBA-ON-verktyget
 • ett nuvarande, offentligt meddelat mål för minskning av växthusgasutsläpp på företagsnivå
 • ett åtagande att minimera växthusgasutsläpp vid behov


Leverantörer förväntas också delta i HP-ledda miljöförbättringsprojekt på begäran av HP. Exempel inkluderar:

 • Program för energieffektivitet (EEP)
 • Global Social Compliance Program-miljöreferensverktyg (GSCP)
 • Program baserade på tillverkningsprocesser

Följande HP-krav ingår i HP:s uppförandekod för leverantörer och förmedlas till leverantörer genom avtalsavtal, frågeformulär för självutvärdering av socialt och miljömässigt ansvar och övervakning av leverantörer på plats (omfattande revisioner och fokuserade bedömningar):

 • Energiförbrukning och växthusgasutsläpp ska spåras och dokumenteras. Leverantörerna ska leta efter kostnadseffektiva metoder för att förbättra energieffektiviteten i sin verksamhet och minimera sin energiförbrukning och växthusgasutsläpp. Utöver vår uppförandekod för leverantörer, begär HP att leverantörer utlämnar uppgifter om växthusgasutsläpp, elförbrukning, användning av förnybar energi, vattenförbrukning, återvinning och utsläpp av vatten samt produktion av farligt och icke-farligt avfall i Scope 1, 2 och 3. Vi frågar oss också om leverantörernas mål för växthusgasutsläpp/energireduktion, mål för vattenförbrukning och mål för avfallsminskning.
 • Förhindrande av förorening och minskning av resurser av alla avfallstyper, inklusive vatten och energi, ska reduceras eller elimineras vid källan eller genom sådana metoder som modifiering av produktions-, underhålls- och anläggningsprocesser, substitution av material, bevarande, återvinning och återanvändning av material.
 • Farliga ämnen – kemikalier och andra material som utgör en fara om de släpps ut i miljön – ska identifieras och hanteras för att säkerställa säker hantering, flytt, lagring, användning, återvinning eller återanvändning och bortskaffande.
 • Avloppsvatten och fast avfall ska systematiskt identifieras, hanteras, minskas och ansvarsfullt bortskaffas eller återvinnas (om det inte är farligt). Avloppsvatten och fast avfall som genereras från verksamheter, industriella processer och sanitetsanläggningar ska karakteriseras, övervakas, kontrolleras och behandlas vid behov före utsläpp eller bortskaffande. Dessutom ska åtgärder vidtas för att minska tillkomsten av avloppsvatten. Leverantören ska genomföra rutinmässig övervakning av prestanda för sina avloppsreningssystem.
 • Miljötillstånd, godkännanden och registreringar ska erhållas, upprätthållas och hållas uppdaterade och deras verksamhetse- och rapporteringskrav (till exempel övervakning av utsläpp) ska följas.
 • Ämnen i produkter och tillverkningsprocesser (inklusive märkning och bortskaffning) ska följa alla förbud och begränsningar i tillämpliga lagar, förordningar och HP-krav.
 • Utsläpp i luften av flyktiga organiska kemikalier, aerosoler, frätande ämnen, partiklar, ozonnedbrytande kemikalier och förbränningsbiprodukter som genereras från verksamheten ska karakteriseras, rutinmässigt övervakas, kontrolleras och behandlas vid behov före utsläpp. Leverantören ska genomföra rutinmässig övervakning av prestandan i sina kontrollsystem för utsläpp i luften.
 • Dagvatten ska systematiskt skyddas från kontaminering. Leverantörer ska förhindra olagliga utsläpp och vidta åtgärder för att säkerställa att utsläpp är inneslutna.