HP har ett långvarigt engagemang och arbetar hårt för att säkerställa att alla arbetare i hela vår leveranskedja skyddas. Vårt arbete mot att bekämpa tvångsarbete i leveranskedjan har erkänts av: 

 • KnowTheChain, som rankade HP som nummer två i sin jämförelse av ICT-företag (Information & Communications Technology) 2018. Företag utvärderades utifrån sju kategorier: engagemang och styrning, spårbarhet och riskbedömning, inköpsmetoder, rekrytering, arbetarnas röst, övervakning och ersättning. 
 • Dessutom mottog HP EcoVadis Gold Corporate Social Responsibility Rating 2018. HP tilldelades denna ranking för 9:e gången i rad och hör därmed till den översta procenten av de leverantörer som utvärderats i sektorn för tillverkning av datorer och kringutrustning samt inom alla sektorer i denna årliga bedömning av företagens sociala ansvar. Detta betygssystem bedömer och jämför ett företags resultat inom miljö, arbetspraxis, rättvisa affärsmetoder och leverantörer.
 • Gartner’s Supply Chain Top 25 List. HP hör till världens bästa företag när det gäller hantering av leveranskedjan, och hamnade på 14:e plats på Gartners 2018 Supply Chain Top 25-lista. Gartners lista erkänner företag med leveranskedjor som levererar enastående affärsresultat samtidigt som de visar ett starkt engagemang för företagens sociala ansvar.
 • De 100 mest hållbara företagen i världen (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) 2019 HP hamnade på 39:e plats totalt (upp från 77:e) på denna årliga notering sammanställd av Corporate Knights, vilket är ett medie- och forskningsföretag baserat i Kanada. Nästan 7 500 företag utvärderades utifrån viktiga miljömässiga, sociala och styrande indikatorer.


2002 blev HP det första företaget inom IT-branschen som lanserade en uppförandekod för leverantörer. HP:s uppförandekod för leveranskedjor utökade företagets förmåga att hantera den mest komplexa leveranskedjan inom IT-industrin och att implementera system för att uppnå långvarig överensstämmelse med sociala och miljömässiga standarder. Som en del av kraven i HP:s uppförandekod för leverantörer och specialiserade arbetsstandarder kräver vi att leverantörer utvecklar lämpliga policyer, förfaranden och tillhörande dokumentation för att följa våra krav och alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som förbjuder tvångsarbete och människohandel. Genom vårt revisionsprogram bekräftar vi att dessa ledningssystem finns på plats och underhålls.


Vi säkerställer att vi minimerar den sociala och miljömässiga effekten av vår globala praxis för leveranskedjor genom att:

 • implementera en social och miljömässig policy för leveranskedjan
 • anta den nya uppförandekoden för den elektroniska branschen, som formaliserar HP:s förväntningar på leverantörsarbete, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och etik
 • stärka vårt leverantörskontrakt och inköpsavtal för att återspegla våra nya förväntningar
 • kommunicera vår SER-övervakningsprocess (sociala och miljömässiga ansvar)
 • genomföra granskningar av våra leverantörers lokaler 
 • utveckla krav för leverantörers prestationsrapportering och korrigerande åtgärder för bristande överensstämmelse
 • utöka resultaten för SER-överensstämmelse i leveranskedjan i HP:s årliga hållbarhetsrapport.


Mer information om hur vi säkerställer prestation i vår leveranskedja


Vi kräver att alla leverantörer av HP-varor och -tjänster uppfyller HP:s uppförandekod och tillhörande standarder. Dessutom måste våra leverantörer vidarebefordra dessa krav till sina leverantörer i nästa led och övervaka efterlevnaden. HP:s uppförandekod och tillhörande standarder finns på vår webbplats med hållbarhetskrav för leverantörer: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/supplier-ser-requirements.html.


Riskbedömningar – riskbedömningar hjälper oss att prioritera hur vi samarbetar med leverantörer genom vårt program för ansvarighet i leveranskedjan. Leverantörer fyller också i ett frågeformulär för självutvärdering som hjälper oss att identifiera risker för hållbarhetsprestanda.

Kapacitetsuppbyggnad – genom program och partnerskap med icke-statliga organisationer, utbildningspartner, statliga organisationer och leverantörer, hjälper vi ledningen och arbetarna att förbättra hållbarhetsprestanda.

Prestationsövervakning – vi mäter leverantörers prestationer för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender inom vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem och trender genom vårt försäkringsprogram, vilket både inkluderar omfattande granskningar utifrån HP:s uppförandekod för leverantörer och riktar bedömningar inom specifika högriskområden, till exempel användning av utländska migrerande arbetstagare. Vi använder oss även av övervakning av leverantörers centrala resultatindikatorer (KPI) för att samla in data om viktiga frågor, som till exempel arbetstid och användning av studentarbetare. Efter övervakning förbättrar vi prestanda genom att godkänna korrigerande handlingsplaner som har utarbetats av leverantörer.

Styrkort för hållbarhet – styrkortet ger leverantörer incitament att fungera som en modifierare av den allmänna leverantörshanteringens poäng. Leverantörer med god hållbarhetsprestanda förbättrar sina möjligheter för ny eller utökad verksamhet. Leverantörer med dålig hållbarhetsprestanda riskerar minskad affärsverksamhet.

Intressenters engagemang – HP samarbetar med ett brett spektrum av intressenter inklusive arbetare (genom intervjuer, undersökningar, kapacitetsuppbyggnadsprogram och vårt system för rapportering av etiska bekymmer), branschorgan, myndigheter, socialt ansvariga investerare och icke-statliga organisationer för att undersöka och bättre förstå frågor som rör bekymmer avseende hållbarhet i vår leveranskedja.


När HP väljer och behåller kvalificerade leverantörer kommer HP att prioritera leverantörer som uppfyller eller överträffar våra förväntningar. Mer information finns på Policyer och standarder för leveranskedjan.