På våra 177 anläggningar i 59 länder runt om i världen minskar vi utsläpp av växthusgaser (GHG), energi- och vattenförbrukning och avfallsproduktion. Även om växthusgasutsläpp i samband med HP:s verksamhet endast utgör 1 % av vårt koldioxidavtryck är det just det område där vi har den största kontrollen. Att modellera hållbara verksamheter hjälper oss också att illustrera den förändring vi vill se i vår bransch och därefter. De tre huvudindikatorerna är:

  • Utsläpp av växthusgaser— De flesta av våra växthusgasutsläpp från verksamheten är relaterade till den energi som används för att driva våra anläggningar. Vi mäter och rapporterar växthusgaser i ton CO2e (eller koldioxidekvivalent)
  • Vattenförbrukning—Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala avtryck. Det handlar om en jämn fördelning mellan direkt konsumtion som beskrivs i detta avsnitt (främst för användning i byggnader, kylning, landskapsarkitektur och produktion av vatten med hög renhet för tillverkning) och indirekt förbrukning i samband med produktion av el som vi använder i våra anläggningar. Vi mäter och rapporterar vattenförbrukning i m3 (kubikmeter)
  • Avfallsgenerering— Även om våra anläggningar inte genererar stora mängder avfall använder vi en global politik för att "minska, återanvända och återvinna" som stödjer vårt övergripande skifte mot en cirkulär ekonomi. Vi mäter och rapporterar avfallsproduktion i ton


Se detaljerad information i avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på: www.hp.com/go/report.