Om ervoor te zorgen dat we de sociale en milieu-impact van onze wereldwijde toeleveringsketen minimaliseren, hebben we: 


 • - Het gebruik van een sociaal en milieubeleid voor de toeleveringsketen geïmplementeerd. 

 • - Het gebruik van de nieuwe RBA Code of Conduct aangenomen, die de verwachtingen van HP op het gebied van arbeid, mensenrechten, gezondheid, veiligheid, milieu en ethiek formaliseert. 

 • - Ons leverancierscontract en onze inkoopovereenkomsten bijgewerkt om onze nieuwe verwachtingen weer te geven. 

 • - Ons SER-conformiteitsbewakingsproces meegedeeld. 

 • - Audits uitgevoerd in de faciliteiten van onze leveranciers. 

 • - Vereisten ontwikkeld voor de rapportage van de prestaties van leveranciers en corrigerende maatregelen voor non-conformiteit. 

 • - De prestatieresultaten van SER-conformiteit uitgebreid in de toeleveringsketen in HP's jaarlijkse duurzaamheidsrapport. 


Bij het selecteren en behouden van gekwalificeerde leveranciers zal HP de voorkeur geven aan leveranciers die aan onze verwachtingen voldoen of deze overtreffen. 

 

We verwachten van elke leveranciers dat ze handelen als een verantwoordelijke bedrijfsburger en een positieve, proactieve houding aannemen ten aanzien van sociale en milieukwesties. We vragen dat ze een beleid van continue verbetering nastreven en openhartig zijn in het delen van relevante informatie met ons. 


De duurzaamheidseisen voor leveranciers zijn van toepassing op elke leverancier die zaken doet met HP. Ze maken deel uit van elk contract met een juridische entiteit van HP die de leverancier verplicht om te voldoen aan HP's vereisten of beleid inzake verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen, inclusief de Supplier Code of Conduct“Leverancier” verwijst naar elke partij die goederen of diensten levert voor intern gebruik door HP of in verband met een product dat door HP wordt verkocht, geleverd of op de markt gebracht. 


Duurzaamheidscriteria maken deel uit van het contract dat elke leverancier moet ondertekenen om zaken te doen met HP. In het bijzonder verklaart en garandeert elke leverancier die zaken met ons doet dat hij: 

Op verzoek van HP stemt de leverancier ermee in dat hij: 

 • - Zal meewerken aan periodieke audits en beoordelingen ter plaatse. 

 • - Duidelijke en nauwkeurige rapportage aan HP zal verstrekken. 


Met betrekking tot milieuprogramma's wordt van HP-leveranciers verwacht dat ze deelnemen aan activiteiten ter vermindering van broeikasgassen (BKG) door een geloofwaardige strategie voor de vermindering van broeikasgassen te handhaven voor hun wereldwijde bedrijfsvoering. Elementen van een geloofwaardige strategie zijn onder meer: 

 • - een bedrijfsbrede BKG-inventaris (beoordeeld of gegarandeerd door een derde partij) die jaarlijks aan HP wordt gerapporteerd via de RBA-ON-tool 

 • - een huidige, publiekelijk aangekondigde doelstelling voor de vermindering van de BKG-emissies op bedrijfsniveau 

 • - een verbintenis om waar nodig verbeteringen aan te brengen in de prestaties op het vlak van BKG-emissies 

Van leveranciers wordt ook verwacht dat ze deelnemen aan door HP geleide milieuverbeteringsprojecten, zoals gevraagd door HP. Bijvoorbeeld: 

 • - Energy Efficiency Program (EEP) 

 • - Global Social Compliance Program (GSCP) Milieu-referentiemiddelen (Environmental Reference Tools) 

 • - Programma's op basis van productieprocessen 


Bovendien zijn de volgende HP-vereisten opgenomen in HP's Supplier Code of Conduct en doorgegeven aan leveranciers via contractuele overeenkomsten, zelfbeoordelingsvragenlijsten op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid en on-site monitoring van de leverancier (uitgebreide audits en gerichte beoordelingen): 

 • - Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) moeten worden opgevolgd en gedocumenteerd. Leveranciers moeten zoeken naar kosteneffectieve methoden om de energie-efficiëntie in hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun energieverbruik en broeikasgasemissies te minimaliseren. Naast onze Supplier Code of Conduct verzoekt HP leveranciers om gegevens openbaar te maken, waaronder Scope 1, 2 en 3 BKG-emissies, elektriciteitsverbruik, gebruik van hernieuwbare energie, waterverbruik, waterrecycling en -afvoer, en de productie van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. We informeren ook naar de doelstellingen voor broeikasgasreductie/energiereductie van leveranciers, doelstellingen voor waterverbruik en doelstellingen voor afvalvermindering. 

 • - Preventie van vervuiling en vermindering van afval, inclusief water en energie, moeten worden verminderd of geëlimineerd bij de bron of door praktijken zoals het wijzigen van productie-, onderhouds- en facilitaire processen, vervanging van materialen, conservering, recycling en hergebruik van materialen. 

 • - Gevaarlijke stoffen – chemicaliën en andere materialen die een gevaar vormen als ze in het milieu terechtkomen – moeten worden geïdentificeerd en beheerd om te zorgen voor een veilige hantering, verplaatsing, opslag, gebruik, recycling of hergebruik en verwijdering. 

 • - Afvalwater en vast afval moeten systematisch worden geïdentificeerd, beheerd, verminderd en op verantwoorde wijze worden verwijderd of gerecycled (indien niet-gevaarlijk). Afvalwater en vast afval gegenereerd door de bedrijfsvoering, industriële processen en sanitaire voorzieningen moeten worden gecategoriseerd, gemonitord, gecontroleerd en behandeld zoals vereist voorafgaand aan lozing of verwijdering. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen om de productie van afvalwater te verminderen. De leverancier zal routinematig toezicht houden op de prestaties van zijn afvalwaterbehandelingssystemen. 

 • - Milieuvergunningen, goedkeuringen en registraties moeten worden verkregen, onderhouden en actueel gehouden en hun operationele en rapportagevereisten (bijvoorbeeld lozingsmonitoring) moeten worden gevolgd. 

 • - Stoffen in producten en productie (inclusief labeling en verwijdering) moeten voldoen aan alle verboden en beperkingen van toepasselijke wetten, voorschriften en HP-vereisten. 

 • - Luchtemissies van vluchtige organische chemicaliën, aërosolen, bijtende stoffen, deeltjes, ozonafbrekende chemicaliën en verbrandingsbijproducten die worden gegenereerd door de bedrijfsvoering, moeten worden gecategoriseerd, routinematig gemonitord, gecontroleerd en behandeld zoals vereist voorafgaand aan de lozing. De leverancier zal routinematig toezicht houden op de prestaties van zijn controlesystemen voor luchtemissie. 

 • - De afvloeiing van hemelwater moet systematisch worden beschermd tegen verontreiniging. Leveranciers dienen illegale lozingen te voorkomen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat lekkages worden ingeperkt.