Vårt program för ansvar i leveranskedjan fokuserar främst på kontakt med tillverkningsleverantörer som vi har en direkt kontraktsrelation med. Vi har vanligtvis fleråriga avtal med dessa leverantörer. Detta ger oss möjlighet att bygga upp leverantörsmedvetenhet och förmåga att uppfylla våra förväntningar om leveranskedjans ansvar, inklusive implementering av policyer och processer för att hantera riskerna med modernt slaveri. Dessa avtal kräver att våra direktleverantörer speglar våra förväntningar med sina leverantörer. I fall där inte finns direkta relationer, anser vi att branschsamarbete kan utnyttjas för att på lämpligt sätt påskynda förändringar. Som en del av vårt åtagande att ta itu med modernt slaveri strävar vi efter att samarbeta på sätt som driver positiv förändring.

Innan leverantörer gör affärer med HP utvärderas de mot våra sociala och miljömässiga standarder, vilket engagerar leverantörer i ett tidigt skede och skapar en öppen kanal för dialog och samsyn. Vi gör detta genom att be nya leverantörer fylla i ett bedömningsfrågeformulär (SAQ) med detaljerade frågor om social och miljömässig hantering och praxis. Vi kan också komplettera SAQ med en introduktionsbedömning på plats om ytterligare inspektion behövs. När en leverantör har valts ut för företag undertecknar de vår policy för sociala och miljömässiga leveranskedjor och samtycker dessutom till ytterligare hållbarhetskrav som en del av huvudkontraktet. 


Från vår stora pool med över 700 direktleverantörer identifierar vi de leverantörer som vi anser löper hög och medelhög risk för hållbarhet. De faktorer som styr vilka leverantörer vi kommer att arbeta med är:

  • Utgifter – vi har störst inflytande att främja förändringar och förbättringar hos leverantörer som vi gör mycket affärer med. Stark hållbarhetspraxis skyddar inte bara båda våra varumärken utan kan också användas som för att fördela mer/mindre affärsverksamheter baserat på positiva sociala och miljömässiga prestanda. 
  • Område – vi prenumererar på Maplecrofts tredjepartsvaliderade databas för riskidentifering för att flagga länder och områden som är särskilt utsatta i relevanta områden som är av intresse för HP. 
  • Tillverkningstyp – vissa produktionsformer är mer benägna för hälso- och säkerhetsrisker, och kräver därför närmare övervakning och engagemang. Vi tittar på upphandlingskategorier när vi utvecklar vår årliga försäkringslista. 
  • Externa rapporter/data – vi tar också hänsyn till externa rapporter, pressmeddelanden, rapporterade incidenter eller andra offentliga datakällor. Vi ignorerar aldrig ett giltigt problem som är relaterat till en HP-leverantör, vare sig det är externt eller ej. Vid eventuella incidenter hänvisas de till vårt försäkringsprogram, oavsett om de uppfyller de andra gränsvärdena eller ej.

Vi förstår att revision inte är ett sätt att upprätthålla leverantörsprestanda, men det är ett viktigt mätverktyg för att få kontinuerlig feedback om effektiviteten hos våra program. Varje år reviderar vi leverantörer som utgör 95 % av HP:s leverantörsutgifter. Revisioner utförs av tredjepartscertifierade revisorer som utför en omfattande tredagarsrevision mot vår uppförandekod för leverantörer. Revisionen består av en utvärdering av leverantörens hanteringssystem inklusive dokumentverifiering, inspektioner av anläggningen inklusive sovsal och matsal, och intervjuer av arbetare som måste utföras på den intervjuade personens modersmål. Leverantörer som kräver en revision måste få en fullständig revision minst en gång vartannat år, men om några avvikelser påträffas måste de snabbt korrigeras och genomföras inom ett 30-dagars fönster och verifieras genom en uppföljningsrevision.