Hållbarhetskrav för leverantörer gäller för alla leverantörer som gör affärer med HP och ingår i alla avtal med en juridisk HP-entitet som förpliktar leverantören att följa HP:s leverantörskrav eller policyer inklusive uppförandekoden för leverantörer. ”Leverantör” avser alla parter som tillhandahåller varor eller tjänster för HP:s interna användning eller i samband med en produkt som säljs, tillhandahålls eller marknadsförs av HP.


Vi fokuserar våra ansträngningar där vi anser att vi kan ha störst inverkan. Med direkta leverantörer investerar vi i program som stärker och skyddar arbetstagare, förbättrar fabrikens förhållanden och höjer hanteringssystem. Vi mäter prestanda genom verktyg som styrkort för hållbarhet, KPI-program (centrala resultatindikatorer) och revisioner för att övervaka efterlevnaden av våra förväntningar och identifiera möjligheter till samarbete och förbättringar. Vi inser också att det finns risker djupare i vår leveranskedja, som sträcker sig hela vägen till inköp av mineraler och råvaror som används för att tillverka våra produkter. Vårt program för konfliktmineraler är utformat för att hantera dessa risker genom att samla in data, främja öppenhet och uppmuntra till ansvarsfullt inköp.


Dessutom har HP inköpsavtal eller inköpsordervillkor som gäller för våra direktleverantörer och de kräver överensstämmelse med internationella standarder, gällande lagar och bestämmelser om tvångsarbete och människohandel enligt HP:s uppförandekod för leverantörer. HP:s direktleverantörer intygar att deras verksamhet följer lagarna om tvångsarbete och människohandel genom deras samtycke till de relevanta villkoren i deras avtal med HP. 


Även om villkoren i HP:s uppförandekod för leverantörer inte specifikt adresserar ”material” som leverantörer använder i produkter, så presenterar HP uppförandekoden som ett övergripande leveranskedjeinitiativ och kräver att leverantörer åtminstone intygar att de kräver att sina leverantörer i nästa led erkänner och implementerar HP:s uppförandekod och överlämnar HP:s uppförandekod till sina underleverantörer. Vi kräver också att leverantörer övervakar prestandan hos sina leverantörer i nästa led mot kraven i HP:s uppförandekod. 


Som en del av kraven i HP:s uppförandekod för leverantörer och specialiserade arbetsstandarder kräver vi att leverantörer utvecklar lämpliga policyer, förfaranden och tillhörande dokumentation för att följa våra krav och alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som förbjuder tvångsarbete och människohandel. Vi bekräftar existensen och underhållet av dessa ledningssystem genom vårt revisionsprogram.