Ja. HP mäter leverantörens prestanda för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender över vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem och trender genom vårt försäkringsprogram, vilket både inkluderar omfattande granskningar med HP:s uppförandekod för leverantörer och riktade bedömningar inom specifika högriskområden, som till exempel användning av utländska migrerande arbetstagare. Vi samlar också in specifika mätvärden kring arbetstid, vilodag, studentarbetare och andra arbetsindikatorer med viktiga leverantörer i vårt KPI-program (centrala resultatindikatorer).


Vår process för leverantörsrevision är en väsentlig komponent i vårt ramverk för riskbedömning och en viktig mekanism för förbättring med våra leverantörer. Leverantörsrevisioner mäter överensstämmelse med alla bestämmelser i HP:s uppförandekod för leverantörer inom områdena arbete, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem.


Leverantörsrevisioner är en väsentlig del av vårt ramverk för riskbedömning. Revisioner mäter överensstämmelse med HP:s uppförandekod för leverantörer och hjälper till att driva pågående förbättringar av våra leverantörers sociala och miljömässiga prestanda. 


Varje år utvärderar vi en lista över leverantörer som utgör 95 % av HP:s produktionsleverantör. Vi tittar sedan på område, tillverkningstyp och externa informationskällor som till exempel nyheter och icke-statliga organisationer för att avgöra vilka leverantörer som kräver en lokal revision. Revisionsformatet följer VAP (Validated Audit Process), vilket är en samarbetsstrategi som minskar bördan för våra leverantörer genom att undvika flera revisioner. VAP uppfyller behovet av en högkvalitativ, konsekvent och kostnadseffektiv branschstandard för bedömning av arbetskraft, hälsa och säkerhet, miljö och etik som bygger på uppförandekoden för Responsible Business Alliance (RBA) och relevanta lagar och förordningar.


Under 2019 samarbetade vi med våra slutmonteringsleverantörer för att bekräfta att de granskar företag i sina egna leveranskedjor som representerar cirka 80% av deras utgifter, baserat på RBA:s uppförandekod. 


Förutom revisionsprocessen samarbetar vi med leverantörer genom:


Leverantörens självbedömningsfrågeformulär (SAQ). Detta omfattar detaljerade frågor kring social och miljömässig hantering och praxis. Förutom att hjälpa HP att utvärdera risk, identifiera områden för förbättring och fastställa ett företags delaktighet i vårt revisionsprogram, hjälper självbedömningen leverantörer att bli mer bekanta med HP:s förväntningar på att överensstämma med vår uppförandekod för leverantörer och är en viktig del av våra onboarding-processer. Under 2019 slutförde 235 produktionsleverantörer och 44 icke-produktionsleverantörer sådana SAQ-formulär. 


Coaching, specialutbildning, datainsamling och pågående dialog. Med hjälp av dessa mekanismer syftar vi till att hjälpa leverantörer att utveckla starka hanteringssystem för att hantera grundorsaker till viktiga risker och utmaningar; för mer information se Kapacitetsuppbyggnad (HP Rapport om hållbar påverkan, s.37).


KPI-övervakningsprogram (Key Performance Indicator). Vi samlar in data från leverantörer med hög risk varje vecka om viktiga frågor som arbetstid, vilodagar och studentarbetare och samarbetar för att driva pågående förbättringar.


Under 2019 genomförde vi 187 revisioner av produktions-, icke-produktions- och produkttransportleverantörer och 60 andra utvärderingar av produktionsleverantörer. Under året var 91% av revisionerna av produktionsleverantörer tredjepartscertifierade RBA VAP-revisioner. 


Från 2017 till 2019 ökade andelen initiala revisioner och fullständiga omrevisioner av produktionsleverantörer som fick över 160 poäng från 38% till 45%. Den genomsnittliga poängen under den perioden ökade från 135 till 141. Tolv av dessa revisioner var av slutmonteringsleverantörers anläggningar. Av dessa fick 67% över 160, 17% fick mellan 100–160 och 17% fick under 100 poäng. De övriga 53 revisionerna var av anläggningar för råvaruleverantörer. År 2019 fick 40% av råvaruleverantörerna över 160, 43% fick 100–160 och 17% fick under 100 poäng.


Vi höjer med jämna mellanrum våra förväntningar på leverantörer, så leverantörerna måste ständigt bli bättre för att bibehålla ett konsekvent revisionsresultat. Till exempel antog vi 2018 version 6.0 av RBA:s uppförandekod, som innehåller krav relaterade till arbetarnas röst och utbildning, gravida och ammande kvinnor, processkemikalier och vattenhantering.


RBA anser att poäng över 160 är nästan fullständigt överensstämmande med RBA-koden. I det nyutvecklade RBA Factory LEAD Certification Program är leverantörer med poäng från 160 till 180 kvalificerade för silvercertifiering och poäng över 180 är kvalificerade för en guldcertifiering.


RBA Online är ett onlinehanteringssystem för hållbarhetsdata som är utformat för att hjälpa RBA-medlemmar och deras leverantörer att hantera och dela hållbarhetsdata, inklusive från revisioner och frågeformulär för självbedömning som bedömer risk på företags-, anläggnings- och leverantörsnivå. 


Se uppförandekoden och VAP-operatörshandboken (Validated Audit Program).


Förutom omfattande revisioner gör vi riktade utvärderingar för att komplettera våra omfattande revisioner, med fokus på specifika riskområden som innefattar:

  • Sårbara arbetare, som studentarbetare, inhyrd arbetskraft och utländska migrerande arbetstagare
  • hälsa och säkerhet, inklusive brandsäkerhet och beredskap
  • mognadsgraden hos leverantörens system för hållbarhetshantering
  • leverantörens miljöprestanda


Mer information om framsteg som uppnåtts i vår leveranskedja finns i vår Rapport om hållbar påverkan och webbplats på http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.