Vår styrelses kommitté för nominering, ledning och samhällsansvar (NGSR) ansvarar för att övervaka HP:s hållbarhetsinitiativ. NGSR kan granska, utvärdera, rapportera och ge vägledning till ledning och styrelsen gällande HP:s policyer och program som rör hållbarhetsfrågor, inklusive de som rör klimatförändringen.


Omvandlingen av vår verksamhet för att driva en mer effektiv, cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck tar itu med de tvingande nödvändigheterna som klimatförändringen presenterar och är en central punkt i HP:s strategi för hållbar inverkan. Förutom att sätta upp mål för att minska växthusgasutsläpp för att minska inverkan av vår verksamhet ställs HP inför, och tar itu med, en rad klimatrelaterade risker och möjligheter i hela värdekedjan. 


I slutet av 2019 och början av 2020 gjorde vi en klimatriskbedömning, inklusive klimatscenarioanalys, som omfattade hela företaget. I scenarioanalysen satte vi 2030 och 2050 som mål, med scenarion med oförändrade förhållanden och en ökning av medeltemperaturen på 1 och 1,5°C 1 baserat på en kombination av datakällor. Genom att utvärdera den möjliga påverkan på vår verksamhet av fysiska och övergångsrisker och -möjligheter kommer den här bedömningen att prägla vår strategi och ledningsmetoder hädanefter. År 2020 engagerar vi våra intressenter för att granska resultaten från bedömningen och fastställa relevanta åtgärder.


HP inkluderar klimatförändringen bland andra miljömässiga, sociala och verksamhetsrisker som tas upp i företagets årliga riskhanteringsprocess. Vi hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter på en pågående basis som en del av relevanta funktionella riskbedömnings- och hanteringsaktiviteter på företaget.


Tillverkning, leverans och användning av HP-produkter- och lösningar kräver en avsevärd mängd naturresurser. Som en del av vårt åtagande att värna om planeten mäter vi på HP vårt miljömässiga avtryck genom hela värdekedjan för att prioritera områden vi bör förbättra. Vi var det första företaget i IT-branschen att publicera ett fullständigt dokument om vårt koldioxidavtryck och bland de första att offentliggöra hela vårt vattenavtryck. Vårt koldioxid- och vattenavtryck inkluderar hela vår värdekedja, från leverantörer2 till vår verksamhet och miljoner av kunder över hela världen. Insikterna vi får från denna process hjälper oss att hela tiden förbättra och på ett positivt och hållbart sätt påverka planeten, vår personal och samhällena där vi lever, arbetar och är verksamma.


Se HP:s policyposition gällande klimatåtgärder på http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html


För mer information om vår klimatstrategi och våra samarbetsåtagande hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar inverkan 2019 på: www.hp.com/go/report.


1 Viktig indata för vår scenarioanalys med en ökning av medeltemperaturen på 1,5°C inkluderar: (1) Övergångsriskbedömning med hjälp av (a) Shared Socioeconomic Pathways – Green Growth Strategy-scenario (SSP2); och (b) IEA SDS – Sustainable Development Scenario (SDS). (2) Fysisk riskbedömning med hjälp av IPCC 5th Assessment Report (AR5) – Representative Concentration Pathways (RCP) 4.5. Observera att vid tiden för vår analys tog inte vårt analysverktyg för fysisk risk med inverkan av RCP 2.6 i bedömningen. Därför återspeglade vår fysiska riskbedömning mer ett scenario på 2°C.

2 Data för koldioxid- och vattenavtryck som presenteras i detta avsnitt i samband med våra leverantörer har beräknats med utvärderingsbaserade uppskattningar av produktens livscykel för materialutvinning genom tillverkning och produkttransport. Data för leveranskedjans växthusgasutsläpp och vattenuttag är grundat på en annan metodik (se HP:s rapport om hållbar inverkan 2018, sidan 42)