Om leverantörer involveras genom revisionsprocessen ger det omfattande möjligheter till fortlöpande förbättringar. Vi ser ett brett spektrum av mognadsnivåer i våra granskningar, från företag som får poäng under 100 (i skalan 0–200) till företag som uppnår perfekta revisionsresultat. Viktiga faktorer som påverkar produktionsleverantörens revisionsprestanda inkluderar följande:


Omfattning och engagemangsnivå – vi ser ett starkt samband mellan engagemangslängd och -nivå i vårt hållbarhetsprogram för leveranskedjan och revisionsresultat, inklusive deltagande i våra program för kapacitetsuppbyggnad. Detta återspeglar fördelen med nära samarbete mellan leverantörer och HP för att identifiera och lösa avvikelser och förbättra underliggande system. Arbetare som involveras stöder prestanda vid leverantörsrevisioner inom områden som organisationsfrihet, arbetstagares deltagande och utbildning. 


Typ av leverantör – leverantörer för slutmontering (som ofta har långvariga relationer med HP och robusta hållbarhetsprogram) får vanligtvis höga resultat i revisioner. Dessa leverantörer stod för 75 % av resultaten över 160 under 2017, även om de bara utgjorde 15 % av de första revisionerna och fullständiga omrevisioner. De återstående revisionerna avsåg råvaruleverantörer, som varierar mycket i hållbarhetens mognadsgrad. 


Initiala revisioner kontra fullständiga revisioner: Företag får vanligtvis lägre resultat vid initiala revisioner än de får vid fullständiga omrevisioner, vilket visar fördelarna med att involvera HP. Som ett resultat tenderar de genomsnittliga revisionsresultaten att vara lägre när andelen initiala revisioner till totala revisioner är hög och vice versa. Vi inkluderar kontinuerligt nya leverantörer i vårt revisionsprogram, eftersom de utgör de främsta riskerna för avvikelse och möjligheter till förbättring. Under 2017 representerade de första leverantörsrevisionerna 43 % av de initiala och fullständiga omrevisionerna, men 59 % av revisionsresultaten var under 160.


Höja standarden – under hela vårt program för hållbarhet i leveranskedjan har vi fortsatt att öka våra förväntningar på leverantörer, bland annat genom förbättringar av HP:s uppförandekod för leverantörer. Till exempel innehåller version 6.0 av RBA:s uppförandekod, som ratificerades 2017 och lanserades 2018, betydande förändringar relaterade till arbetarnas rättigheter och utbildning, gravida och ammande kvinnor, processkemikalier och vattenförvaltning. Därför krävs en kontinuerlig förbättring att upprätthålla ett konsekvent revisionsresultat över flera år.


Uppföljningsrevisioner, som är utformade för att bekräfta korrigering av avvikelser, ingår inte i uppgifterna i detta avsnitt (annat än sammanfattningstabellen). Leverantörer har dock visat väsentliga förbättringar genom dessa revisioner. Under 2016 har vi lagt till en ny kategori av råvaruleverantörer i vårt revisionsprogram som tillverkar mekaniska delar. Även om dessa leverantörer presterade relativt dåligt vid revisioner samma år, implementerade de olika förbättringar och åtgärdsplaner, och deras genomsnittliga poäng i uppföljningsrevisioner ökade med mer än 50 poäng.