Våra policyer och standarder anger obligatoriska grundläggande krav som alla våra leverantörer måste uppfylla för att kunna göra affärer med HP. Till grund för dessa policyer ligger uppfattningen att ett företag alltid måste följa alla lagar, regler och förordningar i de länder där det verkar. Vi uppmuntrar leverantörer att gå bortom efterlevnad av lagen, och följa internationellt erkända standarder, för att främja socialt och miljömässigt ansvar i sina affärsmetoder. Om HP:s policyer och nationella eller lokala lagar ställer krav på samma ämne, ska leverantörer uppfylla de strängare kraven. HP-koden är ett totalt krav på leveranskedjan, inklusive leverantörstillverkare. Leverantörer ska åtminstone kräva att deras leverantörer i nästa led erkänner och implementerar HP-koden och överlämnar HP-koden till sina underleverantörer. Kravet gäller alla arbetare, inklusive tillfälligt anställda, migrerande arbetstagare, studentarbetare, kontraktsanställda, direktanställda och andra typer av arbetare.


Vårt omfattande engagemang i leverantörer fortsätter via revisioner, riktade utvärderingar och månatlig KPI-spårning. Resultat från dessa åtaganden gör att vårt program kan identifiera och prioritera befintliga och nya problem i leveranskedjan. HP hanterar sedan risker och driver leverantörsförbättringar genom målinriktad kapacitetsuppbyggnad, hjälpåtgärder och branschsamarbete. Vi utvärderar våra leverantörers prestanda inom sociala och miljömässiga aspekt med hjälp av ett styrkort för hållbarhet som beaktas i leverantörens prestandahanteringsresultat. 


Dessa prioriteringar uppnås genom att:

  • Kräva att våra leverantörer följer HP:s uppförandekod och revisionsprogram. Uppförandekoden kräver att leverantörer har korrekt ledningssystem för att lagra ämnen, eliminera eller hantera farliga ämnen och tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning och utbildning till arbetarna.
  • Arbeta för att flytta elektronikindustrin mot noll exponering för farliga ämnen i tillverkningsprocessen genom att delta i Green America's Clean Electronics Production Network. Detta arbete innefattar att skapa fallstudier för prioriterade ämnen som inkluderar säkrare alternativ, ett pilotprogram för mer omfattande övervakning av arbetstagarnas exponering och en gemensam standard för rapportering av ämnen som används.
  • Använda GreenScreen® för säkrare kemikalier för att identifiera alternativ med lägre påverkan på människors hälsa och miljön. HP var det första elektronikföretaget som har certifierat personal genom GreenScreen Practitioners-programmet.
  • Återvinning av material till nya produkter som introducerar nya processer med sluten slinga. Vårt ledarskap inom återvinning av plast med sluten slinga började 2005 med det programmet för återvunnen polyetylentereftalat (PET) i bläckpatroner. 
  • Vårt papper torkar snabbt för enkel hantering, och ni stöder ansvarsfull skogspraxis med papper tillverkat av FSC-certifierad fiber. Spara resurser genom återvinning – vårt papper kan återvinnas i konsumentinsamlingssystem som accepterar blandat papper.


Nästan hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från vår leveranskedja, så vi inser vikten av att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras miljöpåverkan och skapa en mer robust leveranskedja. Vi har ett nära samarbete med våra produktions- och icke-produktionsleverantörer för att driva koldioxidutsläpp och resurseffektiv transformation genom hela värdekedjan, och vi erbjuder riktade program för att hjälpa leverantörer att få kapacitet och göra varaktiga förbättringar.


Leverantörerna som tillverkar de produkter som är relevanta för detta kontrakt får regelbunden vägledning om HP:s sociala och miljömässiga krav och vi samarbetar för att möta nya och nya förväntningar på växthusgasutsläpp, vatteneffektivitet och korrekt avfallshantering. HP har rundabordssamtal med leverantörer för att försäkra oss att de inte bara förstår våra förväntningar utan även ökar sin kapacitet för att möta dem. Till exempel är vi värd åt ett miljötoppmöte i Kina vartannat år med över 40 leverantörer, inklusive företag i föregående led, för att dela bästa praxis och sätta kortsiktiga miljömål. Samtidigt som vi fokuserar på många aspekter av att minska och mildra miljöpåverkan har minskning av utsläpp av växthusgaser varit en prioritering för HP i många år. År 2019 tilldelades vi priset för ledare inom leverantörsengagemang, som endast ges till 2 % av de företag som använder plattformen. Våra leverantörers framsteg när det gäller att minska miljöpåverkan ledde till att vi också tog plats på A-listorna för klimat- och vattenkrav för leverantörer. Vi ser fram emot att fortsätta engagera leverantörer att utforska hur de kan eliminera föroreningar och utsläpp på kreativa sätt och samtidigt skapa besparingar för sina företag och för HP.