Vi arbetar med produktionsleverantörer för att förbättra avfallsmätning och rapportering, minska avfallsvolymerna och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi. Under 2018 deltog HP i RBA:s miljöarbetsgrupp för att revidera organisationens miljöenkät för leverantörer. Med denna revidering kommer HP inte bara att kunna engagera leverantörer avseende avfallshantering och förebyggande åtgärder mer ingående, utan även när det gäller avfallsdeponering.


Under 2018, vilket är det senaste året med tillgängliga data, genererade våra leverantörer 144 000 ton icke-farligt avfall i samband med HP, vilket var en ökning med 17% från 2017 och 56 000 ton farligt avfall, vilket var en ökning med 17% jämfört med det föregående året. Detta beror främst på HP:s affärstillväxt samt på mer fullständig avfallsdata. 

I slutet av 2018 hade 72% av våra produktionsleverantörer, utifrån utgifter, uppsatta avfallsrelaterade mål, upp från 59% året innan. 


Vi byggde vidare på ett framgångsrikt projekt för att se till att inget avfall skickas till deponi i Brasilien genom att lansera ett liknande pilotprojekt under 2017 på en anläggning hos en stor leverantör i Kina, med målet att avleda mer än 95 % av avfallet från deponi genom minskning, återanvändning och återvinning. Denna leverantör är planerad att ges tredjepartscertifiering för nollavfall under 2019. Vi undersöker att utöka detta program till ytterligare leverantörer.